Romanos 7

1Chalapacü-masïcuna, camachicuyta sumäta lisïcunactam limapaycälic. ¿Nunaca camachicuypa maquinćhu cawsaśhanchiccamallam cayanchic icha manachun? 2Má, jucnin camachicuyninchicćhümari niyan walmica wayapan cawsaśhancamá payllawan caycunanpä. Wayapan wañucuptinmi ichá chay chalaläśhan camachicuypi libriña. 3Sïchuśh wayapan cawsayaptinlä juc wayapawan cayaptin'a mansibacuyanmi. Ñatac wayapan wañucuptin'a libriñam munaśhanwan yapacunanpä; jucwan yapaculpis manañamari mansibacuyanchu. 4Chaynümi lluywanpis, chalapacü-masïcuna. Salbacü Jesuspa aychanwanmari amcuna camachicuypä wañuśha-yupayña cayalcanqui. Chaymi canan'a śhalcamücäpäña caycälinqui, Tayta Diospa allin wayuycunacta wayuycunanchicpä. 5Ñatac unaymi aychanchicpa munaynin maquinćhu cachimälanchic. Camachicuycäpis mana allin munayninchictam talcachï cala. Jinaptinmi wañuyllapäña wayuyculanchic. 6Ñatac canan'a chay camachicuypa maquinćhu ćhänalächimäśhanchicpá wañüśhanüña caśhanchicpam libriña cayanchic. Chaymi manaña unay camachicuywanñachu Tayta Diosta sirbiycunchic, sinu'a muśhü cämannüña, Ispiritunpa munayninmannüñamari. 7Chayurá ¿“Camachicuyca mana allinmi” niyäśhunchun, imatá? ¡Manamá! Camachicuyca juchayu caśhallätam tantiaycachimäla. Sïchuśh camachicuy “Ama munapayaychu” mana nimaptin'a manaćh munapayta lisïmanchu cala. 8Ñatac camachicuy nishancunacta juchaca chalacuyculmi śhun'üćhu imaymana mana allin munaycunacta śhalcachimula. Camachicuyca mana captin'a juchaca wañüśha-yupayćha canman. 9Chaymi camachicuyta manalä lisil'a allin cawsayniyu cayculá. Ñatac camachicuy ćhämuptin'a śhun'üpi juchaca cawsamuyta allacuycuptinmi wañülá. 10Chaynu cawsayta uycamänanpä alcaycuśhäcämi ichá wañuyman ćhächimäñä. 11Nishacnüpis juchaca camachicuyta chalacuyculmi pantaycachil wañuyman ćhächiman. 12Ñatac quiquin camachicuycá sumä chuyam, allinmi, tincüllanmanmi. 13Chayurá ¿wañuycäman allincächun ćhächiman? ¡Manamá! Ñatac rasunpa maynu-maynu juchaca caśhanta camalachicunanpä allincäta chalacuyculmi wañuycäman ćhächimäla. Caynu camachicuypam maynu sumä mana allin caśhanta juchaca camalachicula. 14Yaćhanchicmi camachicuyca Diospa Ispiritun cüsacunapi caśhanta. Ñatac ya'a aychayu tulluyülla cayalmi juchap uyway nunan canäpä lanticüśha cacuñá. 15Chaymi caycunacta lulaśhäpi rasunpa mana tantiayta atipächu. Allin lulayta munalpis ćhïnipäśhá mana allincunällactam lulayta jicutayá. 16Chaynu mana munaśhäcäta lulayapti'a tantiachiman camachicuy allin caśhanta awnishätam. 17Cay lulaycunacta manam quiquilläpïñachu lulayá. Sinu'a ya'aćhu cä jucham mana allin lulaycunaman jitaycalläman. 18Yaćhämari ya'aćhu ima allinllapis mana caycuśhanta. Allincäta lulaycuypi maynu wañupaculpis manamá atipächu. 19Cay allin lulay munaśhäta lulanäpïtá, mana lulay munaśhá mana allincätam jinalla lulayá. 20Chaynu mana munaśhäta lulayapti'a manañam quiquïchu lulayá, sinu'a cay aychäćhu cä juchäñam. 21Caynu allincäta lulayta munayalpis mana allincälla ya'aćhu cayaptin'a tantiachiman juc licchä camachicuy ya'acta lulachimäśhantam. 22Rasunpa Tayta Diospa camachicuyninta llapan śhun'üwanmari cuyá; 23aychäñatacmi ichá chay juc camachishacta aticuyan. Cay camachicuymari aychäćhu gïrranacun tantiaynïćhu allin camachicuy caśhanta tantiaśhäcäwan. Jinalmi juchaman puśhamä aychäćhu camachicuyca ćhänalächiman. 24¡Imalä bïdá can'a! Cay aychá wañuypä unanchaycuśhanpïta ¿mayanćha julaycallämanman? 25¡Tayta Diosllamari Duyñunchic Jesuspa! ¡Payta sulpay callächun! Má, ash limayllaćhu niycuśhayqui: Tayta Diospa camachicuyninpa uywayninmi tantiaynïćhu'a caycú; aychäñatacmi ichá juchap camachicuyninpa uywaynin caycun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\