San Mateo 9

1Niptinmi Jesus barcuman ishpilcul wic-lädu chimpa yaćhaśhan malcanman licun. 2Chayman ćhäläliptinmi ćhänacacüśha nunacta chacanawan wantupämuñä. Paycunap chalapacuyninta Jesus tantialmi chay ishyä nunäta: “Callpanchacuy, walaśhní, juchayqui lluy pampachäśhañam” nin. 3Niycüluptinmi camachicuyta waquin yaćhachicücunaca śhun'unćhu: “¡Cay nunalla cayal caynu pampachätucuśhanwan'a Diosta jalutacuyanmá!” nipäcun. 4Chaynu pinsalcäśhanta Jesus yaćhalñatacmi nila: “¿Imapïtamá caynu mana allincällacta pinsapäcunqui? 5¿Imaniytan mas fäsil: ‘Juchayquicunacta pampachaycucñam’ nïchun icha ‘Śhalcuculcul licuyña’ nïchun? 6Cananmi yaćhanqui cay Rasun Nunap Chulinca, cay pachäćhu juchacunacta pampachänäpä munayniyu caśhäta” nil. Nilculmi chay ishyä nunäta: “Canan ¡śhalcuy-ari! ¡Wantumuśhuśhayquita apaculcul wasiquita licuy!” nin. 7Nilcullaptinmi rasunpa śhalcuculcul wasinta licula. 8Chaynu jatun munayninta camalaycachishanta licalmi chayćhu cä nunacunaca sumä licapayllaman camäśha Tayta Diosta altuman julaycälila. 9Chaypi Jesus pasaśhanćhümi licälun Mateo śhutiyu nuna Roma gubirnupä alcabälacta mañananćhu täcuyäta. Chaymi Jesus: “Acuchun ya'awan, atimay” nin. Niptin-pacham śhalcuculcul paywan licula. 10Chay Mateop wasinćhu Jesus yaćhapacünincunawan micuyalcaptinñatacmi alcabäla mañäcücunäwan, mana allin cawsayniyu nunacunäpis ćhaycamul paycunawan taycacaycälila. 11Chayta licalmi fariseocunaca Jesuspa yaćhapacünincunacta: “¡¿Ima-nilä nunatan yaćhachicüniqui wic-nilä nunacunawanlä micunanpä?!” nin. 12Nipäcuśhanta Jesus uyalïlulmi nila: “Sänu nunacunacá manam jampicüta munanchu, sinu'a ishyäcunallam. 13Ñatac sumäta tantiaycäliy cay nishanta: ‘Śhun'üta suwaycamänayquipä uycamäśhayquinu'a, cuyacuyniyu capäcunayquitam muná’ nil. Ya'a manam śhamulá santutucücunacta ayächu, sinu'a jucha-sapacunaca wanaculcänanpämi” nin. 14Chayćhümi Bawtisä Juanpa puliwshïnincuna Jesusman aśhuycälimul tapupäcula: “¿Imanaltan Bawtisä Juanpa puliwshï-masincunapis, fariseop atïnincunapis rätu-rätu ayunalcan, ampa atïniquicuná mana imactapis uculcanchu isisí?” nil. 15Nipäcuptinmi nin: “¿Casaracüca cayaptin'a ayachishacunaca ayunapäcunmanchun ampá? Manaćhá jinapäcunmanchu paycunawanlä cayaptin'a. Ñatac chay casaracüca waycaśha canan timpu ćhämun'am. Jinaptinmi ichá micuytapis caćhaycapäcun'a. Chaynümari yaćhapacünïcunawanpis can'a. 16“Má, chay custumriquicunapïtá, mayanpis mawca müdanaman manamá muśhü lataśhta la'anmanchu. Jinaptin'a chay muśhü lataśhcäćha aśhwanpa shipulcachil masta laćhyächinman. 17Chaynütacmi chayllalä luläśha aswactapis nï winanchicchu lälaśha mawca wacuyman'a. Chaynu lulal'a aswäćha wacuycäta paquïchinman; jinaptinćha lluy aswapis wacuypis yan'al pampapä canman. Chaymi chayllalä luläśha aswactá muśhü allin wacuyman winanchic pulanpis tuqui caycälinanpä” nil. 18Chaynu limayällaptinmi juntunaculcänan wasip puydïnin ćhaycamul Jesuspa ñawpäninman un'ulacuycul nila: “¡Taytay, wamlallämi chayllalä wañucun! ¡Acuchun-ari, yataycullaptiquićh śhalcämun'a!” nil. 19Chaymi Jesus yaćhapacünincunawan wañüśhäman pasaculcäla. 20Chaynu liyalcaptinmi ćhunca ishcayniyu wata yawarpa janallanćhu cä walmi, “Müdanallanta yataycullalpis sänäśhämi” nil Jesuspa ipanpa aśhuycul yataycula müdananpa manyanta. 22Jesusñatacmi muyulcul walmïta licälul: “Callpanchacuy wamlallá; chalapacamäśhayquipam sänälunqui” nin. Chay nilcuśhan-pachallapïtam yawarnin lluy śhaycämula. 23Chaypi chay juntunaculcänan wasip puydïninpa wasinman ćhäpäcunanpämi cayalcäñä wañü taquicta quïna tucäcunäpis. Nunacunapis wasi junta wa'ayalcäñä. 24Chaymi Jesus nila: “Waśhaman yalupäcuy. Wamlaca puñuyan jinallam; manam wañüśhachu” nil. Niptinmi nunacunaca “¿Ima?” nil asipälälinlä canpis. 25Paycunacta alalcamulmi wamla chutaläśhancäman Jesus yaycuycul maquinta chalaycuptin, śhalcämun. 26Chay lulaśhancäpïmi intiru-intiru malcacunaćhu limay muyucula. 27Chaypi Jesus pasayaptinmi ishcay aplacuna ayaycaćhaśhtin aticuyalcäla: “¡Mandacü Davidpa Caśhtan Caćhamuśhan Salbacü, Taytalláy! ¡Llaquipaycälillämay-ari!” nil. 28Ñatac Jesus juc wasiman yaycüluptinmi aplacunaca aśhuycälila. Chayćhümi Jesus tapula: “¿Rasunpa chalapacamanquichun ya'a sänachinacpä?” nil. Niptinmi: “Aw, taytay lulälunquimanmi” nila. 29Nipäcuptinmi ñawincunacta yataycul: “Chalapacuśhayquimannuy lulacäśha cachun” nila. 30Niycullaptinmi ñawincuna lluy quićhacacülun. Jesusñatacmi ćhuncay-ćhuncayta: “Amam pictapis willapacunquichu cay licachishacpi” nila. 31Niyaptinpis yalülul-pachallam jinantin malcacunäćhu Jesus ñawinta licachishanpi lluy willapaculcäla. 32Chay aplacunaca liculcaptin-pachallam ćhächimun supaypa upächisha pasaypi mana limäta. 33Chay supaypa maquinpi upäta Jesus caćhaycächiptinmi, tuquiman limämula. Chaymi llapa nunacunaca licapayllaman camaśha-cama: “¡Caynu lulätá, manam imaypis licalanchicchu cay jinantin Israel malcanchicćhu!” ninacücuyalcan. 34Chayćhu fariseocunäñatacmi ichá: “¡Caytá achatucunap quiquin puydïninpa munayninwanmá aluyan!” nipäcula. 35Chaypïtam Jesus intiru jatun malcacunäćhu tacsa malcacunap juntunaculcänan wasicunaćhüpis Diospa allin gubirnunpïta yaćhachishtin pulila, imaymana nanaycunawan ishyäcunätapis sänaycachishtin. 36Ñatac chayćhu achca nunacunäta licalmi sumä llaquipaycula pintïsha uwishnüpis mana michïniyü-yupay cayalcaptin. 37Chaymi yaćhapacünincunacta: “Cusichananchic alli-allimari cacuyan; apaycücunäñatacmi ichá ashlla. 38Chaymi Duyñunta mañaculcänayqui cusichäcunacta caćhaycamunanpä” nila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\