Apocalipsis 16

1Chaypïtam uyalïlú sumä ayaycaćhaypanuy chay wasipïta anćhish anjilcunäman cay nimüta: “Chay anćhish ćhanćhaćhu Diospa sumä-sumä piñacuyninta jinantin pachäman jillpamü lipäcuy” nil. 2Niptinmi punta cä anjil lilcul cay pachäman jillpüñä. Jinaptinmi chay chucarüpa marcanwan unanchachiculcal liträtunta alawä nunacunäpa aychanćhu licalïñä nana-nanay millachicuy llillïtay ishuytaycuna. 3Chaynütacmi ishcay anjilcäpis ćhanćhanta lamarcäman jillpüñä. Jinaptinmi nuna wañuchishap yawarninnuy lamarca licalïñä. Chaymi yacućhu imaymana llapan licchä uywacunaca wañüläliñä. 4Chaynütacmi quimsa cä anjilca ćhanćhanta jillpüñä llapa mayucunäman, pucyucunäman, lluy yacumanpis. Jinaptinmi yawarman lluy muyüñä. 5Chaypïtam uyalïlú yacucunäta munayninćhu uywä anjilca cay niyäta: “Lluy caycunaćhu cäninman-camam am lulaycunqui, Taytalláy. Am'a imaypïpis imaycamapis allincäta lulaycü sumä chuyamari canqui. 6Willacüniquicunacta, chalapacüniquicunacta wañulcachilmi yawarninta jićhäla. Chay mirisishanmanmari cananñatac yawarta upyächinqui” nil. 7Chaypïtam uyalïlú uycunan pataccäpïtapis cay niyämüta: “Aw, sumä jatun munayniyu Tayta Dios, Anmi rasuncäwan, tincüninman-cama cäraycunqui” nil. 8Chaypïtam tawa cä anjilcäpis ćhanćhanta intïman jillpüñä. Paytam ninawan llapa nunacta lupachinanpä cunsintiycuñä. 9Chaynu llapa nuna puśhllüśha licalilcälilpis manam wanaculcäñächu; Diosta alawapäcunantá aśhwanpam paypa cuntran imaymanacta palal jalutacuyalcäñä. 10Chaypïtam picha cä anjilcäpis ćhanćhanta jićhaycüñä chay chucarüpa mandaśhancäman. Jinaptinmi lluy mandaśhanca pasaypi tutapäluptin nunacunaca nanaycäwan alluncunactapis sumä caćhuculcäñä. 11Chaynu cayalcalpis mana allin lulaynincunapi manam wanaculcäñächu; aśhwanpam chay nanaynincunapi dañäduncunapi janay pacha cä Tayta Diospa cuntran limapäcul jalutaculcäñä. 12Chaypïtam süta cä anjilca ćhanćhanta jillpulpuycüñä jatun Eufrates nishan mayuman. Jinaptinmi chaquïñä, inti yalamunan lädupi śhamü mandacücuna pasapäcunanpä. 13Chaypïtam licälú chay culibraycäpa shiminpi, chucarüpa shiminpïpis, casquish willacücäpa shiminpïtapis quimsa ucucuy-nilä mana allin ispiritucuna yalayalcämüta. 14Chaycuna supaycäpa ispirituncuna capäculmi sumä jatun siñalcunacta milagrucunacta lulapäcuñä. Jinantin pachäćhümi munayniyu mandacücunäta juntumü yaluñä sumä munayniyu Tayta Diospa unanchäśhan muyunninćhu gïrranaculcänanpä. 15Nilpämuñätacmi: “Ya'a un'aypïmi suwanüpis cutimuśhä; cushisham can'a müdananta tuqui alistacüśha musyat-musyat alcamäcunacá un'aypi calanllannuy pin'aypä mana pulipäcunanpä” nil. 16Chaymi chay ispiritucunaca nunancunacta juntüläliñä Israel limayninćhu “Armagedon” nishanman. 17Chaypïtam chay anćhish cä anjilca ćhanćhanta waywäman jillpuycüñä. Jinaptinmi janay pachäćhu chuya wasićhu täcunanpïta ayaycaćhaypanuy nïmuñä: “Caywan'a lluyñam camacälun” nil. 18Chaymi cay pachäta räyucunäwan, bululunyaycunäwan sumä-sumä pacha-cuyuy tapsïlun. Cay pacha-cuyuynu'a lluy nunacunap cawsayninćhüpis manam imaypis cañächu. 19Jinaptinmi chay jatun Babilonia malcaca quimsaman particacüñä, jinantin nasyuncunäćhu malcancunäpis lluy tunïläliñä. Tayta Dios manamá un'alachu Babilonia nasyunta, aśhwanpam chay tincüninmannuy ćhacćhä bïnucta upyayächïnuy ćhanćhaćhu junta cä sumä piñacuyninta upyächila. 20Ñatac llapa lamarpa ćhawpinćhu cä islacunäpis, lluy ulucunäpis chincaculcäñämi. 21Jinaman janay pachäpïpis jatućhaćhä-jatućhaćhä luntum tawa ćhunca kïlu llasä-cama camacaycüñä. Chay sumä-sumä pläga cacuptinmi nunacunaca Diospa cuntran palapäcul jalutaculcäñä.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\