Apocalipsis 1

1Caycunam Jesus uywaynincunacta śhamücunällaćhüña lluy pasananta willaycunanpä Dios pacacuyninta camalachishanca. Uywaynin ya'a Juantam tantiachimäla caćhamuśhan anjilninwan. 2Chayurá lluy rasun licaśhäcätam, Diospa shimintam, Jesuspa willacuynintam limayá. 3Cananpi śhamücunäpi cay isquirbishäta lïgïca chaynütac mayanpis uyaliycul cäsucücunäpäpis maynu cushicuyläćha can'a cay pasanan timpucuna cayllaćhüña cacuyaptin'a. 4Ya'a Juanmi Asiap anćhishnintin malcancunaćhu cä chalapacücunäman isquirbiycamú. Amcunacta llaquipayninpi jawcallacta cawsaycälichishunqui unaypïta cä, cananpis cä, śhamunanpä cä Diosninchic, jinaman ñawpäninćhu chay anćhish ispiritu cäcäpis, 5chaynütac allin sumä chalapacuna Jesuspis, wañuycäpi wamäta śhalcamüca, cay pachäćhu puydï mandacücunäpïpis sumä munayniyücämá. ¡Cuyamäninchic yawarninwan juchanchiccunacta pampachaycamäninchic altuman juluycuśha cachun! 6¡Chaynütac Tayta Diosninta sirbinapä mandacücunäman sasirdüticunäman muyuycachimäninchic imaypis imaycamapis alawäśha munayniyu cachun! Chaynu cachun. 7Licay-ari. Jesus pucutaycäćhümi śhayämun. Lluymi licapäcun'a aśhta payta tucsïcunäpis. Jinantin pachäćhu nunacunämari paypïta lluy awćhupäcun'a. Chaynu cachun. 8Duyñunchic Diosmi nin: “Ya'ami Alfapis Omegapis cayá; allaycuycäpis camacaycäpis cayá; unaypïta cä, cananpis cä, śhamunanpä cä jatun munayniyücá” nil. 9Ya'a Juan, chalapacü-masiqui, ñacawshï-masiqui, Diospa gubirnunćhu malca-masiqui, Jesusćhu juclla caśhanchicwan awantaycü-masiquim cayá. Diospa shiminta willacuśhäpïtawan Jesuspi willacuśhäpïtam lamar ćhawpićhu Patmos nishan islaman jitaycamäla. 10Chayćhümi dumingu muyunćhu Chuya Ispiritup munayninćhu licalïlul uyalïlú juc curnitilla tucalpämünuy ipäćhu limapayämäta, cay nil: 11“Ya'ami Alfaca Omegaca; allaycuyca camacayca cayá. Cay licaśhayquicunacta isquirbiycul apachiy Asiaćhu anćhish malcaćhu chalapacücunäman: Efesoćhu, Esmirnaćhu, Pergamoćhu, Tiatiraćhu, Sardisćhu, Filadelfiaćhu, Laodiceaćhüpis cäcunäman” nin. 12Nimaptin muyulcul licalcunäpämi cayäñä anćhish candilïru ürupïta luläśha-cama. 13Chay candilïrucunap ćhawpinćhümi licälú nuna-yupayta sutänawan ćhaquincama müdacuśhacta, ürupi waćhacuwan pïchun chaypi shillwitacüśhacta. 14Ächanñatacmi yulä millwanuy ütac ñïbi-yupay yulä-yulä cacuñä; ñawinñatacmi walayä nina-yupay caculläñä. 15Ćhaquincunañatacmi urnućhu puca-puca chullüchisha caldächisha brunsinuy chipyaculläñä; limayninñatacmi mayup büyaynin-yupay sumä-sumä caculläñä. 16Allï maquinćhüñatacmi anćhish uyllurcuna cacuñä; shiminpïtañatacmi jatu-jatun ishcay lädun lïmäśha ispäda yalacamulläñä; cäranñatacmi usyamuptin intip sumä-sumä chipyayninnuy caculläñä. 17Cayta licälul-pacham ćhaquinman wañüśhanuy cućhpälú; payñatacmi allï maquinta ya'aman ćhulaycamal niman: “Ama manchacuychu. Ya'a cayá Puntäwan Ipämi. 18Cawsäcämari. Masqui wañülulpis cananmi ichá wiña-wiñaypä cawsayá. Maquïćhümi cayan wañuycäpis, nina waläcäman jitaycuycäpis. 19Cay lluy licaśhayquicunacta isquirbiy, imacuna canan pasaśhancunätapis, chaynütac śhamücunäćhu ima pasanancunätapis. 20Canan tantiachishayqui cay allï maquïćhu anćhish uyllurcuna cäcunätawan anćhish candilïrucunäta: chay anćhish uyllurcunaca anćhish malcaćhu chalapacücunap willacünincunam. Chay anćhish candilïrucunäñatacmi chay anćhish malcaćhu cä chalapacücunaca cayalcan” nil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\