1 San Juan 4

1Wawacuna, runacuna: ‹‹Yarpashanta tantiyacunäpaj Espíritu Santuwan Tayta Diosninchi yanapaycäman›› nir niptinsi, llapanta ama çhasquicunquichu. Manchäga sumajraj shungunta musyapanquiman. Cay pachaçhu achcaj pantachicujcuna riguichicur puriycan: ‹‹Tayta Diosninchipa willacujnin cä›› nir. 2Tayta Diosninchi caçhamusha captinmi ichanga Espíritu Santu rimachiptin, willacur nin: ‹‹Jesús Washäcujninchi. Runa-masinchi. Cay pachaçhu yurisha.›› 3Pantachicujcunam ichanga ninga: ‹‹Jesús mana runa-masinchichu.›› Chay-niraj runacunata mana Tayta Diosninchichu caçhamusha. Paycuna Washäcuj Jesústa ticrapur supaypa maquinçhu cawan. Mayna jatarimusha Jesústa ticrapunanpaj. 4Wawallau, Tayta Diosninchi llap-llapanpaj munayniyuj. Maquinçhu purichishunqui. Chaymi pantachicujcunata supaypa maquinçhu puriptinsi, içhipushcanqui. 5Pantachicujcuna supaypa maquinçhu cawan. Shimin tincuptin, juchaçhu aruj runacunawan sumaj yaçhänacun. 6Nuwanchim ichanga Tayta Diosninchipa maquinçhu cawaycanchi. Pipis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawar, shiminchita wiyacun. Supaypa maquinçhu cawajcunam ichanga mana wiyacunchu. Chaymi wiyacamashanchiman-tupu pipa maquinçhu cawashantapis musyanchi. 7Wawallau wawa, jucninchi-jucninchipis llaquipänacärishuwan. Llaquipänacunanchita Tayta Diosninchi yaçhachimanchi. Llaquipajcuna Tayta Diosninchipa wawan. Maquinçhu cawan. 8Tayta Diosninchi sumaj llaquipäcuj. Llapan runacunata llaquipan. Chaymi pipis irmänunta mana llaquipar, Tayta Diosninchipa maquinçhüpis mana cawanchu. 9Tayta Diosninchi llaquipäcuj cashanta tantiyacunanchipaj japallan Wawanta cay pachaman caçhamusha. Nuwanchi-raycur shamur, paymi cawachimanchi. 10Sumaj tantiyacushun. Tayta Diosninchita manchapacuyta mana yaçhashcanchichu. Manchäga paymi llaquipämashcanchi. Chaymi Wawan Jesústa caçhamusha nuwanchi-raycur wañuyman çhayananpaj. Jesús quiquinpa caway-bïdanta çhurasha juchanchita aparicunanpaj. Chaynuypa Tayta Diosninchi juchanchita mana yarparannachu. 11Wawacuna, Tayta Diosninchi sumaj llaquipaycämaptinchi, nuwanchipis llapan irmänunchicunawan llaquipänacärishuwan. 12Tayta Diosninchiwan pipis mana tincushachu. Llapan irmänunchiwan llaquipänacur cawaptinchim ichanga, Tayta Diosninchipa maquinçhu cawashanchita tantiyacunchi. Paymi shungun munashannuy cawaycächimanchi. 13Sumaj tantiyacunanchipaj Espíritu Santu musyachimanchi. Espíritu Santu yanagämashpanchi Tayta Diosninchipa maquinçhu cawashanchitapis, imaysi mana caçharimänanchitapis tantiyacunchi. 14Wawan Jesústa Tayta Diosninchi caçhamushanta nuwacuna ricashcä. Llapan runapa juchanta aparicunanpaj shamusha. Chaymi washämänanchipaj caçhamushanpita mana manchacullar willapäcuycä. 15‹‹Jesús Tayta Diosninchipa Wawan›› nir çhasquicuptin, pitapis Tayta Diosninchi maquinçhu purichin. Mana caçharinnachu. 16Tayta Diosninchi llaquipämashanchita tantiyacushcanchina. Shungunchimanpis çhayashana. Payga llaquipäcuj. Chaymi llaquipaptinchi, maquinçhu cawachimanchi. Mana imaypis caçharimäshunpächu. 17Jesús-jina sumaj-sumaj llaquipar, pay cutimunantapis cushishalla shuyaycanchi. Cutimur, llapan runapa juchanta jurgapanga. Chay junaj shungun munashannuy cawashpanchi mana manchacushunnachu. 18Llaquipäcuj runa Tayta Diosninchipa shungun munashanta rurashpan cushishalla cawan. Ñacayman çhayayta mana yarpannachu. Waquin runam ichanga llaquipäcuyta mana yaçhar mancha-manchalla cawan. Ñacayman çhayananta yarparäcun. 19Tayta Diosninchi llaquipämaptinchi, nuwanchipis payta manchapacunchi. Runa-masinchitapis llaquipanchi. 20Chaymi: ‹‹Tayta Diosninchita manchapacur, maquinçhüna cawä›› nir runa-masinchita chiquir, llullacuycanchi. Irmänunchicunata ricaycar mana llaquiparga, ¿Tayta Diosninchitapis mana ricash caycar, manchapacuycanchichuraj? Mana. 21Paypa shiminta sumaj wiyacushuwan. Shiminçhu nin: ‹‹Tayta Diosninchita manchapacur, runa-masiquitapis sumaj llaquipanquiman.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\