Apocalipsis 7

1Chaypïta tawa anjilcuna jinantin pachäpa sapincunaćhu śhäcuyalcätam licälú. Chayćhu cay pachäman, lamarcunämanpis, ima-nilä jaćhacunamanpis mana waywamunanpämi waywäta atajayalcäñä. 2Chaynütacmi licälú juc anjilpis inti ishpimunan lädupi cawsä Diospa unanchacunan sïllunta apacuśha śhayämüta. Paymi cay pachäman, lamarcunäman mana allinta caćhaycü chay tawa anjilcunäta ayaycaćhaypanuy nïlun: 3“Amalä mana allinta lulapäcuylächu cay pachätapis, nï lamarcunätapis, nï jaćhacunätapis Diospa sirbïnincunacta ulcunćhu sïlluwan unanchaycälinäcama” nil. 4Uyalïlütacmi jinantin Israelcunäpi paćhac tawa ćhunca tawayu walanga (144,000) unanchäśha capäcuśhanta. Caycunam capäcuñä: 5Judá caśhtapïta 6Ashir caśhtapïtapis 7Simeon caśhtapïtapis 8Zabulon caśhtapïtapis 9Chaypïtam mana fintaytapis atipäna achca-achca nunacunacta licälú: llapan nasyuncunapïta, imaymana caśhtacunapïta, imaymana limayniyücunapïtapis. Paycunam mandacücäpa täcunanpa puntanćhu, Uwishcäpa ñawpäninćhu yulä müdanawan ćhulacälälisha palmïrap pallayninta apticälälisha cayalcäñä. 10Paycunam ayaycaćhaypanuy alawapäcuñä caynüpa: “Täcunanćhu täcü Tayta Diosllanchicmi, Uwishcällam salbaycamäninchic” nil. 11Chay llapan anjilcunäñatacmi śhäcuyalcäñä chay täcunanpa, jinaman chay ishcay ćhunca tawayu mandacü yaśhacunäpa, chay tawa cawsäcunäpa muyülïninćhu. Jinalmi täcunanpa puntanćhu cärantapis pampäman ćhulacaycälil Tayta Diosta alawayalcäñä: 12“Yaćhayniyu, munayniyu, callpayu caśhanpïta chaynülla Tayta Diosninchic imaycamapis alawäśha, allinpa licaśha, sulpayta uycuśha cachun. Chaynu cachun” nil. 13Chaypïtam chay yaśhacunäpi jucnin tapuman: “¿Mayancunamá cay yuläwan müdacuśhacunaca? ¿Maypïtamá śhapämula?” nil. 14Nimaptinmi: “Taytay, am'a yaćhayanquimari” nilá. Niptïmi nimäla: “Paycuná sumä jatun ñacaycunäpi pasäcunam. Uwishcäpa yawarninwan müdanancunacta täśhälälil chuyaman muyuchïcunamari. 15Chaymi paycuna Diospa täcunanpa ñawpäninćhu tutay-muyun payta alawayalcan. Ñatac täcunaćhu cäcämi paycunawan cusca caycul ñawillanćhu uywaycun'a. 16Manañam imaypis micuypi yacupi capäcun'añachu. Manañatacmi intïpis ćhan'añachu nïtac lupaypis acachan'añachu. 17Chay täcunanpa ćhawpinćhu uwishcämi michiycun'a; cawsä chuya yacumanmi puśhaycun'apis; lluy wïnintapis Diosninchicmi pichaycun'a” nil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\