Apocalipsis 12

1Chaypïtam janay pachächu juc jatun sumä siñal licalïlun: juc walmim intïwan müdacuśha cayäñä; quillämanñatacmi jalulayäñä; umanćhüñatacmi ćhunca ishcayniyu uyllurcuna cayäñä. 2Chay walmi patayu calmi ishyacunan muyunca ćhämuptin dulurninwan apalcaćhayäñä. 3Chaypïta janay pachäćhu juc siñaltacmi licalïñä: juc jatu-jatun puca culibraynuymi anćhish umayu, ćhunca wälayu, umanćhü-cama curuna-yupay mandananpä cayäñä. 4Ćhupanwanñatacmi janay pachäpïta cay pachäman quimsa cä partin uyllurcunäta wicapalpämuñä. Chaymi waćhacuyta ñacä walmip puntanćhu śhaycucuycuñä wawin näsimuptin-pacha micünanpä. 5Chay walmïñatacmi juc walaśhta waćhacüñä, jinantin nasyuncunäta jïrru maquinwan sumä caycachil mandananpä. Chayürallatacmi walaśhcäta juclla waycäñä Dios täcunanćhu caśhancäman. 6Walmïñatacmi ichá Dios alistapuśhan chunyäninman ayicuñä chayćhu walanga ishcay paćhac süta ćhunca (1260) muyun licaycuśha cananpä. 7Chaypïtam janay pachäćhu jatun pilyu talcülun: Miguelmi chay culibraycäwan anjilnintin-cama pilyayta allacaycälin. 8Chay culibrayca llalliyta mana atipaptinmi janay pachäpi alüśhaña cañä. 9Chaynüpamari chay unaypïta cä jatu-jatun culibraycäta, cay pachäćhu llapa nunacunacta ingañä supaycäta, Satanaśhcätapis llapa anjilnintintawan cay pachäman jitalpälälimuñä. 10Chaypïtam janay pachäćhu uyalïlú ayaycaćhaypanuy cay niyäta: “Cananmi Dios salbananpä muyunnin ćhämun, jatun munayninwan mandanan muyuncäpis, Salbacüca munayninwanpis. Alüśhañamari cayan chalapacü-masinchiccunacta juchachäca, Diospa ñawpäninćhu tutay-walächi yan'al juchachäca. 11Paycuna llallïlälila Uwishcäpa jićhaśhan yawarninwan, quiquincuna cawsaynintapis ama-pacha mana nillal, wañuycätapis ‘imam ucaman’ nil allin willacuyta willaculcäśhanpamari. 12Chayurá janay pachäćhu llapa cawsäcuna cushiculcay-ari. Ñatac cay pachäćhu lamarcunäćhu llapa cawsäcuna ¡imanuylä amcuna capäcunqui! Supaycämari śhun'unpis sumä-sumä timpuyaptin cürriyämun, ashllaña timpu cacuyäśhanta yaćhayal” nil. 13Allpäman culibrayca jitalpüśha caśhanta licacuyculmi chay walaśhta waćhacü walmicta aticaćhayta allacuycuñä. 14Jinaptinmi chunyäninman päliypa ayicunanpä jatućhä ancap ishcay laplanta walmiman uycüña chay culibraypi calućhu quimsa wata partin licaycuśha cananpä. 15Chay culibraycäñatacmi sumä mayuctanuy walmip ipanman yacucta ätüñä apänanpä. 16Ñatac walmicta allpämi yanapäñä; shimi äśhaläcänüpis jatunta quićhacuyculmari millpülun chay culibraypa ätumuśhancäta. 17Chaynäluptinmi culibrayca sumä-sumä rabyalcul walmip milaynincunawan pilyamü pasacuñä: Diospa camachicuyninta cäsucücunäwan, Jesuspa willacuyninman masïsu chalapacücunäwan. 18Chayćhümi śhaycucuycuñä lamarcäpa patallanćhu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\