Romanos 9

1Salbacüninchic Jesuspa puntanćhu cayal Chuya Ispiritu tantiaynïta caminaycayämaptin'a, cay nishäca rasunmi; manam articüchu: 2¡Maynu-maynu mana camacaycütamari śhun'üćhu llaquicú malca-masïcunapïta, caśhta-masïcunapïta, Israel-masïcunapïtapis! Chaymi yanapaycuná captin'a masqui quiquïpis Jesuspïta japächäśha wiñay lupäcäman jitaycuśhapis cäman. 4Israelcunämari Tayta Diospa aclacuśhan capäcula. Paycunactam chulinman muyuycachila. Jinaman sumä allin caynintapis licachila. Paycunamanmi limalicuyta limalicul camachicuytapis uycula. Paycunactam rasun imanuypa alawananpäpis yaćhaycachila. 5Sumänin awquillunchiccunap milayninpïlätacmi paycuna śhapämun. Chaypïtacmi imaycamapis alawäśha quiquin Dios lluy imapïpis sumänin Salbacü Jesuspis śhamun. ¡Chaynu cachun! 6Caywan “Tayta Dios limalicuśhanca manam lulacacunchu” nil manam niyalcacchu. Sinu'a “Llapa Israel caśhta manam rasun Israel caśhtachu” niyalcacmi. 7Manatacmi Abrahampa lluy milaynincunachu chulincuna, sinu'a “Isaacpam milayniqui śhamun'a” nishancunämi. 8Chayurá Tayta Diospa chulincuna manam aychallapi śhamücunächu, sinu'a limalicuśhanpi śhamücunämá. 9¿Manachun Tayta Dios Abrahamta limalicula: “Canannu wata śhamunäpämi walmiqui Sara wawicta ishyacun'a” nil? 10Jinaman chaynütacmi awquillunchic Isaacpa walmin Rebecaćhu ishcay chulin cala. 11Chaynu captinpis, chulin awachacuna manaläpis näsimuptin, nï allinta ütac mana allinta lulaptinlämi jucninta Tayta Dios aclaycula munaśhanca lulacacunanpä. Chayćhu maman Rebecactam nila: “Mayurcämi śhullcäta sirbin'a” nil. Manamá allin ütac mana allin lulaśhanpachu, sinu'a Tayta Dios chaynüpa unanchaycuśhallanpam. 13Chaynütacmi niyan: “Jacobtam aclalá; Esaütañatacmi mana” nil. 14Chayurá ¿“Tayta Dios mana allinta lulaycun” niyäśhunchun? ¡Manamá! 15Quiquin Tayta Diosmari Moisesta nin: “Mayanwanpis munaśhäwanmi allin śhun'uyu caycuśhä; llaquipay munaśhätatacmi mayantapis llaquipaycuśhä” nil. 16Chayurá aclacuynin manam munayäcäpïchu nï wañupacuyäcäpïchu, sinu'a Tayta Diospa llaquipayninpïtamá. 17Chaymari isquirbishancunaćhu Faraoncäta aclaycuśhanpïpis niyan: “Sumä puydï mandacüman ya'ami ćhulaycuc munaynïta amćhu camalaycachinäpä; jinal jinantin pachäman willaycuśha canäpämi” nil. 18Chayurá Tayta Dios munaśhancätam llaquipaycun; śhun'unta lumiyachiyta munal'a lumiyächintacmi. 19Ñatac ninquićh: “Chayurá ¿imapïtan-nila juchachayämanman? ¿Paypa munayninpa cuntran mayantá śhalcunman?” nil. 20Ya'añatacmi nic: ¿Pï tucunquitan Tayta Dios ima lulaśhanpïpis niyänayquipä? ¿Icha allpapi luläśha wacuyca luläninta “¿Imapïtá caynüta lulamälanqui?” nilchun niyan? 21¿Manachun wacuy luläcäpa munayllanćhu cayan quiquin allpallapi fistallapä tuqui wacuyta ütac muyun-muyun sirbichicunallapä lulananpäpis? 22Má, Tayta Dios piñacuynintawan munayninta camalaycachinanpäña cayaptinpis pasinsiawanmi awantaycun cay rabyachïcunäta maynu-maynu camacaycüśha cananpä cayalcaptinpis. 23Awantaycun juccunäman llaquipayninta ćhaycachinanpämi, chay sumä jatun cayninta camalachicunanpä cäcunaman, unaypïña unanchaycuśha cäcunämanmari. 24Chay ayaycuśhancunaca ya'anchicmi cayanchic, manam Israelcunallapïchu, sinu'a mana-Israel caśhtacunäpïpis. 25Chaymi Diospa willacünin Oseas isquirbishanćhu niyan: “Mana malcá cäcunätam ‘malcá’ nishä. ‘Mana cuyaśha’ nishan malcamanmi cuyacuynïta camalaycachishä” nil. 26Jinamanmi niyan: “Chay ‘Amcuna manamá malcächu capäcunqui’ nishacunällaćhütacmi ‘Cawsä Diospa chulincuna’ nishatac capäcunquipis” nil. 27Diospa willacünin Isaiasñatacmi Israel malcapi nila: “Masqui lamarćhu cä awishquicunänuy Israelcunaca cayalcalpis, waquillanmi salbaculcan'a. Caynu can'a Taytanchic jinantin pachäćhu nunacunäman mana dimurällal tincüninman-cama cäraycuptinmá” nil. 29Chaynütacmi Isaias unay nila: “Sumä munayniyu Taytanchic milayninchicta mana caćhaycamaptinchic'a, Sodoma Gomorra malcacunanüćha cachwan cala” nil. 30Chayurá caytam camalaycachimanchic: juchannä cayta mana ashiycü mana-Israel caśhtacunälämi aśhwanpa talïlälin. Chayta chalapacuyllanpamá. 31Ñatac mana juchayu caycuyta camachicuypa ashiycü Israelcunäñatacmi ichá nï taliycälinchu. 32¿Imapïtatan? Manamari chalapacuypachu ashiycapäcula, sinu'a lulayninpam. Chaymari isquirbishaćhu nishanmannuy mitcacacuna lumïman mitcacälälin. 33Chayćhümi niyan: “Licapäcuy, Sionmanmi mitcacacuna lumicta ćhulayá; chaynütacmi cućhpachï wancactapis. Ñatac payman chalapacücá manam pin'ayman juluycuśhachu can'a” nil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\