1 Corintios 12

1Cunanga Diospa Samai paihua runagunama cumbiranagunamanda cuintasha. Yachaichi huauquiguna, Diospa Samaiga caigunata cunmi quiriccuna alita rangahua. 2Canguna yachanguichi ñaupa mana quirishca uraspi shuc runagunacuinta yanga dioscunata balichishcanguichi. Chi yanga dioscunaga mana causac asha mana rimanatas ushanaunzhu. 3Chasna mandami runaguna yachanata ushanaunmi maican runa Diospa Samai ushaihuan rimac acta. Diospa Samai yuyaihuan rimac runaga ima uras Jesus mana balinzhu nisha rimanata mana ushangachu. Randi Jesusca tucuimanda yali mandac amu man nisha Diospa Samaillahuanmi rimanata ushan. 4Dios ranagunaga manachu ashca tunu aunguna. Indá. Diospa Samaillami chi tucui tunu ranagunata cushcami. 5Quiriccuna Diospacta rashami ashca tunu ranaguna agllaita shuc amulla maun tucui chi ranagunahuan sirbingahua. 6Yaya Diosca paihua runagunata chicanda tarabachin. Paillami runaguna shungu ucui tarabasha paiguna alita paihuacta tarabangahua yuyachin. 7Caran shucpi Yaya Dios paihua Samaita ñucanchi charicta ricuchiun cushcagunata ranami anchi tucui quiricpura yanapanacuchun nisha. 8Diospa Samaimi casna rachin. Maican runagunama Diospagmanda rimana yuyaita cun, maicangunama alita yachana yuyaita cun. Ishcandima (2) cushca aunguna Diospa Samai ushaihuanmi rangahua. 9Chasnallata shuccunama yuyaita cun Diosta sinzhita quiringahua. Maicangunama ushaita cun ungushca runagunata aliyachingahua. 10Maicangunama yuyaita cun pihuas mana rashcagunata rangahua, shuccunama Dios rimashcata alita pasachingahua. Shuccunama yuyaita cun yachangahua Dios rashcachu supai rashcachu nisha. Maicangunama amu mana yachashca shimita rimangahua yuyaita cun. Shuccunama yuyaita cun chi shimita uyasha llambugunama pasachingahua. 11Chasna ashca tunu ranaguna agllaita shuc Samaillami tucui quiriccuna shungu ucuibi pai munashcallata caran shuc runa ranauchun nisha paiga cun. 12Runa aichaga ashca cuyurinagunata charishallata shuc aichalla maunchi. Maquihuas chaquihuas ñahuihuas shunguhuas ashca chican agllaita shuc aichalla tucunchi. Chicuinta ñucanchiga Cristo aichacuinta asha, ashca ashallata shuc aichacuintalla anchi. 13Ñáucanchi bautisarishcai Diospa Samai ñucanchita Cristo aichacuinta shugllata rashcami. Maican israel runa ashas, maican mana-israel runa ashahuas, maican amuyuc ashas maican lugar runa ashahuas, llambu ñucanchi shuc aichacuintalla anchi. Yaya Dios tucui ñucanchima paihua Samaita cushca ñucanchi shungu ucuibi achun nisha. 14Aicha cuyurinaga mana shugllachu astahuanbas ashca tiyan. 15Chasna acpi ñuca chaquiga mana maqui ashallata chara ñuca aichaibi tiyan. 16Chasnallata ñuca rinri mana ñahui muyu ashallata ñuca aichaibi tiyan. 17Ñáa intiru aicha shuc jatun ñahuilla asha rinri illacpiga imasnata uyanchima. Ñáuca aicha shuc jatun rinrilla asha singa illacpiga imasnata muctinchima. 18Dios chiraicu tucui aichaibi caran tunu cuyurinata churashca pai munashcacuinta. 19Runa aichaga ñahui muyulla acpis, rinrilla acpis, maquilla acpis, mana balic aicha saquirinma. 20Astahuanbas ashca cuyurina pariu tiyasha shuc ali aichalla tucun. Chicuinta ñucanchi quiriccuna chican tunu ranagunata rashallata Dios munashcatami tucuita pariu ranchi. 21Ñáuca ñahui ali agllaita rinritahuas munani. Ñáuca uma ali agllaita chaquitahuas munani. Chasnallata shuc quiric runaga paihua quiric huauquita mana rimanachu canda mana munanichu nisha. 22Randi chi mana sinzhi cuyurinaguna illacpiga ali causanata mana ushanchimachu. 23Chasnallata chi mana balichishca partigunata sumacta churachinchi, pingaigunata mas alita catarinchi. 24Ricurina partigunata randi mana imatahuas churachinchi. Dios ñucanchi aichata rasha alita rashcami chi mana balichishcagunatas balichishca tucungahua. 25Chiraicu chi cuyurinaguna mana paillata yuyarinaun randi tucui aicha pariu cuirarisha yanapanacusha causaunguna. 26Shuc nanaricpi manachu intiru aicha nanarin. Chasnallata shuglla ali acpi manachu intiru cushi tucun. 27Cangunaga chicuinta Cristo aicha manguichi. Caran shuc paihua ranata charinguichimi aicha cuyurinacuinta. 28Aichaibi ashca cuyurinaguna tiyashcacuinta Jesucristota quiriccunata Yaya Dios ashca tunu ranagunata caran shugma cushcami. Casnami aunguna. Pundami anaura Jesus japisha cachashca runaguna, chihuashami paihua shimita camachiucuna, chihuasha yachachiucuna, chihuasha pihuas mana rashcagunata raucuna, ungushcagunata alichiucuna, shuccunata yanapaucuna, mandaucuna, mana yachashca shimita rimaucunatas churashcami. Ricui, chiguna Diosca cushcagunami. 29Chiguna mana llambulla Jesus japisha cachashca runa chaunguna, mana llambulla Diospa shimita camachiccuna chaunguna, mana llambulla yachachiccuna chaunguna, mana llambulla pihuas mana raushcagunata raucchaunguna. 30Chasnallata mana llambulla ungushcagunata aliyachinata ushaungunachu, chasnallata shuc mana yachashca shimita mana llambulla rimanata ushaungunachu, chi shimita pasachinata mana llambulla ushaungunachu. Mana llambu pariu raungunachu randi caran shucca Dios cushca ranata raungunami. 31Chasna acpi Yaya Dios ushaita cangunama cucpi tucui chigunamanda mas balic ranagunata yapa munaichi. Chasna agllaita cangunata mas ali shimita yachachishami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\