Romanos 12

1Chayurá ama chaynu callaychu, chalapacü-masïcuna: Tayta Dios sumä llaquipayninta camalaycachimäśhanchicpïmi payman cawsayniquicunacta lluy uycälinayqui rigäluctanuy. Jinal japächäśha chuyallaña paypa śhun'unpänuy cawsaycäliy. Caynüpamá rasun allin alawaycuyca can'a. 2Cay pachäpa munaynincunawan ama-ari aysachicuyalcaychu. Sinu'a tantiayniqui muśhüman muyuchicuchun, jinal śhun'uyquipis cawsayniquipis lluy allincällaman muyuchicunanpä. Chaynüpam tantiapäcunqui Diosninchicpa śhun'unpänuy ima caśhanta, ima allin caśhantapis, ima rasun caśhantapis. 3Dios llaquipayllanwan willacüninpa ćhulaycamäśhanpam llapallayquita niycälic: Ama-ari maynu capäcuśhayquipïta mas-yupaytá licaculcaychu. Aśhwanpa mana mastucullal Diosninchicman may-chicacta chalapacuśhayquimannuy licacaycäliy. 4¿Manachun aychallanchicćhu juc-juc imaymana lulayniyü-cama aychanchiccuna cayan? 5Chaynümari masqui achca-achca cayalpis juc aychallaćhu jucllachäśha lluy cayanchic; Salbacüninchicćhümari. 6Chay llaquipayninćhümi imaymana lulayta munaśhanmannuy dinbaldilla uycamälanchic. Chayurá Diospi willacunanpä caycücá, chalapacuyninmannuy willacuchun. 7Yanapänanpä lulayniyücá yanapächun. Yaćhachinanpä caycücá yaćhachichun. 8Callpanchananpä caycücá callpanchaycuchun. Mana cäniyücunäta yanapaypä caycücá llapan śhun'unwantac uycuchun. Caminaycunanpä caycücá llapan callpanwantac caminaycuchun. Llaquipaycunanpä caycücá sumä cushicuywantac llaquipaycuchun. 9Ñatac cuyacuyniqui śhun'uyquipïmi yalaycamunman, manam janä śhun'ullayquipïchu. Chay mana allincäta ćhïnipäcuy; allincätañatac atiycäliy. 10Wawi-caśhanuy cuyanaculcay, mas allinpa-camatac rispïtuwan licanaculcay. 11Taytanchicta ama-ari illanäśha sirbiyalcaychu. Aśhwanpa Chuya Ispiritu callpanchapäcuśhuśhayquimannuy sirbiycäliy. 12Chaynütac alcaycapäcuśhayquićhüpis cushiculcay; ñacaycunaćhüpis pasinsiayniqui caycuchun; mañacuyta ama imayllapis un'apäcuychu. 13Pishipacü chalapacü-masiquicunactapis yanapaycäliy. Jamapacücunactapis jamaycälichiy. 14Aticaćhaśhüniquicunactapis allin caycunanpä munaycäliy. Allinninpäri niycäliy, ama-ari mana allinninpá. 15Cushisha cäcunäwanpis cushiculcay-ari; wa'acücunäwanpis wa'aculcay-ari. 16Lluywanpis allin jawcalla cawsaycäliy. Ama-ari nunatuculcaychu, aśhwanpa mana cäpa licaśha nunacunäwan caycäliy. Quiquillayqui ama-ari yaćhätucuyaychu. 17Mayantapis mana allincäwan'a ama cutiycayächiychu. Aśhwanpa lluypis allinpa licaśhancunäta lulayta jicutaycäliy. 18Maycamapis atipäśhayquicamari callpanchaculcay lluywan allin jawca cawsaycälinayquipä. 19Cuyaśhá chalapacü-masïcuna, ama-ari cutichicuyalcaychu. Sinu'a Tayta Diospa maquinman caćhaycapäcuy. Paypa shiminćhümi niyan: “Ya'apam cutichicuycá; ya'ami tincüninman uycuśhä” nil. 20Chaynütacmi niyan: “Ćhïnicüniqui micuypi cayaptin'a micuyta uycuy. Yacupi cayaptinpis uycuy-ari. Chaynu lulayculćhá pampäćhu cärantapis cachinqui” nil. 21Chayurá ama-ari mana allincäwan llallichicuyalcaychu. Aśhwanpa allincäwan chay mana allincäta llalliycäliy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\