1 San Juan 2

1Wawallau wawa, jamcunaman cartacaycämü juchata mana aparicunayquipaj. Mayganinchipis juchata aparicush-imarga, Jesucristu Tayta Diosninchita parlapämäshun. Payga Tayta Diosninchipa shungun munashallanta ruran. 2Wañuyman çhayash mana nuwanchipa juchanchita Tayta Diosninchi junganallanpächu; manchäga llapan runapa juchanta mana yarparänanpaj. 3Mä, tantiyacushun. Tayta Diosninchipa shiminta wiyacur, maquinçhu cawashanchitapis musyanchi. 4‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhu cawä›› nirpis shiminta mana wiyacurmi ichanga, llullacuycanchi. Tayta Diosninchipa shungun munashantapis mana tantiyacunchirächu. 5Shiminta wiyacurmi ichanga, rasunpa Tayta Diosninchita manchapacunchi. Shungun munashallanta rurar cawanchi. Chayraj paypa maquinçhu cawashanchipis musyacan. 6‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhu cawä›› nirga, Jesucristu-jina alli cawashuwan. 7Wawacuna, isquirbimushäga mana juc yarpaychu; manchäga Jesúspa shimillan. Shiminta çhasquicushayquipita-pacha wiyacushcanqui. Unayna rinriquiman çhayasha. 8Chaypis willapäcushäga juc yarpay. Jesús llaquipäcuj cashanta musyarraj, jamcunapis llaquipänacur cawashayquita ricarraj, juc yarpay cashanta tantiyacunchi. Chacajçhu-jina mana cawanquinachu. Manchäga Tayta Diosninchipa shungun munashannuy llaquipänacuycar, achquiçhu-jina cawarcaycanqui. 9‹‹Achquiçhu cawä›› nirpis irmänunchita chiquipar, chacajçhu-jina cawaycanchi. 10Irmänunchita llaquiparmi ichanga, achquiçhu-jina cawaycanchi. Imaçhüpis mana juchallicunchinachu. 11Irmänunchita chiquiparmi ichanga, chacajçhu-jina cawaycanchi. Chacajçhu cawar, japra-jina puriycanchi. Imata rurashanchitapis mana musyanchichu. 12Wawacuna, nuwanchi-raycur Jesucristu wañuyninpa Tayta Diosninchi juchanchita mana yarparashanpita jamcunaman cartacaycämü. 13Mayur runacuna, Tayta Jesucristupa shungunta musyapashayquipita jamcunaman cartacaycämü. Mana imapis captillanraj, pay cawaycaran. Müsucuna, supayta içhipushayquipita jamcunaman cartacaycämü. 14Wawacuna, Tayta Diosninchipa shungunta musyapashayquipita jamcunaman cartacamushcä. Mayur runacuna, Tayta Jesucristupa shungunta musyapashayquipita jamcunaman cartacamushcä. Mana imapis captillanraj, pay cawaycaran. Müsucuna, Tayta Jesucristuman sumaj yupachicushayquipita, Tayta Diosninchipa shiminta çhasquicushayquipita, supayta içhipushayquipitapis jamcunaman cartacamushcä. 15Wawacuna, juchaçhu arujcuna-jina ama cawashuwanchu. Jucha rurashancunatapis ama yaçhacushuwanchu. Jucha aparicujcuna Tayta Diosninchita mana manchapacunchu. 16Paycuna shungun munashallanta, ñawin ricashallanta, puchuy-puchuy janançhu cawaj-tucuyllata ashin. Chaynuy cawananchita Tayta Diosninchichu mana camacächin. Manchäga shungun munapashallanta ashir runacunalla camacächin. 17Runapa shungun munashan, ñawin ricashan yupash watallapaj caycan. Tayta Diosninchipa shungun munashanta rurarmi ichanga, mana ushyacaypa cawashunpaj. 18Wawacuna, Washäcuj Jesús cutimungapäna. Cay pachapis ushyacangapaj. Jesústa ticrapuj runa ricarimunantapis musyanqui. Paycuna mayna ricarimusha. Achcaj purircaycan. Chaymi ushyacay junaj jananchiçhüna. 19Jesústa ticrapujcuna nuwanchiwan iwal puriycashançhu witicurisha. Janan shungulla purïshimashcanchi. Rasunpa irmänu caycar, mana witicunmanchu caran. Cananga tantiyacunchi. Waquin runacuna: ‹‹Irmänu cä›› nirsi, mana Tayta Diosninchipa maquinçhüchu cawan. 20Washäcuj Jesús camacächiyninpam ichanga Espíritu Santu yanagaycäshunqui. Jesúsga Tayta Diosninchipa acracuynin. Chaymi Espíritu Santu yanapäshuptiqui, shimintapis sumaj tantiyacushcanqui. 21Shiminta tantiyacush captiqui, cartacaycämü. Mana pishi-yarpaynachu canqui. Tayta Diosninchipa shungun yarpashanta rasunpa tantiyacur, pipis mana llullacunnachu. 22Llullacujcuna riguichicur purin: ‹‹Jesús mana Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcujchu›› nir. Paycuna Jesústa ticrapunanpaj jatarisha. Tayta Diosninchitapis, Wawan Jesústapis mana çhasquicunchu. 23Wawan Jesústa wasguipar, Tayta Diosninchitapis wasguipaycan. Nuwanchim ichanga Tayta Diosninchimanpis, Wawan Jesúsmanpis yupachicunchi. 24Chaymi Jesústa çhasquicushayquipita-pacha wiyashayquita ama junganquichu. Shiminta shunguyquiman çhayash caycaptin, Tayta Diosninchipa maquinçhüpis, Wawan Jesúspa maquinçhüpis imaycamanpis juc shungulla cawanquipaj. 25Washäcuj Jesús aunimashcanchi: ‹‹Mana ushyacaj cawayta tarichishayqui›› nir. 26Chaymi pipis mana pantachishunayquipaj cartacaycämü. 27Jesucristu camacächiptin, Espíritu Santu yanagaycäshunqui. Maquinçhu puriycächishunqui. Mana pipis pantachishunquipänachu. Chaymi juc yaçhachishunayquita ama ashinquichu. Manchäga Espíritu Santu yaçhachishushayquita wiyacunquiman. Payga mana pantachicunchu. Manchäga Tayta Diosninchipa shiminta yaçhachishunqui. Chaymi maquinpita ama witicunquichu. 28Wawacuna, maquillançhu cawar Jesús cutimuptin, mana manchacushunchu. Ñaupançhüpis mana pingacushunchu. 29Sumaj tantiyacushun. Jesús allillata ruran. Chay-jina pipis Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla cawar allillata ruraptin, wawan cashanta tantiyacunchi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\