1 Corintios 5

1Irmänucuna, jatunpa pingacuycä. Jucniqui märishtayquiwan juyar cacushayqui rinrïman çhayamusha. Märishtanwan cacujga marca-pingay. Chaytaga Tayta Diosninchita mana manchapacuj runacunasi mana ruranmanchu. 2Chaypis jamcuna mana pingacunquichu. Manchäga: ‹‹Mana imananpishchu›› nir alli-tucurcaycanquiraj. Märishtanwan cacuj runata juclla jargurinquiman. 3Caruçhu caycarpis, yarpashäta willaycaj. Shungüman mana tincuptin: ‹‹Jarguy›› niycaj. 4Taytanchi Jesús nimashannuylla willapaycaptij, parlanacurir chay runata jargurinquiman. Jargunayquipaj munayniyuj Jesús shacyächishunquipaj. 5Märishtanwan cacujta supaypa maquinman çhuraycunquiman. Supay ñacachir ushyaptin, wanacungapishçhi. Chayraj Tayta Jesús cutimur, jishpichicunga. 6Alli-tucunayqui mana camacanchu. Musyanchi libadüra juchaman tincushanta. Rimaypis purin: ‹‹Chay-chica maçhcata ichiclla libadürash jacachin›› nir. 7Chaymi chay märishtanwan cacujta juclla jargurinquiman juchan mana aypäshunayquipaj. Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla cawanquiman. Pascua fiestaçhu libadüraynaj tanta-yupay juchaynaj cawanquiman. Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu juchaynajmi carcaycanqui. Pascua fiestaçhu cashnita pishtashan-jina Washäcuj Jesúspis mayna jishpichimänanchi-raycur wañuyman çhayasha. Chaypita juchaynaj carcaycanqui. 8Chaymi Pascua fiestaçhu cushicushan-jina: ‹‹Tayta Diosninchi jishpichimashcanchi›› nir sumaj cushicärishuwan. Libadürata wicapashanchi-jina jucha aparicuypita witicärishuwan. Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla cawashuwan. 9Ñaupata cartacamurä: ‹‹Pï-maywanpis cacujcunawan ama çhayanacunquichu›› nir. 10Juchaçhu arujcunapita witicuytam ichanga mana camäpacunchichu. Pï-maywanpis cacujcuna, mallajcuna, suwacuna, jircacunaman manchapacujcuna mana pishinchu. Paycunawan ricanacuyta mana munar, cay pachapitaräçhi witicushuwan. Chaytachu mana yarpashcä. 11Manchäga ama çhayanacunquichu: ‹‹Nuwapis Tayta Diosninchiman yupachicü. Irmänu cä›› niycar pï-maywanpis cacuptin, mallaj captin, jircacunaman manchapacuptin, ashllicuptin, upyallaçhu cawaptin, suwacuptin. ‹‹Tayta Diosninchiman yupachicü›› niptinsi, chay-nirajcunawan ama micupacunquipishchu. 12Irmänu captiquim, jamcunata piñacuj. Mana irmänu captiquiga, mana piñacujmanpishchu. Chaymi juc irmänu juchata aparicuptin, jamcunapis sumaj piñacunquiman. 13Mana yupachicuj runacunata quiquin Tayta Diosninchi juchanta jurgapanga. Märishtanwan cacuj irmänutam ichanga juclla jargurinquiman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\