Apocalipsis 10

1Chaypïtam juc sumä munayniyu anjil pucutaywan pitwicacüśha ji'alpayämüta licälú. Umanćhümi tulumanya muyuyäñä; cäranñatacmi intïnuy sumä chipyayäñä; caćhpancunañatacmi paradïrućhu nina walayä-yupay cacuñä. 2Maquinćhüñatacmi uchuy pitwïsha cäcäta quićhäśhacta apañä. Allï ćhaquinta lamarcäman ćhulaycul, ichü ćhaquinta allpäman ćhulayculmi 3juc liyun apalïcänuy ayaycaćhañä. Jinaptinmi anćhish räyucunäpis paćhyächimuñä willacuyninta. 4Ñatac “chay anćhish räyucunaca nishanta isquirbishä” niyaptïmi uyalïlú janay pachäpi cay nimüta: “Śhun'ullayquićhu uywanayquipä, cay anćhish räyucuna limamuśhanta ama isquirbiychu” nil. 5Chaypïtam lamarcäman allpäman ćhaquinta ćhulä anjil licaśhäca janay pachäman allï maquinta chacchaculcul cay niñä: 6“Imaypïtapis imaycamapis cawsäcäta, sïlüta, allpäta, lamarcäta, llapa ima aycantintapis camäcäta śhaycaycachilmi niyá: ¡Canan'a manamari unayñachu caycun'a; 7Chay anćhish anjilca curnitillanta tucayta allaycuptinmi Diospa pacaśhancunaca lluy lulacacun'a willacünincunaman nishannuy!” nil. 8Chaypïtam janay pachäpi chay limapämäca yapa nimäñä: “Allpäman lamarcäman jalulayä anjilcäman aśhuycul maquinćhu uywaśhan chay uchuy quićhalä pitwïshacta ćhasquimuy” nil. 9Chaymi anjilcäman aśhuycul chay pitwïshäta mañayäñá. Jinaptïmi niman: “Chalalcul micuy. Shimiquićhümi sumä mishqui-mishqui cacun'a; patayquićhüñatacmi ichá sumä ćhacćhäman muyülun'a” nil. 10Nimaptinmi chay anjilpa maquinpïta uchuy pitwïshacta chalalcul micülú. Chaymi shimïćhu'a sumä mishqui-mishqui cacuyäñä; patäćhüñatacmi ichá sumä ćhacćhä-ćhacćhä caculläñä. 11Chaypïtam nimäñä: “Achca-achca malcacunäman, nasyuncunäman, imaymana limayćhu llapan limäcunäman chaynütac mandacücunämanpis willacamunayquilämi” nil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\