Tito 2

1Amñatac ichá allin yaćhachicuymannu yaćhaycachiy. 2Yaśha wayapacunaca capäcunman: cäninman limacü-camam, rispitachicü-camam, tantiayniyü-camam, chaynütac chalapacuyninćhüpis cuyacuyninćhüpis pasinsiayninćhüpis masïsu tacyaycälïmi. 3Chaynütac yaśha walmicunäpis capäcunman: Diosllapä sumä cawsaycü-camam, mana waśha limacü-camam, mana upyayta pulicü-camam, aśhwanpa allincäta yaćhachicü-camam. 4Chaymi lasac walmicunätapis wayapantawan wawincunacta cuyayta yaćhaycachinan. 5Chaynütacmi allin pinsayniyu cayta, allin chuya śhun'uyu cayta, wasinta sumäpa licaycuyta, alli nuna cayta, wayapanman sujitacuyta yaćhaycachinan. Chayćha Tayta Diospa allin willacuyninta mayanpis mana jamuyänan can'achu. 6Chaynütac müsucunätapis limapaycuy allin tantiay-sapa sumäpa cawsapäcunanpä. 7Am'a lluy imaćhüpis sumä allin licachipäri caycuy. Yaćhachilpis tincüllanman rasuncällacta sumäpa yaćhaycachiy. 8Imam cäcällactatac willacuy; chayćha ćhïnicücunaca uyshulapäcul imallactapis mana nipäcuśhunayqui can'achu. 9Llapa uyway nunacunätapis limapaycuy, patrunninta cäsuculcänanpä, śhun'unpänuy caycälinanpä, ñatac mana shimi-sapa capäcunanpäpis. 10Amatac patrunnincunap imantapis chalayäpuchunchu, aśhwanpa chalapacuna capäcuchun. Chayćha Salbaycamäninchic Tayta Diospa yaćhachicuyninta sumä-sumä tuquicta waytaycälichin'a. 11Tayta Diosninchicmari llaquipayninta camalaycachin jinantin pachäćhu nunacunäta salbaycunanpä. 12Llaquipayninmari cay pachäćhu mana allincunäpi wanachimanchic. Jinaman'a mana allincälla cayä pachäćhümi allin tantiaywan, Tayta Diosllap munayllanćhu cawsachimanchic. 13Jinaśhancamam sumä wañupacuśhanchicta cushisha alcanchic: sumä Dios Salbamäninchic Jesuspa sumä cutimuynintamá. 14Paymi ya'anchic-laycu wañuycäman quiquin ucula llapa mana allincäpi juluycul quiquinpa chuya malcanña cananchicpä, jinal allincällacta lulaypi wañupacuyalcänapä. 15Chayurá caycunacta yaćhachinayquipäpis callpanchanayquipäpis, anyanayquipäpis cäsu canmi. Ama-ari mayanwanpis jamuyächicuyaychu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\