Filemon 1

1Jesusninchic-laycu wićhalä ya'a Pablom chalapacü-masinchic Timoteowan cay cartacta isquirbiycälimuc am cuyaśhá lulawshï-masí Filemonman jinaman paninchic Apiapäpis, allin willacuyćhu cä cachacu-masinchic Arquipopäpis, jinaman wasiquićhu lluy juntunacü chalapacü-masinchiccunapäpis. 3Quiquin Tayta Diosninchicwan Duyñunchic Jesuspa llaquipayninpïta jawca cawsay amcunaćhu caycuchun. 4Am Jesusninchicman sumä chalapacuyniquitawan llapa chalapacü-masinchiccunacta maynu cuyaśhayquitapis uyalilmari imaypis Tayta Diosninchicta mañacuynïćhu sulpäta uycú. 6Chaynütacmi mañacuyá chalapacuyninchicćhu juclla caśhanchic'a Jesusninchic maynu allin uycamäśhanchicta sumä tantialpachishunayquipä. 7Rasunpa sumä cuyacü caśhayquim cushiycachiman jawcayaycachiman. Am-laycumari chalapacü-masinchiccunap śhun'uncuna achicalcüśha cayan. 8Chaymi, masqui Jesusninchicćhu caynïwan imacta lulanayquipä niycuná cayaptinpis, chay cuyacuyllawan mañacuycullac. Ya'a awquishña caynïwan, jinaman Jesusninchic-laycu wićhalayalpis, chuli-yupay cä Onesimopämi ruygacuc. Pay wićhaläśhäćhümari Jesusninchicman chalapacuptin taytan-yupay muyulá. 11Pay'a unay ampä manam bälilachu. Cananmi ichá ampäpis ya'apäpis allinña. 12Chayurá payćhu śhun'ú caśhancäta cutiyächimupti'a, quiquïtanuy ćhasquiycuy. 13Ya'apïtá munäman Jesusninchic-laycu cay wićhaläśhäcäćhu pudirniqui yanapämänanpämi cala. 14Masqui caynu pinsalpis shimiqui-cama mana camachinacul'a manamá lulämanchu. Aśhwanpa quiquiqui śhun'uyquiwan lulaycunayquipämi caćhaycuyac. 15Ñatac Onesimo ichaćh ampi calupäla canan cutimul wiñay simpripäña anwan caycunanpä. 16Manañamá uywayllayquinüñachu, sinu'a mas allinlämi; cuyay śhullcayquiñamá. Ya'a sumä cuyaywan licayapti'a, ampá mas cuyayniquilämi canmanpis nuna-masiqui jinaman Jesusninchicman chalapacü-masiquilä cayaptin'a. 17Chayurá lulawshï-masiquipa licayämal'a, paytapis ya'actanuy ćhasquiycuy. 18Sïchuśh anwan mana allinta luläluptin'a ütac imayquitapis chaläluptin'a ya'acta mañamay. 19Cayta ya'a Pablom quiquí maquïwan isquirbimuc: “Nishac-yupaypis ya'am lluy pägaycuśhayqui” masqui bïdayquitalä dïbiyämaptiquipis chayta mana yalpachillalmá. 20Chayurá chalapacü-masí caśhanchic-laycu-ari śhun'ulläta cushiycachillämay cay bälicuylläta awniyniquiwan. 21Am uyalicü captiquim cayta isquirbiycamuc, jinaman cay nishäcunäpïtapis mastalä lulaycunayquita yaćhayalmari. 22Ñatac jinaman'a, cay watucü śhamunäpä Taytanchicta mañaculcäśhayquimanmi chalapacú. Chayurá jamaycachimänayquipämi allichacuchcanqui. 23Ya'awan cusca Jesusninchic-laycu wićhalä-masí Epafrasmi limaycamuśhunqui. 24Chaynütacmi lulawshï-masí Marcospis, Aristarcopis, Demaspis, Lucaspis limaycälimuśhunqui. 25Quiquin Jesusninchicpa llaquipaynin amcunaćhu caycuchun. Chaynu cachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\