1 Corintios 8

1Irmänucuna, canan jircacunata jarashan micuycunapita rimashun. ‹‹Chayta musyarcaycanchi›› nir allita rimaycanqui. Chaypis musyaj-tucujcuna alli-tucuyman çhayan. Llaquipäcujcunam ichanga alli rurayman çhayan. 2Musyaj-tucujcuna rasunpa imatapis mana musyanchu. 3Tayta Diosninchim ichanga llaquipäcujcunapa shungunta musyapan. 4Cawaj Tayta Diosninchi jucnaylla. Jircacuna mana cawanchu. ¿Chaura jircacunata manchapacur, jarashan micuycunata micushuwanchuraj? 5Runacuna riman: ‹‹Cay pachaçhüpis, janaj pachaçhüpis munayniyujcuna achca. Jircacunapis achca›› nirshi. 6Nuwanchipämi ichanga Tayta Diosnillanchi rasunpa munayniyuj. Payga Taytanchi. Paypitam cawanchi. Shungun munashannuy cawarcaycanchi. Taytanchi Jesucristu-ima llapanta camasha. Nuwanchitapis camamashcanchi maquinçhu cawananchipaj. 7Tayta Diosninchi jucnaylla cashanta mana llapanchu musyan. Chaymi waquin irmänucuna: ‹‹Tayta Diosnillanchiman yupachicü›› nir jircacunata jarashancunata micur, shungullançhu yarpan: ‹‹Juchata aparicushcä›› nir. Paycuna jircacunata manchapacuycanraj. 8Chaypis sumaj tantiyacushun. Tayta Diosninchi mana imatapis micushanchipitachu alli ricamanchi. Micuy mana allimanchu çhuramanchi. Juchamanpishchu mana jançhamanchi. 9Ichanga jircaman jarashan micuyta ama micunquichu mushuj irmänucuna Tayta Diosninchipa maquinpita mana witicachinanpaj. 10Waquin runa jircacunata jarariycur micuyta mallichishushayquita mushuj irmänupa ricay ñawinçhu ama micunquimanchu. Ricashushpayqui jircacunata yapay manchapacunga jarashanta micushpan. 11Chayta rurar jircacunata manchapacur, Tayta Diosninchipita witicunga. Witicunga chay mushuj irmänucuna-raycur Washäcuj Jesús wañush caycaptinpis. 12Mushuj irmänucunata llaquicuyman çhurar, Washäcuj Jesústapis llaquicuyman çhuraycanqui. Juchatapis aparicunqui. 13Chaymi micushanchi-janan mushuj irmänucuna juchaman aywanan captin, jircacunata jarashan micuyta ama imaypis micushuwanchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\