Romanos 1

1Ya'a Pablo Salbacü Jesuspa nunanmi isquirbiycamuc. Tayta Diosmi jucnin puydï caćhanpä japächaycamal allin willacuyninta willacunäpä caćhamäla. 2Cay allin willacuyca Tayta Dios unay willacünincunawan limalicamäśhanchic shiminćhu cäyäcämari. 3Chay willacuy Chulinpïmari. Pay nuna cayninpïtá puydï mandacü Davidpa milayninpi śhamulmi ya'anchicnuy nuna cala. 4Ñatac Tayta Diospa Rasun Chulin caśhantá Chuya Ispiritunpa munayninwan wañuycäpi śhalcachimuśhanwanmi camalachila. Pay Duyñunchic Salbacü Jesusmá. 5Paypamari llaquipäcuyninćhu Tayta Dios willacüninpälä ćhulaycaman jinantin pachäćhu mana-Israel nunacunäta payman chalapacachiptí cäsuculcänanpä. 6Aw-ari, paymi am Roma malcaćhu cäcunätapis ayaycuśhunqui Jesusninchicpa nunan capäcunayquipä. 7Chaymi am Romaćhu cäcunäman, Tayta Dios cuyaśhancunäman, Jesusninchic nunan canayquipä ayaycuśhancunäman isquirbiycälimuc. Quiquin Tayta Diosninchicwan Duyñunchic Jesuspa llaquipayninpïta jawca cawsay amcunaćhu caycuchun. 8Puntactá, jinantin malcacunäćhu allin chalapacuyniquipi limapäcuśhanta uyalilmi Tayta Diosninchicta sulpäta ucú Jesusninchicpa. 9Paytam llapan śhun'üwan cay Chulin Jesuspi allin willacuyta willacuśhtin sirbí. Diosninchicmari tuquicta yaćhan mana pishipällal amcunapi mañacuśhäta. 10Chaynütacmi mañacuyá, Tayta Dios munaptin'a amcunaman ćhämunäpäña. 11Rasunpa śhamuyta wañupacuyá Chuya Ispirituwan chalapacuyniquićhu callpanchaycälinacpämi. 12Aw-ari, ampis ya'apis Jesusninchicćhu chalapacuyninchicpam yanapänacuycunchic. 13Chalapacü-masïcuna, canancamapis mayćha amcunaman śhamuyta munalá. Ñatac imaymana sasachacuycunam licalicämun licalicämun. Yaćhaycälinayquitamari muná mana-Israelcunäćhu lulaśhänuy amcunaćhüpis Tayta Diospä achca-achcacta juntuycuyta munaynïwan śhamuyta atipacamuśhäta. 14Cay allin willacuyta willacunäpä lluy-lluyman mänum cayá: sumänin nunacunämanpis, mana cäpä licaśha nunacunämanpis, chaynütac yaćhayniyücunämanpis mana yaćhayniyücunämanpis. 15Chaymi am Romaćhu cäcunämanpis willaycuypi sumä wañupacuyá. 16Aw-ari, cay Jesuspa allin willacuyninta willacuypi mayantapis manam ya'a pin'acüchu. Cayman chalapacücäta Tayta Dios salbaycunanpä sumä munaynin cayanmá, manyallapi Israel caśhtacunapïpis jinaman juccunamanpis. 17Cay allin willacuymi tantiaycachimanchic, Tayta Dios imanuypa nunacunäta allinpa licaycamäśhanchicta: chalapacuyllanchicpamari allaycunchicpis, chalapacuyllanchicpatacmi camacanchicpis. Chaymi niyan unay isquirbishanćhüpis: “Chalapacuyllanpa allinpa Tayta Dios licaycuśhancällamá rasun allin cawsayniyu can'a” nil. 18Chaynütacmi Tayta Dios piñacuynintapis camalaycachimanchic chay sumä mana allin lulayninwan rasuncäta lisinanpä atajäcunäpä. 19Paycunapá Tayta Dios piñacun uyaypa camalaycachicuptinpis ipanchapäcuśhanpam. 20Masqui quiquin Tayta Diosta mana licayalpis, cay pachäta camaśhanpi lluy lulaśhanta licaśhanchicwanmi ichá yaćhanchic Tayta Dios rasun caśhanta, jinaman wiñay munayniyu caśhantapis. Chayurá manam mayanpis imapi limalcälinan canñachu. 21Chaynu Tayta Diosta lisiyalcalpis nunacunaca manam Tayta Diostanüchu altuman julaycälila nïtac sulpätapis uculcälachu. Aśhwanpam uman chalaśhan yan'alcunaman tantiayalcan, śhun'unpis pasaypimanñamari muyülun. 22Chaynu yaćhayniyütucüśha cayalcalpis pasaypi luclumanmi muyülälin. 23Wiñay simpri cawsä Tayta Diosta alawapäcunantá, chincacü nunactanuy luläśha taytachacunacta, pishucunacta, culucunacta, imaymana licchä uywacunactam cuyacalcälin. 24Chaymi chay anla śhun'uncunap munayninman Tayta Dios caćhaycüla. Jinaptinmi quiquin-pulacuna pin'ay anla lulaycunaman ćhächinaculcäla. 25Rasuncäpïtá aśhwanpam artiman muyucalcälila. Chaynüpam quiquin Camacücäta alawapäcunantá chay camaśhancunällacta alawapäcula, sirbipäcula. ¡Ñatac Diosllari imaycamapis alawäśha cachun! ¡Chaynu cachun! 26Chaynu quiquinpa munayninta lulayalcaptinmi, Tayta Dios caćhaycüla chay pin'ay anla lulay munaśhancunäman. Chaymi walmicunäpis wayapancunacta caćhaycul walmi-masincunawan anla juchapacuycunaman muyucalcälila. 27Chaynütacmi wayapacunäpis, walminwan tuqui cacunantá, quiquin-pulacuna wañuy-wañuyta munapanacücuyalcäla. Chaymi wayapa-pulacuna pin'ay anla lulaycunacta lulayalcäla. Caynu iwïsha lulaynincunapïmi mućhuyninta ćhasquipäcun. 28Chaynu śhun'unpi Tayta Diosta alupäcuptinmi pasaypi śhun'unpä munayninmanña caćhaycüla imaymana mana lulanacunacta lulapäcunanpä. 29Chaymi imaymana mana allincunallawan tawacüśha cayalcan: imaymana anla lulaycunawan, lägacuycunawan. Chaynütac inbidiacuycunawan, wañuchicuycunawan, ma'anacuyllacta ashiycunawan, mana allin iwïsha limaycunallawan, waśha limaycunallawan. 30Chaynütacmi tumpapäcun, Diosta ćhïnipäcun, mana allinta pinsapäcun, nunatuculcan, munay-sapa capäcun, taytancunapä shimi-sapa capäcunpis. 31Paycuná mana uyalïtucücunam, limayninman mana chalapacunacunam, mana śhun'uyu nunacunam, mana pampachaycuyta yaćhäcunam, mana llaquipayniyücuna imam. 32Ñatac caynu luläcunäta Tayta Dios wiña-wiñaypä mućhuchinan caśhanta yaćhayalcalpis manamari lulayllachu lulapäcun, sinu'a juccuna lulaptinpis bïbapäcunlämi canpis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\