1 Corintios 4

1Nuwacuna Washäcuj Jesúspa mincaynillan carcaycä. Chaymi Tayta Diosninchi unaypita-pacha shungullançhu yarpashancunata willapäcurcaycä. 2Mincaycuna imatapis mana jungallar, mandajnin nishallanta llapanta çharcunan. 3Chaymi pampaman çhuramänayqui mana camacanchu. Mana runapa shiminwanchu cawä. Allilla juyä. 4Mana imapitapis chapacüchu. Ichanga imanuy cawaptïpis, Tayta Diosninchi ricapaycäman. 5Chaymi Jesús mincacushancunata pampaman ama çhuranquichu. Cutimur, quiquin Tayta Jesús llapan runata imata rurashantapis jurgapanga. Pacayllapa rurashantapis mayacächinga. Jesúslla llapan runapa shungunta musyapan. Shiminta wiyacushanchiman-tupu Tayta Diosninchi allimanpis, mana allimanpis çhuramäshunpaj. 6Irmänucuna, sumaj tantiyacunayquita munar, piñapäshayqui. Apoluwan ishcanï arushäta sumaj ricacunquiman. Tayta Diosninchipa shiminta jungaycur, yarpashayquita ama tantiyachicunquimanchu. Irmänuyquita pampaman ama çhuranquimanchu quiquiqui alli-tucunayqui cashallan. 7Yaçhaj-tucushpayqui ama apaycaçhänacunquimanchu. Pampaman ama çhuranacunquimanchu. Ima-imaçhu arunanchipäpis Tayta Diosninchi camacächin. Shungun munashanman-tupu rurananchipäpis quiquin yanapämanchi. Quiquillayqui alliçhu llucshiyta ama ashinquichu. Ima-imamanpis Tayta Diosninchi çhuramanchi. 8Jamcunam ichanga: ‹‹Llapanta yaçhä›› nir yaçhachinajta mana munanquinachu. ‹‹Tayta Diosninchipa ñawinçhu allina cawä›› nir ricamaytapis mana munanquinachu. ‹‹Tayta Diosninchiwan yaçhänacü›› nir wasguiparcaycämanqui. Ima alliraj canman Tayta Diosninchipa shungunman sumaj tincuptiqui. Chaura shungunchi tincunman. 9Tayta Diosninchipa caçhan caycaptïsi, pampaman çhurarcaycämanqui. Asipämar ushyarcaycämanqui. Runacuna wañuchimayta munamaptinpis, washämayta manaçhi munanquimanchu. Cay pachaçhüpis, janaj pachaçhüpis chiquimaj-yupay wasguipämashayquita llapanmi ricaj-ricajlla carcaycan. 10Washäcuj Jesúsman yupachicushä-janan pishi-yarpayta-yupay ricarcaycämanqui. Quiquiquicunam ichanga yaçhaj-tucurcaycanqui. Washäcuj Jesúspita willapäcushä-janan upata-yupay ricarcaycämanqui. Quiquiquicunam ichanga sumaj llapanta musyaj-tucurcaycanqui. Alliçhu jurgushuptiqui, sumaj cushicärinqui. Nuwacunata ashllir ushyamaptinpis, cushicärinqui. 11Canancamanpis paçhäpaj mana aypanchu. Janäpäpis pishin. Runacunapis ashllir ushyaman. Wasïpis mana canchu. 12Imatapis mana tarichimaptiqui, maquï arushallanwan cawä. Runa ashllimaptinsi, Tayta Diosninchi yanapänanta munar mañacapü. Tumpamaptinsi, mana jagayächu. 13Washäta rimaptinsi, shimïta mana jugarïchu. Manchäga alli shimilläpa cutichï. Canancamanpis llapan runa asyächicaman. Ricamaytapis mana munanchu. 14Irmänucuna, wawäta-jina llaquipar, tucuy-jinanpa tantiyachiyta munaj. Cartacaycämü mana pingayman çhuranajpächu. 15Washäcuj Jesúspita tantiyachicujcuna mana pishïshunquipächu. Wawanta-yupay ricashujcunatam ichanga mana tarinquipächu. Nuwalla wawäta-yupay alli ricaj. Tayta Diosninchiman yupachicunayquipaj Jesúspa alli willapanta willapashcaj. Willapashäta wiyacushayquipita wawäta-yupay ricaj. 16Chaymi wamracuna taytanman llucshishan-jina jamcunapis nuwaman llucshinquiman. 17Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu manchapacur cawanayquita munar, Timoteutapis caçhamushcä. Payga cuyay wamrä-yupaymi. Tayta Jesús munashannuylla cawan. Jutucaj irmänunchicunata may-chayçhüpis willapashä-jina Washäcuj Jesúspita willapäshunquipaj. 18Waquinniqui alläpa yaçhaj-tucur chapacunqui: ‹‹Pablo manaçhi shamungachu›› nir. 19Chaypis Tayta Diosninchi camacächiptin, watucushayqui. ¿Mä, yaçhaj-tucujcuna shiminman-tupuchush cawarcaycan? ¿Mä, Tayta Diosninchi yanapaycanchuraj, manachuraj? 20Tayta Diosninchi mana shimillanchipitachu alli ricamanchi; manchäga shungunman tincuptinchiraj, munashallanta ruraptinchiraj. 21Irmänucuna, ¿imatataj munaycanqui? Çhayamur, ¿alli ñawïwan ricanajtachu, juyu ñawïwan ricanajtachu? Jamcunapita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\