Romanos 10

1Chalapacü-masïcuna, śhun'üpa wañupacuyninpis Tayta Diosman mañacuynïpis Israelcunaca salbaśha cananpïtamá cayan. 2Canan paycunap allinnintam niycú: Tayta Diosta sirbiyta maynu-maynümi wañupacuyalcan. Ñatac imanuypa sirbiytapis pantaśhamá cayalcan. 3Manamari tantiapäcunchu Tayta Dioslla mana juchayüman muyuycachimäśhanchicta. Aśhwanpam Tayta Dios lulaśhanta mana ćhasquicul quiquillancunap munayninwan lulayta jicutayalcan. 4Salbacüninchic Jesusñatacmi ichá camachicuycäta camacälun payman lluy chalapacücunaca mana juchayu allin caycuyta ćhasquiycälinanpä. 5Ñatac camachicuypa mana juchayu cayta ashïcunäpá Moises caynütam isquirbila: “Cawsayta munal'a llapallan camachicuytam lulaycunqui” nil. 6Ñatac chalapacuyllanchicpa allin caycuyca manamá calućhüchu. Isquirbishanćhüpis niyämanchicmi: “Manam janay pachäta ishpinanchicchu (yanapaycamänanchicpä Jesusta ji'alpachimü) 7nïtac wañuśhacunämanpis linanchicchu (yanapaycamänanchicpä Jesusta caśhan śhalcachimü)” nil. 8Rasunpa manamá. Chalapacuyllap Tayta Dios mana juchayüta licaycamäśhanchicmi cayllaćhu cayan isquirbishaćhu nishannüpis: “Willacuyca lädullayquićhümi; shimillayquićhümi, śhun'ullayquićhümi cayan” nil. Caytamari ya'anchic willacuyanchic: 9Shimiquiwan Duyñuyqui Jesus caśhanta awniptiqui, śhun'uyquiwanñatac payta Tayta Dios wañuycäpi śhalcachimuśhanman chalapacuptiqui'a, salbaśham canqui. 10Cay śhun'unchicwanmari chalapacunchic mana juchayu ćhasquiycuśha canapä; shiminchicwanñatacmi awninchic salbaycuśha canapä. 11Diospa shiminćhu nishancänüllam cayćhüpis niyan: “Payman mayanpis chalapacücunacá manam imaypis pin'ayćhüchu capäcun'a” nil. 12Manañamari juc-jucchu Israel caśhtawan juc caśhtacunäpis; lluypäpis quiquin Taytallanchicmi ayacünincunacta sumä allincäta uycamanchic. 13Chaynümi jucninćhüpis niyan: “Taytanchicta lluy ayacücunämi salbaycuśha capäcun'a” nil. 14Ñatac ¿imanuypamá ayaculcanman mana chalapaculcäśhancäman'a? ¿Imanuypamá chalapaculcanman mana uyalipäcuśhancäman'a? ¿Imanuypatacmá uyalipäcunman mana mayanpis willaycuyaptin'a? 15Chaynütac mana caćhaśha cayalcal ¿imanuypamá willaculcanman? Cay willacücunäpïmari Diospa shiminćhu niyan: “¡Maynu sumä tuquim allin willacuyta willacücunäpa ćhämuynincunapis!” nil. 16Ñatac lluychu manam allin willacuyta awnipäcula. Chaymi Isaiaspis niyan: “Taytay ¿willacuśhanchicta mayanllá ćhasquiyculatan?” nil. 17Chayurá allin willacuyta uyaliptinchicmi chalapacuyca licalimun. Chay licalichimü allin willacuyllatacmi Jesuspa willacuynin. 18Canan má, niycälimay: ¿Icha willacuyta manachun uyalipäcula, imatá? ¡Uyalipäculamari! Diospa shiminćhüpis niyanmá: “Shimin jinantin pachäman ćhaycächisham cala. ¡Willacuynin sïlup sapincamam ćhaycuśha cala!” nil. 19Yapa má, niycälimay: ¿Icha Israelcunaca manachun tantiapäcula, imatá? ¡Tantiapäculamari! Puntactá Tayta Diosmi Moisesćhu nila: “Am Israelcunäta jamuyäśha nasyunpïtam sïlachishayqui. Mana tantiayniyu malcawanmi piñacuyman ćhulaśhayqui” nil. 20Chaypïtá willacünin Isaiasćhüpis mas tuquictalämi nila: “Mana ashimäcunämi taliycapämäla. Ya'api mana tapucücunämanmi camalachiculá” nil. 21Ñatac Israelcunapïtá niyanmi: “Pasaypi mana uyalicü cullu-linli-cama malcaman yanapaycunäpä anyaśh muyunmi maquïta chacchalalá” nil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\