1 Corintios 1

1- 2Corinto marcaçhu jutucaj irmänucuna, nuwa Pablo, irmänunchi Sósteneswan ishcanï cartacallämü. Tayta Diosninchi acracamar, caçhacamasha Washäcuj Jesúspita willapäcunäpaj. Washäcuj Jesúsman yupachicushayquipita Tayta Diosninchi wamrachacushcashunqui. Acracushcashunqui maquinçhu purinayquipaj, shungun munashanta rurar cawanayquipaj. Irmänucuna may-chayçhu jutucarpis, Jesucristuta jayaranchi. Payga Taytanchim. 3Tayta Diosninchipis, Tayta Jesucristupis llaquipäshushpayqui sumaj yanapayculläshunqui. Allilla cawaycachilläshunqui, ari. 4Jamcunapaj sumaj cushicü. Chaymi mana yamacällar nï: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish Corinto marca irmänucunata yanapashcanqui. Llaquipashpayqui Washäcuj Jesústa caçhamushcanqui.›› 5- 6Shiminta tantiyacunayquipaj yanapashcashunqui. Shiminpis shunguyquiman çhayasha. Chaymi manchapacur cawarcaycanqui. Llaquipäshushayquitapis willapäcurcaycanqui. 7Taytanchi Jesucristu cutimunanta mayaj-mayajlla shuyaptiquipis, Tayta Diosninchi mana caçharishunquipächu. Manchäga ima-imata yaçhayta camapur, yanapaycäshunqui shungun munashannuylla cawanayquipaj. 8Shacyächishuptiqui, Taytanchi Jesucristu cutimunan junaj achäqui mana cangachu pipis ñauquishunayquipaj. 9Tayta Diosninchi aunishanta çharcucanga. Paymi acracamashcanchi Wawan Jesúspa maquinçhu cawar, juc shungulla cawananchipaj. Washäcuj Jesúsga Taytanchim. 10Irmänucuna, Taytanchi Jesucristupa maquinçhu llapanchi cawanchi. Chaymi juc shungulla cawashun. Apaycaçhänacur, ama raquicäshunchu. Tantiyanacullar cawashun. Juc yarpaylla cawashun. 11Imanuy cawashayquitapis mama Cloipa castancunapita mayashcä. 12Apaycaçhänacurshi, waquinniqui nircaycanqui: ‹‹Nuwaga Pablupa maquinçhümi cawä.›› Waquinniquinash ninqui: ‹‹Apolupa maquinçhu cawä.›› Waquinniquipis ninqui: ‹‹Kefaspa maquinçhu cawä.›› Waquinniquipis ninqui: ‹‹Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawä.›› 13Washäcujninchi Jesús jucnayllam. Paypa maquillançhu cawananchi. Washänajpaj manam nuwatachu rusçhu wañuchimasha . Mana nuwapitachu ushyacushcanqui. 14Allipaj mayganiquitapis mana ushyachishcajchu. Irmänunchi Crisputawan Gayullatam ushyachishcä. 15Chaymi pipis mana ninmanchu: ‹‹Quiquin Pablo ushyachimasha. Paypa maquinçhu cawä.›› 16Estefanáspa castancunata ushyachishätapis yarpärishcä. Juccunata ushyachishätam ichanga mana yarpächu. 17Chaypis Washäcuj Jesús mana caçhamashachu ushyachicunäpaj; manchäga alli willapanta willapäcunäpaj. Mana caçhamashachu alli-tupayllapa rimanäpaj; manchäga washämänanchi-raycur Jesús rusçhu wañushanta willapäcunäpaj. 18‹‹Washämänanchipaj Jesús rusçhu wañusha›› nir willapaptinchi, mana wiyacujcuna pampaman çhuramanchi: ‹‹Upata yarpanqui›› nir. Paycuna ñacayman çhayanga. Washämänanchi-raycur Jesús wañushanta yupachicuptinchim ichanga, alli ñawinpa ricamashpanchi Tayta Diosninchi jishpichimanchi. Munayniyuj car, maquinçhu charaycämanchi. 19Mana wiyacujcunapäga Tayta Diosninchipa shimin nin: ‹‹Yaçhajcunata upayächishaj. Alli-tupayllapa mana rimangachu.›› 20Cay pachaçhu yaçhajcunapis, yaçhachicujcunapis, yarpay-sapacunapis mana imatapis yaçhanchu. Paycuna Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu upa. 21Quiquillanpita mana pipis Tayta Diosninchiwan yaçhänacunmanchu. Chaymi jishpichimänanchi-raycur Tayta Diosninchi llapanta camacächisha. ‹‹Washämänanchi-raycur Jesús wañuyman çhayasha›› nir willapaptï, waquin runa wasguipan: ‹‹Upa yarpay›› nir. 22Israel runacuna nin: ‹‹Auninäpäga Tayta Diosninchi imatapis camacächinman ricanäpaj.›› Griego runacunana nin: ‹‹Auninäpäga sumaj-sumajraj imatapis tantiyachimäshuwan.›› 23Nuwacunam ichanga willapäcü: ‹‹Washämänanchi-raycur Washäcuj rusçhu wañusha›› nir. Chaymi Israel runacuna ullgüpäman, griego rimaj runacunana asicärin. 24Tayta Diosninchim ichanga munayniyuj cashanta, yarpay-sapa cashanta musyachicur, Washäcujta wañuypita cawarachimusha. Payman yupachicuptinchi, Israel runa caycaptinchisi, Griego runa captinchisi, wamrachacamanchi. 25Chaymi runacuna: ‹‹Tayta Diosninchi pishi-yarpay›› niptinsi, pay yarpashanman runacunapa yarpaynin mana tincunchu. ‹‹Washäcuj Jesús wañuyman mana çhayanmanchu caran›› niptinsi, Tayta Diosninchi munayniyuj cashanman runacunapa munaynin mana tincunchu. 26Irmänucuna, sumaj tantiyacushun. Waquin runa: ‹‹Upa yarpayyuj. Pampa runa. Manacaj runa›› nimaptinchisi, Tayta Diosninchi acracamashcanchi. 27Chaynuypa: ‹‹Upa›› nimaptinchisi, Tayta Diosninchi wamrachacamashcanchi yaçhaj-tucujcunata pampaman çhurashpan. ‹‹Manacaj›› nimaptinchisi, Tayta Diosninchi wamrachacamashcanchi munayniyujcunata pampaman çhurashpan. 28Alli-tucujcuna upa cashanchita yarpaptinsi, pampaman çhuramaptinchisi, Tayta Diosninchi wamrachacamashcanchi. Alli-tucujcunatam ichanga pampaman çhurasha. Manacajman çhayachisha runa-masincuna alli ricaptinsi. 29Chaymi quiquillanchipita mayganinchipis Tayta Diosninchipa shungunman mana tincushuwanchu. 30Chaypis quiquin Tayta Diosninchi camacächisha Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawananchipaj. Maquinçhu cawaptinchi, yarpay-sapa cayman Tayta Diosninchi çhuramashcanchi. Alli ñawinpana ricamanchi. Quiquinmi yanapaycämanchi shungun munashannuy cawananchipaj. Jucha aparicushanchipitapis jishpichimashcanchi. 31Chaypämi Tayta Diosninchipa shiminçhu nin: ‹‹Pipis cushicur, Tayta Diosninchi llapanta camacächishanpita cushicunman.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\