Apocalipsis 4

1Chimandahuasha jahuapachaibi shuc pungu pascashcata ricurani. Ñáucata punda rimashca shimiga curmitata tucushcacuinta cutillata uyarictas uyarani casna nisha: Sicamui, cunan canda ricuchingarauni huasha tucunata nisha rimahuara. 2Chiratullai pariulla Diospa Samai ñucata japisha jahuapachama pushahuara. Chi ratullai jahuapachaibi shuc mandac apuhua tiyarinata ricurani. Chibi shugmi tiyaura. 3Chibi tiyarinai tiyaucca jaspe nishca sinzhi rumi, cornalina nishcashina gustu chiujlla puca muyucuinta punzhaglla ricuric ara. Chi tiyarinai liú muyucta shuc cuichi ricurira, esmeralda nishca ali birdi rumicuinta chiujlla ricurira. 4Chasnallata chi jatun mandac apu tiyarina muyucta ishcai chunga chuscu (24) tiyarinagunahuas tiyarami. Chibiga ishcai chunga chuscu (24) rucu runagunami tiyarinaura. Paiguna ruyaglla churarishcaguna anaura, paiguna umaibi curimanda curunata churarishcaguna anaura. 5Chi apu tiyarinamandaga ashca rayu punzhán punzhán ricurirami, huairagunas, sinzhi rayuhuas ima tunuhuas uyarinaurami. Chi tiyarina ñaupacpi canzhis (7) bila puru sindichishca anaura. Chi bila purugunaga Diospa canzhis samaigunami anaura. 6Chasnallata tiyarina ñaupacpi shuc jatun cuchashina mara, chiujlla ricuric mara. Tiyarina mas mayanbi chuscu (4) causaucuna tiyanaura, chigunaga intiru aichaibi ñahui muyuguna ricurira huashamahuas ñaupagmahuas. 7Chi chuscu causaucunamanda shucca leon pumacuinta ricuric mara. Shucca malta huagra torocuinta ricuric mara, shucca runacuinta umayuc mara, cuti chi shucca huanburic angacuinta mara. 8Caran chi chuscu causaucuna sucta (6) rigrata charinaura. Paiguna ñahui muyuta charinaura jahuaibihuas rigra ucuibihuas. Paigunaga tutandi punzhandi mana sambayasha alabaunaurami casna nisha: Can mangui jatun ushaita charic Dios, tucuita mandauc Dios, jucha illac, jucha illac, ima juchas illac mangui. Cunanbas tiyaunguimi, callarimandahuas tiyashcanguimi, huiñaigamas tiyanguimi nisha rimaccunami anaura. 9Chi chuscu causaccuna chasna chi tiyarinai tiyauc huiñai causaucta balichisha paita pagrachu nisha alabanaura. Caran cuti paiguna rimanaupi tucui chi rucuguna chi tiyarinai tiyaupa ñaupacpi cungurisha huiñai causacta alabanaura. Paigunahua curi curunagunata surcusha chi tiyarina ñaupacpi churasha casna ninaura: 11Ñáucanchi jatun Dios can tucuita rashcanguimi, chiguna can munashcamanda tucushcauna chasnallata cunanbas aungunami. Chiraicumanda balic mangui, tucuimanda yali jahuayachishca mangui, tucui ushaita charinguimi nisha alabanaurami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\