Apocalipsis 14

1Chaypïtam Sion nishan ulućhu Uwishcäta śhäcuyäta licälú. Paywanmi capäcuñä paćhac tawa ćhunca tawayu walanga (144,000) ulcunćhü-cama Uwishcäpawan Tayta Diospa śhutin isquirbïsha cäcunapis. 2Chayćhümi uyalïlú janay pachäpi ayalpämüta, jatun mayup lüyaynintanuy, räyup bululunyaynintanuy, arpa tucäcunap tucaynintanuy. 3Paycunam chay täcunanćhu puydï täcücäpa, tawa cawsäcunäpa, mandä yaśhacunäpa puntanćhu muśhü taquicunacta taquipäcuñä. Chay muśhü taquicta manam pipis taquiyta atipäñächu, sinu'a cay pachäpi paćhac tawa ćhunca tawayu walanga (144,000) salbaśha nunacunällamari yaćhapäcuñä. 4Paycuna manamá uchuyllapis walmiwan juchaculcäñächu. Aśhwanpa maytapis Uwishcäwanmi liyalcäñä. Lluy nunacunapïta puntannin libraycuśha capäcuñä Diospäwan Uwishcäpä wamäta uycuśha cananpämari. 5Shimincunaćhüpis manam ima casquillapis talicuñächu; imallactapis mana niycunam capäcuñä. 6Chaypïtam licälú juc anjil janay pachäpa ćhawpinćhu päliyäta. Paymi wiñay simpri allin willacuyta apañä jinantin pachäćhu llapa malcacunaman, nasyuncunaman, llapa caśhtacunaman, imaymana limayćhu limä nunacunaman willaycamunanpä. 7Ayaycaćhaypanümi cay niñä: “Tayta Diosta manchacuywan uyalicul altuman julaycäliy. Cäraycunan muyunca ćhämunñamari. Alawapäcuy janay pachäta, cay pachäta, lamarcäta, lluy yacucunätapis camäcäta” nil. 8Chaypïta ishcay cä anjilñatacmi nimuñä: “¡Jatun munayniyu Babilonia malca - sumä shincaśhannuy mansibacuynincunaćhu juchacachïca - cućhpälunmi, cućhpälunmi!” nil. 9Jinaman quimsa cä anjilpis ayaycaćhaypanümi nimun: “Mayanpis cay chucarüta ütac liträtunta alawäcá, ulcunćhu ütac maquinćhu unanchachicücá Diospa ćhacćhä bïnu-yupay mana mirmaycuśha sumä-sumä ćhacćhä piñacuynintam lluy upyalpapäcun'a. Chay chuya anjilcunäpa Uwishcäpa puntanćhümari ñacapäcun'a asufriwan nina lupäcäćhu. 11Ñatac chay ñacaypa untaynin wiña-wiñaypämi ishpimun'a. Chay chucarütawan liträtunta alawäcunäpá manam tutay-muyunpis jamaycuy can'achu, nïtac chay unanchacuyninta ćhulachicücunäpäpis” nil. 12Chayurá chalapacücuna, Diospa camachicuyninta cäsucücuna, Jesusninchicćhu masïsu cäcuna ¡ñacaycunäćhu tacyaycapäcunayquimá! 13Chaypïtam uyalïlú janay pachäpi apalcaćhaypanuy cay nimüta: “Cayta isquirbiy: ‘Caypi puntaman Jesusninchicman chalapacul wañucücunacá ¡maynu cushisham capäcun'a!’ ” nil. Niptinmi Chuya Ispiritupis “Aw, paycuna chay lulaynincunapïta jamaculcan'añam; lulaśhancunäpis yalpaśhañam caycun'a” nin. 14Chaypïtam licälú Rasun Nunap chulincä-yupay yulä-yulä pucutaypa jananćhu täcuyäta. Paymi umanćhu apañä ürupi curunacta. Maquinćhüñatacmi uywañä sumä fïluchäśha cüśhacta. 15Chaypïtam Diospa chuya wasinpi juc anjil yalämuñä. Paymi sumä ayaycaćhaypanuy pucutaycäpa janäninćhu täcücäta nin: “Lutuna timpu ñam ćhämunña; cay pachäćhu cusichaca ñam pu'uśhaña cayan. Cüśhayquiwan canan-pacha lutućhacuyña” nil. 16Niptinmi pucutaypa janäninćhu täcüca cüśhanwan cay pachäta pasäluptin juntüśha licalïñä. 17Chaypïtam janay pachäćhu Diospa chuya wasinpïta juc anjilpis yalämun fïluchäśha cüśhacta aptïsha. 18Chaynütacmi uycunan pataccäpïta yalämun juc anjilpis, ninawan cañaycunanpä pudirniyu. Paymi chay cüśha aptiläcäta ayaycaćhaypanuy niñä: “Canan-pacha cüśhayquiwan cay pachäćhu nunacunäta übacta-yupay cusichay; ñam pu'uśhaña cayalcan” nil. 19Niptinmi cay pachäćhu nunacunäta anjilca cüśhanwan lutüñä; jinalculmi malcapïta calućhu übacta jalunancäman, Diospa jatun piñacuyninman jitaycüñä. 20Chayćhu jalupäcuptinmi mayunuy yawar yalämul cawallucunap jaquiman-cama ćhäñäpis, quimsa paćhac (300) kilumitrucamam unyäñäpis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\