Apocalipsis 19

1Chaypïtam janay pachäćhu uyalïlú achca-achca shimicta ayaycaćhaypanuy cay niyalcäta: “¡Aleluya! ¡Alawäśha cachun Tayta Diosninchic! Payllamari jatun munayniyu altuman juluycuśha salbacüca. 2Pay cäninman-cama nunacunäta cäraycunmari. Chaymari cay pachäćhu llapan nunacunäta juchacachï watica anla walmictapis cäraycula. Ñatac Diospa willacünincunacta wañuchishanpïtam payta cutichicüla” nil. 3Nilculmi yapatac cay nïlälimuñä: “¡Aleluya! ¡Alawäśha cachun Tayta Diosninchic! Chay cäraycuśha malcapïta untay ishpïca chaynüllam wiñay simpripä can'a” nil. 4Nïlälimuptinmi chay ishcay ćhunca tawayu yaśhacunaca, chaynütac tawa cawsäcunäca täcunanćhu cä Diospa puntanćhu pilataypanuy un'ulacaycälil cay niñä: “Chaynu cachun. ¡Aleluya! ¡Alawäśha cachun Tayta Diosninchic!” nil. 5Nïläliptinmi täcunanpïta juc shimi nilpämuñä: “Altuman julaycäliy Tayta Diosninchicta, llapa nunancuna, sumä mana sumäpis, payta manchacuywan chalapacücunaca” nil. 6Chaypïtam uyalïlú achca nunacuna limayalcänuy, sumä mayup jatun suynayninnu, räyup bululunyayninnu cay niyäta: “¡Aleluya! ¡Alawäśha cachun! Sumä munayniyu Tayta Diosninchic ñam mandayanña. 7Cushicuśhun, Tayta Diosta altuman juluycuśhun cushicuypïta. Uwishcäpa casaracuynin ćhämunñamari. Walminpis listuñam cayan; 8lïnupi fïnu fïnu chipyayä müdanawanlämi cayanpis” nil. (Chay lïnu cayan nunancunap allin lulaynincunam.) 9Chay anjilmi nimäñä: “Cayta isquirbiy: ‘Cushisha capäcuchun Uwishcäpa casaracuyninman ayachisha cäcunaca’ ” nil. Jinamanñatacmi nimäñä: “Cay lluy nishäcunaca quiquin Diospa rasun shiminmi” nil. 10Chaynu nimaptinmi anjilpa puntanman pilataypanu un'ulacuyculá alawanäpä. Jinaptïmi: “Ama chayta lulaychu. Ya'apis Diosta sirbïllam cayá amnüpis Jesusman masïsu llapa chalapacü-masiquicunanüpis. Aśhwanpa Diosllacta alaway. Llapa willacücunäpa willacuynincunaćhu Jesusllapïmari cayan” nil nimäñä. 11Chaypïtam janay pachäta quićhalayäta licälú. Chayćhümi cayäñä juc yulä cawallu. Chayman sillaläcäpam śhutin cañä “Rasun Chalapacunaca” nisha. Pay rasun cäcällamannümari cäraycunpis, gïrranacunpis. 12Ñawincunañatacmi ninanu chipipicyayäñä, umanñatacmi achca curunayu cañä. Chayćhu śhutin isquirbisha cäcätam paylla tantiañä. 13Chaynütacmi müdananpis yawarwan chapüśhanu cacuñä. Śhutinñatacmi “Diospa Limaynin” nisha cañä. 14Janay pachäćhu cachacucunäñatacmi lïnupïta luläśha fïnu, yulä, chuya müdanawan müdacälälisha, yulä cawallucunaman sillacälälisha capäcuñä. 15Shiminpïtañatacmi yalamuñä sumä afiläśha ispäda llapa nasyuncunäta llallinanpä. Pay juc jïrru maquinwan caycachilmi mandan'a. Ñatac paymi bïnupa übacta jalücänüpis juchancunapïta ñacachin'a; jatun munayniyu Diospa piñacuyninwantacmi mućhuchin'apis. 16Jinaman'a müdananćhüpis uticunćhüpis isquirbïsham cañä:

17Chaypïtam licälú juc anjil intïman śhaycucuycul cay nil ayaycaćhayäta: “Śhapämuy llapa licchä pälïcuna, Diosmi ayalcächishunqui cumbidunćhu 18jatun mandacücunäpa, cachacup puydïnincunäpa, munayniyu nunacunäpa, cawallucunäpa sillädancunäpa, uyway mana uyway nunacunäpa, sumäpapis mana sumäpapis aychancunacta micapäcunayquipä” nil. 19Chayüratacmi chucarüta cay pachäćhu mandacücunäwan lluy cachacuntinwan cayäta licälú. Paycuna jucllachanacüñä chay yulä cawallun silläśhawan lluy nunancunawanpis pilyananpämi. 20Chayćhüñatacmi ichá chay chucarüta sumä milagrucunäta lulapü artish willacücätapis chaläläliñä. (Caymari chaypa śhutinwan unanchachicüśha nunacunäta ingañal chucarüpa liträtunta alawachipäcula.) Jinalculmi chay chucarütawan casquish willacücäta cawsayällacta jitalpäläliñä asufriwan nina walayä ućhaman. 21Juccunätañatacmi chay yulä cawalluman sillaläca limalcuśhallanwan juc ispädawan-yupaypis wañuchiñä. Jinaptinmi chay nunacunäpa aychancunawan wisculcunaca amïläliñä.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\