Apocalipsis 9

1Chay picha anjilca curnitillanta tucäluptinñatacmi licälú janay pachäpïta juc uyllurnuy allpäman palpuyäta. Caytamari mana camacaycü luli-luli wayup quićhacunta uycüñä. 2Chaymi chay wayucta quićhäluptin jatu-jatun urnupïtanuy untay yalämuñä. Chay untaymi intïtawan waywäta lluy tutapächiñä. 3Chay untaycäpïtam allpäman yalälälimuñä chuclluśh-nilä “langusta” nishancuna. Chaycunactam ćhupa-apaläcu waćhishannüpis nana-nanaywan ñacachinanpä pudirta uycüñä. 4Ñatac imaymana jaćhacunäta, munticunäta, imaymana birdi ulacunäta mana däñaycunanpämi niñä. Aśhwanpa Diospa sïllunwan ulcunćhu mana unanchaśhacunällacta ñacachinanpämi niñä. 5Manam nunacunäta wañuchinanpächu, sinu'a picha quilla ñacaylla ñacachinanpämi. Chaypa nanacuynin ćhupa-apaläcu waćhishanümari cacuñä. 6Chay muyuncuna nunacunaca wañuyta ashipäcuptinpis, imanaculcaptinpis wañuyta manañam talipäcun'achu. Maynu-maynu wañuyta munapäcuptinpis wañuyca chincacun'am. 7Chay langustacuna gïrrapä alistäśha cawallucuna-yupaymi caculcälläñä. Umanćhüpis ürupïta luläśha curunacunanümi; cärancunapis nunap cäran-yupaymi. 8Ächancunapis walmip ächannümi. Quilunpis liyunpa quilunnümi. 9Pïchunpis jïrrupïta chalicu ćhulacüśha-yupaymi. Laplancunap suynayninñatacmi achca cawallucuna carritacunacta gïrraman pinquilla aysaptin lüyayäcänuy cacuñä. 10Ćhupancunañatacmi ćhupa-apaläcupnüpis waćhicuyu cañä. Chaywanmi picha quilla intiru nunacunäta ñacachinanpä pudirnin cañä. 11Cay langustacunäpa puydïnin cañä mana camacaycü wayup quićhacunta uywä anjilcämi. Śhutinñatacmi Israel limayćhu'a “Abado” niyan; griegoćhüñatacmi “Apolion” niyan. 12Pasayta pasälunñam punta sumä ñacaycá. Ñatac ishcay ñacaycunalämi śhamunan cacuyan. 13Chay süta anjilca curnitillanta tucalpüluptinñatacmi, uyalïlú Diospa ñawpäninćhu ürupïta luläśha uycunan patacpa tawan lädunpi limay yalayämüta. 14Chaymi curnitilla tucamü süta anjilcäta nin: “Eufrates jatun mayup manyanćhu chay tawan anjilcuna wataläcäta caćhaycamuy” nil. 15Paycunam chay ürapa, chay muyunpa, chay quillapa, chay watapa unanchäśha capäcuñä. Chaymari chay tawan anjilcunäta caćhaycüñä, jinantin nunacunapïta quimsa cä partinta wañuchinanpä. 16Chaypïtam uyalïlú: “Cawallucunäćhu sillädacunaca cayan ishcay paćhac walanganpi walangam (200,000,000)” niyäta. 17Licaśhäcäćhümi chay cawallucunätawan sillädacunäta licälú ninanüpis puca jïrrupi chalicu-yupaywan ćhulacüśha-camacta, asufri nishannüpis yana asulwan alwaśhta. Cawallucunäpa umancunam liyunpanuy caculläñä; shimincunapïtam ninapis, untaypis, asufripis yalamuñä. 18Cay pachäćhu nunacunäpa quimsa cä partillanlämi wañüläliñä chay cawallucunap shiminpïta yalamü quimsa mućhuchicuywan: ninawan, untaycäwan, asufriwan. 19Cay cawallucunäpa wañuchinanpä munaynin shiminćhümi ćhupanćhümi cacuñä. Culibraypa umannuy cä ćhupancunawanmi ñacachipäcuñä. 20Ñatac chay wañuypi iscapä nunacunaca quiquinpa lulaculcäśhanta manam alawayta caćhaycapäcuñächu: chay ürupïta illaypïta, brunsipïta, lumipïta, caśhpipïta luläśha mana licä, mana uyalï, mana pulï taytachacunacta, nï supaycunäta alawaytapis wanaculcäñächu. 21Manatacmi wañuchiycunapïpis, rüjacuycunapïpis, mansibacuycunapïpis, nïtac suwacuycunapïpis wanaculcäñätacchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\