1 Pedro 2

1Chaymi ima juchapitapis wanacushun. Ama llullacushunchu. Ama alli-tucushunchu. Ama chiquicushunchu. Ama pipa washantapis rimashunchu. 2Manchäga iti lïchita chuchushan-jina shunguyquimanpis Tayta Diosninchipa shimin çhayanman. Shunguyquiman çhayaptin, shungun munashallanta tantiyacunquipaj. Maquillançhüna cawanquipaj. 3Tayta Diosninchi llaquipäcuj cashanta musyanchina. 4Tincuchiypa tantiyacushun. Tayta Jesús cawaj rumiwan tincun. Payman sumaj jillicushun. Runacuna wasguipaptinsi, alli ñawinpa Tayta Diosninchi rican. Quiquin acracusha. 5Nuwanchipis cawaj rumi-yupay Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu caycanchi. Payga rumita-yupay shuntaycämanchi wasinta jatarachinanpaj. Llapanchita maquinçhu purichimäshun. Runa-masinchipaj mañacapunanchipaj cüra caymanpis, shungun munashallanta rurananchipäpis çhuramashcanchi. Nuwanchi-raycur Washäcuj Jesús wañuyninpa Tayta Diosninchi acracamashcanchi ricay ñawinçhu alli cawananchipaj. 6Chaymi Jesúspita rimar, Tayta Diosninchipa shiminçhu isquirbiraycan: ‹‹Alli rumita Jerusalén marcaçhu çhurashaj. Jallarachij simintu rumita quiquï acracushaj. Allinninta çhurashaj. Pipis chay rumiman yupachicur, alliçhu llucshinga.›› 7Chaymi Jesústa çhasquicujcunata Tayta Diosninchi alliçhu jurgunga. Wasguipajcunam ichanga pingayman çhayan. Tayta Diosninchipa shiminçhu nin: ‹‹Wasi rurajcuna: ‹Cay rumi mana allichu› nir wicapashanpis simintuta jallarachinanpaj çhurasha.›› 8Jananmanpis nin: ‹‹Tunichicuj rumi. Cuçhpächicuj rumi.›› Chaynuypa shiminta wasguipajcuna ashishanta tariycan. 9Nuwanchitam ichanga Tayta Diosninchi acracamashcanchi. Maquinçhu puriycächimanchi. Cüra cayman çhuramashcanchi. Acracamashcanchi shungun munashallanta rurananchipaj. Maquillanman shuntacamashcanchi sumaj munayniyuj cashanta runacunata willapäcunanchipaj. Ñaupata juchallaçhu arur, chacajçhu-jina cawashcanchi. Cananmi ichanga shiminta wiyacur, achquiçhu-jina Tayta Diosninchipa maquinçhu cawarcaycanchi. 10‹‹Ñaupata mana Tayta Diosninchipa maquinçhüchu cawashcanqui. Mana llaquipäshurayquipishchu. Cananmi ichanga maquinçhüna cawaycanqui. Llaquipaycäshunquina.›› 11Irmänucunallau irmänu, cay pachaçhu jurpay-tucullar cawanchi. Chaymi juchata ama aparicushunchu. Juchallaçhu arur shungunchi munashallanta rurar, Tayta Diosninchipa shungun munashannuy mana cawaycanchichu. 12Waquin runacuna Tayta Diosninchi pï cashantapis mana musyanchu. Paycunawan cawarpis, Tayta Diosninchita sumaj manchapacunquiman. Chaynuy cawaptiqui, imapitapis tumpaycäshuptiquisi, chiquir ushyashuptiquisi, alli cawashayquita ricanga. Chaymi llapan runata allita, mana allita rurashanta tapupashan junaj paycuna Tayta Diosninchita alliman çhuranga: ‹‹Manchapacushayqui runa shunguyqui munashannuylla allita rurar cawaran›› nir. 13Chaymi Tayta Diosninchita alliçhu jurgunayquipaj mayur auturdäcunatapis manchapacunquiman. Paycunapa maquinçhu cawanchi. 14Tacsha auturdäcunatapis manchapacunquiman. Paycunata Tayta Diosninchi çhurasha llutan ruracujcunata ñacachinanpäpis, alli rurajcunatana alliçhu jurgunanpäpis. 15Tayta Diosninchi alli cawananchita munan. Alli cawaptinchi, upa runacuna achäquita mana taringachu washanchita rimananpaj. 16Cananga imata rurananchipäpis quiquinchipitana. Chaypis juchaçhu ama arunquichu. Manchäga Tayta Diosninchipa maquinçhu cawar, shungunman tincushallanta ruranqui. 17Llapan runata alli ricanqui. Irmänunchicunatapis llaquinqui. Tayta Diosninchita manchapacunqui. Mandaj auturdätapis alli ricanqui. 18Mandu-rurajcuna, patrunniquita tantiyacuj captinsi, juyu captinsi alli ricanquiman. 19Wiyacuycaptiqui, allita ruraycaptiqui ñacachishuptiquipis, Tayta Diosninchi alli ñawinpa ricashunqui. 20Jucha aparicushayquipita ñacarmi ichanga, juchallayquipita ñacanqui. Alli cawaycaptiqui runacuna ñacachishuptiquipis, Tayta Diosninchi alli ñawinpa ricashunqui. 21Chaypämi acracamashcanchi. Washäcuj Jesúspis nuwanchi-raycur ñacasha. Chaymi nuwanchipis llupinpa jatishun. 22Payga juchata mana aparicushachu. Pitapis mana llullapashachu. 23Runacuna ashlliptinsi, mana ashlliranchu. Ñacachiptinsi, mana chiquiparanchu. Manchäga Tayta Diosninchita mañacuran: ‹‹Tayta, jammi llapanta ricanqui›› nir. 24Juchata mana aparicunanchipaj, Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla cawananchipaj, juchanchita aparicur rusçhu wañuran. Allchacänanchipaj, alli cawananchipaj nanayta çhasquicuran. 25Unayga ujracash uysha-yupay cawaranchi. Cananmi ichanga ricamajninchiman cuticushcanchi. Maquinçhüna purichimanchi. Uysha michij-yupay ricaycämanchi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\