1 Corintios 16:13

13Irmänucuna, Jesús cutimunanta ricaj-ricajlla shuyäshun. Mana yamacällar Tayta Diosninchiman yupachicushun. Ima ñacayman çhayarpis, ama manchacushunchu. Llapan shungunchiwan Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurar cawashun.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More