1 Tesalonicenses 1

1Tesalónica marcaçhu jutucaj irmänucuna, nuwa Pablo, Silvanuwan, Timoteuwan-ima cartacallämü. Tayta Diosninchipa maquinçhu, Tayta Jesucristupa maquinçhu cawashayquipita llapaniquita wamayämuj. Paycuna llaquipäshushpayqui yanapayculläshunqui. Allilla cawaycachilläshunqui, ari. 2Waran-waran Tayta Diosninchita mañacur, jamcunapäpis mañacurcaycä. Cushicur, mana yamacällar nï: 3‹‹Taytallau Tayta, ima allish Tesalónica irmänucunata yanapaycanqui. Paycuna llapan shungunwan yupachicushunqui. Runa-masintapis llaquipan. Mana yamacällar Taytanchi Jesucristutapis shuyarpaycan.›› 4Irmänucuna, Tayta Diosninchi sumaj llaquipäshunqui. Maquinçhu cawanayquipäpis quiquin acracushcashunqui. 5Jesúspa alli willapanta willapashcajna. Ichanga shimilläpita shunguyquiman mana çhayashachu. Manchäga munayninwanraj Tayta Diosninchi tantiyachishcashunqui. Espíritu Santupis shunguyquiman sumaj çhayachisha. Jananmanpis jamcuna-raycur ricay ñawiquiçhu alli cawapäcushcä. 6Chaymi Tayta Jesúspa shiminta çhasquicur alli cawashäta ricar, Jesúsmanpis, nuwacunamanpis ricacäramashcanqui. Jesúspa shiminta çhasquicushayquipita runacuna ñacachishuptiquisi, Espíritu Santu shacyächishcashunqui cushishalla cawanayquipaj. 7Chaymi alli cawashayquita llapan irmänucuna musyan. Macedonia quinrançhüpis, Acaya quinrançhüpis jamcunaman ricacurcaycan. 8Jamcunapita may-chayçhüpis Tayta Jesúspa shiminta musyarcaycan. Ichanga mana Macedonia quinrallançhüchu, mana Acaya quinrallançhüchu, manchäga may-chay-tucuy marcacunaçhüpis musyarcaycan. Llapan musyan Tayta Diosninchiman yupachicur maquinçhu cawarcaycashayquita. Chaymi nuwacuna willapäcur purinä mana camacannachu. Yangallapaçhi willapäshäpis. 9Tayta Diosninchipa shiminta willapashajta llapan musyan. Payta wiyacur, jircacunatapis wasguipashcanqui. Mana manchapacunquinapishchu. Manchäga cawaj Tayta Diosninchimanna yupachicurcaycanqui. Payta manchapacur, shungun munashannuy cawarcaycanqui. 10Cananga Wawan Jesús janaj pachapita cutimunantapis shuyarpaycanqui. Jesústa Tayta Diosninchi wañushanpita cawarachimusha. Chaymi llapan runacunapa juchanta jurgapaptin, Jesús jishpichicamäshun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\