Apocalipsis 15

1Chaypïtam janay pachäćhu jatun sumä siñalta licälú. Chayćhümi anćhish anjilcuna cayalcäñä anćhish camacalpü plägacunawan ñacachipäcunanpä. Chaycunawanmi Diospa piñacuynin camacalpunanpä cañä. 2Chaypïtam licälú lamartanuy, ishpiwan nina tacüśhanuy chipyayäta. Chayćhümi śhäcuyalcäña chucarüta, liträtunta llallïcunaca, chay chucarüpa numirunwanpis mana unanchachicücunaca. Chaycuna Diospa uśhan arpantin-camam cayalcäñä. 3Paycuna taquipäcuñä Diosta sirbï Moisespa taquintawan, Uwishcäpa taquintam cay nil: “¡Sumä munayniyu Tayta Diosllá; Lluy lulaśhayquicuna maynu-maynu jatunwan allinmi! Llapa nasyuncunacta Sumä Mandacüní, Rasun chuyamari caminuyquicuna. 4Taytay ¿mayantá mana manchacuśhunquimanchu? ¿Mayantá śhutiquita altuman mana juluycuśhunquimanchu? Amllamari mana juchayu sumä chuya cayanqui. Llapa nasyuncuna śhaycamul manchacuywan amllacta altuman julaycälishunqui llapa lulayniquicuna tincüninman caśhanta camalaycachishayquipïtamari” nil. 5Chaypïtam janay pachäćhu Diospa wasinćhu Sumä Chuya Chuya Sityuca quićhacacüśhanta licälú. 6Chay wasipïtam chay anćhish anjilcunaca yalämun anćhish plägacunacta apacälälisha. Paycunam lïnu nishan chipyayä chuya müdanayü-cama, ürupi waćhacuwan pïchun-chaypa shillwicälälisha-cama capäcuñä. 7Chay tawan cawsäcunämi jucnin uycülun chay anćhish anjilcunäta anćhish ürupi ćhanćhacta, wiña-wiñay simpri cawsä Diospa piñacuynin juntayü-camacta. 8Ñatac Tayta Diospa sumä cayninpïta munayninpïta yalamü untaycäwanmi chay chuya wasica lluy juntäñä. Manatacmi mayantapis yaycachiñächu chay anćhish anjilcunäpa plägancuna camacalpunancamá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\