Apocalipsis 3

1Chaypïta nimanmi: “Sardis malcaćhu chalapacücunap willacüninman cay niyäta isquirbiy: Diospa anćhish Ispiritunta uywäcämi, chay anćhish uyllurniyücämi cay niyäśhunqui: Yaćhayämi ima lulaśhayquitapis masqui cawsay-cawsayta licapäcuśhuptiquipis pasaypi wañüśham cayanqui. 2Tayta Diosnïpá lluy lulayniquipis manamari cabalchu. Chayurá ¡licaćhacuy-ari! Manalä chincalpuśhacunäta śhalcachiy. 3Chay ćhasquishayqui uyalishayqui allin yaćhachicuyta yalpaćhacuyña; cäsucul wanacuyñari. Sïchuśh mana licaćhacüśha cayaptiqui'a suwa-yupaymi mana pinsaśhayqui üraćhu śhamuśhä. 4Ñatac chay Sardisćhu cayanmi juc ishcayllá chuya müdanayünuy cawsayniyu. Paycunam allin cayninpa yulä llipyayä müdanawan müdacüśhalä ya'apa puliwshï-masí capäcun'a. 5Mayanpis llalliycücá chay yulä müdanayücunänümi can'a. Manatacmi cawsaypä cä librupïpis śhutinta imaypis chincachishächu. Aśhwanpam Tayta Diospa, chaynütac anjilcunap puntanćhüpis paypïta limalcuśhä. 6Mayanpis linliyu cal'a Chuya Ispiritu chalapacücunäta nishanta uyaliculcay” nil. 7Chaypïta nimanmi: “Filadelfia chalapacücunap willacüninman cay niyäta isquirbiy: Cayta niyäśhunqui mana juchayu rasuncämi, mandacü Davidpa lläbinta uywäcälämi. Pay quićhäluptin mayanpis manam wićhayta atipanmanchu; wichäluptinpis manatacmi pipis quićhayta atipanmanchu. 8Cay niyäśhunqui: Ya'a yaćhayämi lluy lulaśhayquicunactapis. Má, ya'ami puncucta quićhaycapuc mayanpis wićhayta mana atipananta. Masqui mana callpayülla cayalpis ya'acta mana ipanchallalmi nishäta cäsuculanqui. 9Aw-ari, ‘Israel caśhtam, Diospa nunanmi cayá’ nïcunaca artishcunam, Satanaśhpa nunancunam. Chaycunactamari ćhaycachimuśhä ñawpäniquiman uyshuycapämunanpä jinaman cuyaśhacta tantiapäcunanpä. 10Cay jinantin pachäćhu lluy cawsäcunätá sumä pruybanan timpu śhamun'am. Ñatac ‘Pasinsiawan śhaycaycäliy’ nil nishäta cäsuculcäśhayquipam chaycuna mana yataycälishunquiñachu. 11Ñam śhayämüña. Uywaśhayquita masïsu uywaycuy mayanpis primiuyquita mana waycaśhunayquipä. 12Llallïcätá Tayta Diosnïpa chuya wasinćhu imaycamapis culumnannuy cananpämi ćhulaycuśhä. Payćhümi isquirbishä Diosnïpa śhutinta, jinaman janay pachäpi Tayta Diosnïpi ji'alpamü muśhü Jerusalen malcanpa śhutintapis. Jinamanmi ya'apa muśhü śhutïtapis payman lulaśhä. 13Mayanpis linliyu cal'a Chuya Ispiritu chalapacücunäta nishanta uyaliculcay” nil. 14Chaypïta nimanmi: “Laodicea chalapacücunap willacüninman cay niyäta isquirbiy: ‘Chaynu caycuchun’ nïcämi, chalapacuna rasuncällacta limäcämi, Dios lluy camaśhancunacta luläcämi cay niyäśhunqui: 15Yaćhayämi lluy lulaśhayquitapis: manam imapäpis allinchu; manamari alaläśhapischu nïtac unulïshapischu canqui. ¡Allinćha canman alaläśhapis ütac unulïshapis captiqui'a! 16Chaynu nï alaläśhapis nï unulïshapis sinu'a tibyu caśhayquipam shimïpïta ätuśhayqui. 17Ninquilämi canpis: ‘Rïcum cayá; lluy tawacüluptïmi imapis manaña pishimanchu’ nil. Ñatac rasunpa pasaypi llaqui waccha, aplanüpis calanllan caśhayquitam ichá nï tantiacunquipischu. 18Chaymi niycuc: rasunpa rïcu canayquipä ya'apïta ninaćhu limpiäśha rasun ćhaniyu üructa lantimay, chaynütac llipyayä yulä müdanactapis chay pin'aypä calanllan caśhayquita müdacunayquipä. Jinaman ñawi jampiwan ñawiquitapis llushicuy apla cayniquipi allinyanayquipä. 19Cuyaśhäcunätá anyapayculmi ya'a caminaycú. Chayurá mana allincäpi wanaculña afanacuywan filtacamuy. 20Má, puncullaćhu tucapayalmi ayapayá. Mayanpis ayaśhäta uyalicul quićhamäcämanmi yaycuycuśhä, jinal paywan cusca micapäcuśhä. 21Maynümi llalliycuśhäpa Taytäwan gubirnunćhu cusca caycú, chaynümi llalliycücá gubirnüćhu mandä cananpä cäsu can'a. 22Mayanpis linliyu cal'a Chuya Ispiritu chalapacücunäta nishanta uyaliculcay” nil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\