1 Pedro 3

1Irmänacuna, majayquita wiyacunquiman. Wiyacur alli cawaptiqui, majayquipis Jesúspa shiminta tantiyacunga. Shiminta wiyayta mana munarsi alli cawashayquita ricar, pipis mana willapaycaptin çhasquicunga. 2Alli cawashayquita ricar, Tayta Diosninchita manchapacushayquita ricar, quiquillan tantiyacunga. 3Alli cayniqui mana jashpachicuyllachu, mana jurita çhuracuyllachu, mana alli müdanata ushtucuyllachu. Janallayquita ama allchacunquimanchu. 4Manchäga alli cayniqui shunguyquipita-pacha llucshimunman. Shunguntiqui alli warmi captiqui, Tayta Diosninchipis alli ñawinpa ricashunqui. 5Chaynuy unay mama-warmicunapis alli shungu cayninta musyachicuran. Paycuna Tayta Diosninchipa maquinçhu cawar, majanpa shimintapis wiyacärij. 6Sarapis shiminta wiyacushpan majan Abrahamta taytachacuran. Sara imatapis mana manchacullar alli cawashan-jina jamcunapis alli cawanquiman. Chaura mama Saraman llucshinquipaj. 7Irmänucuna, jamcunapis warmiquita sumaj tantiyanquiman. Alli ricanquiman. Warmicuna pishi-yatay, pishi-rimaparcuy caycan. Chaynuy captinsi, warmi ullguta Tayta Diosninchi wamrachacamashcanchi. Alli cawarga, cushi-cushilla Tayta Diosninchitapis mañacushun. Manchäga mana camäpacushunpächu. 8Llapanchi juc shungulla cawashun. Llaquipänacushun. Chay yawarlla-jina alli ricanacushun. Tantiyanacushun. Pampaman ama çhuranacushunchu. 9Runa-masinchi chiquimaptinchisi, ama chiquishunchu. Ashllimaptinchisi, ama ashllishunchu. Manchäga llapan runapaj mañacapushun. Tayta Diosninchi yanapämashanchi-jina chiqui runacunatapis yanapäshun. Chaypämi Tayta Diosninchi acracamashcanchi. 10Shiminpis nin: ‹‹Alli cawayta munajcuna, cushish cawayta munajcuna, ama ashllicuchunchu. Ama llullacuchunchu. 11Juchata ama aparicuchunchu. Manchäga allillata rurachun. Pï-maywanpis mana yamacällar alli ricanacuchun. 12Manchapacujcunata Tayta Diosninchi ricaycan. Mañacushancunatapis wiyaj-wiyajlla caycan. Juchaçhu arujcunatam ichanga ricaytapis mana munallanchu.›› 13Chaymi llapan runapa ricay ñawinçhu alli cawaptiqui, ¿piraj chiquishunquiman? 14Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurar cawashayquipita runacuna chiquishuptiquisi, ama llaquicunquichu. Manchäga cushicärinquiman. Tayta Diosninchi shacyächishunqui. Chaymi runa ñacachishuptiquiga, ama llaquicunquichu. Ama mancharinquichu. 15Manchäga llapan shunguyquiwan Taytanchi Jesucristuta alliman çhuranqui. ‹‹¿Imanirtaj Washäcuj Jesúsman yupachicunqui?›› nir pipis tapupäshuptiqui, juclla tantiyachinqui. 16Ichanga pampaman mana çhurallar alli shimillayquipa tantiyachinqui. Washäcuj Jesúspa shiminta çhasquicur alli cawaptiqui, chiqui runacunapis pingacunga: ‹‹Llutanta rimashcä›› nir. 17Tayta Diosninchi camacächiptin alli rurashanchi-janan runa ñacachimaptinchisi, çhasquicunanchi. Llutanta rurashanchipita ñacarmi ichanga, pingaypaj ñacanchi. 18Juchanchi-janan Washäcuj Jesús wañuyman çhayaran. Juchaynaj caycar, jucha-sapa ricacuran Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayachimänanchipaj. Runa-masinchi caycar, wañuyta tarisha. Tayta Diosninchim ichanga cawarachisha. 19Jinarcur unaypita-pacha wiçhgaraj wañushcunaman aywasha: ‹‹Llapanta içhipushcä›› nir. 20Chay wañushcuna Noépa shiminta mana wiyacuranchu. Mana wiyacuptin, Noé bütita rurashancaman mana yamacällar Tayta Diosninchi shuyararan. Ushyariptin, pusaj runallata bütiwan yacuçhu wampuyllapa jishpichiran. 21Chay-jina Washäcuj Jesús cawarimuyninpa yacuçhu ushyacuptinchi, nuwanchitapis Tayta Diosninchi jishpichimanchi maquinçhu cawananchipaj. Ushyacushanchi mana janallanchitachu pichan. Manchäga llapan shungunchiwan wanacushanchita musyacächin. 22Washäcuj Jesús cawarircamur, janaj pachaman aywacusha. Tayta Diosninchipa dirïcha-caj lädunçhüna jamaraycan. Chaymi llapan anjilcunapis, munayniyujcunapis maquinçhu purin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\