1 Corintios 13

1Ima alliraj canman anjilcuna rimashanta rimaptï, chay-tucuy marcacuna rimashanta rimaptï. Llapanta yaçharpis runa-masïta mana llaquipar, imatapis mana jurgushächu. Rimashalläwan ushyaranga. 2Ima alliraj canman llap-llapanta musyaptï, Tayta Diosninchipa shiminta sumaj musyachicuptï, llapan shungüwan yupachicur puntacunapis wiyacamaptin. Chaypis runa-masïta mana llaquipar, imatapis mana jurgushächu. 3Ima alliraj canman llapan pishipacujcunata tarichiptï, alliçhu llucshinäpaj runa-masïta washänä-raycur wañuyman çhayaptï. Chaypis runa-masïta mana llaquipar, imatapis mana jurgushächu. 4Runa-masinchita llaquiyta yaçhar, imapitapis tantiyacur upällacunchi. Llaquipayta yaçhar, yanapanchi. Mana chiquicunchichu. Mana jatun-tucunchichu. Mana alli-tucunchichu. 5Mana ashllicunchichu. Quiquillanchipaj imatapis mana ashinchichu. Pitapis mana ashipanchichu. Pitapis mana nanaparanchichu. 6Pitapis mana cushipanchichu. Manchäga Tayta Diosninchipa shungunman tincuptinchi, cushicunchi. 7Runa-masinchita llaquipayta yaçhar ñacachimaptinchisi, çhasquicunchi. Ima captinsi, alli ñawinchiwan ricanchi. Llutanta ruraptinsi, wanacunanta shuyaranchi. Ticrapamaptinchisi, mana jaguiricunchichu. 8Rasunpa llaquipayta yaçhar, imaycamanpis llaquinchi. Llaquipashanchi mana ushyacanchu. Tayta Diosninchipa shiminta willacuymi ichanga ushyacanga. Juc-niraj rimaycunapis, musyaj caypis ushyacanga. 9Runaga imatapis janan-janallan musyan. Tayta Diosninchipa shiminta willacunanpäpis janan-janallan musyan. 10Chaymi Tayta Diosninchi shuntacamänanchi junaj çhayamuptin, caycuna ushyacanga. Payga shungun munashanta llap-llapanta camacächin. 11Wamra cashä-wichan wata-wata rimarä. Shimïman çhayashanta rimarä. Pishi-yarpay carä. Runayaptïmi ichanga, wamra caynïpis ushyacasha. 12Chay-jina yarpayninchi pishiptin, cananllaga Tayta Diosninchi imanuy cashantapis mana tantiyanchirächu. Tincurmi ichanga, sumaj tantiyacushunpaj. Musyapämashanchinuylla nuwanchipis musyapäshun. 13Sumaj tantiyacushun. Cay pachaçhu llap-llapanpis ushyacajllam. Chaypis Tayta Diosnillanchiman yupachicushun. Aunishanta çharcunanpäpis shuyaräshun. Runa-masinchitapis llaquipäshun. Quimsan yarpay alli captinpis, runa-masinchitaraj llaquipäshun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\