1 Tesalonicenses 4

1Irmänucuna, cananga Tayta Jesús nimashannuylla shacyächishayqui. Shimïta wiyacur, Tayta Diosninchipa shungun munashannuy cawayta yaçhacushcanqui. Shungunmanna tincurcaycanqui. Chaypis shungun munashannuylla sumaj-sumaj cawanayquipaj piñapäshayqui. 2Tayta Jesúspa caçhan cashpä yarpashanta mayna willapashcaj. 3Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla cawanquiman. Juchata ama aparicuquimanchu. Warmi ullgupis jucwan-jucwan ama purinquimanchu. 4Majachacarraj warmi runanta çhasquinman. Runapis warmillanta yatanman. Jucpa majanwan ama cacunquimanchu. Manchäga llapanpa ricay ñawinçhu majayquiwan alli cawanquiman. Tayta Diosninchitapis sumaj manchapacunquiman. 5Tayta Diosninchita mana manchapacuj runacuna-jinaga ama canquichu. Paycuna warmi-paçha. Warmipis runallapaj wañun. 6Irmänuyquipa majanman ama yaycapunquichu. Pipis llutanta ruraptin Tayta Diosninchipis unyanta cutichir, sumaj ñacachinga. Chaytaga mayna willapashcaj. Piñapashcaj. 7Tayta Diosninchi mana acracamashcanchichu juchallata rurar cawananchipaj; manchäga shungun munashannuylla cawananchipaj. 8Chaymi shimïta mana wiyacur, quiquin Tayta Diosninchitapis wasguiycanqui. Paymi shungun munashannuylla cawananchipaj Espíritu Santuta caçhamusha. 9Irmänucuna, quiquiqui-pura alli ricanacunayquipaj Tayta Diosninchi mayna tantiyachishcashunqui. Chaymi nuwa mana rimacümanchu. Mana cartacümanpishchu. 10Macedonia quinrançhu llapan irmänucunawanpis alli ricanacuycanqui. Chaypis pishïshushayquipita wallcallata yarparächishayqui. 11Willapashä-jina cuyay-munaypaj cawanquiman. ­Jucpa-cajman ama ricaranquimanchu. Manchäga maquiqui arushanwan cawanquiman. 12Chaynuy cawaptiqui, llapan runa alli ricashunquipaj. Pishipacuymanpis mana çhayanquipächu. 13Irmänucuna, Tayta Diosninchiman mana yupachicujcuna wañupacush car, juyupa llaquicun: ‹‹Runa-masïwan manaçhi tincushänachu›› nir. Nuwanchim ichanga Tayta Diosninchiman yupachicunchi. Chaymi juyupa mana llaquicunayquipaj wañushcunapita rasun-cajta tantiyachishayqui. 14Musyanchi wañushanpita Jesús cawarimushanta. Chaymi pitapis wañush captinsi, Jesústa cawarachishan-jina payman yupachicushanpita Tayta Diosninchi cawarachinga. Cawarimujcunata Jesúswan ñaupanman pushacunga. 15Cananga cutimunan junajpita quiquin Tayta Jesúspa shiminta musyachishayqui. Cawaycajcuna wañushcunata mana ñaupapangachu. Jesús cutimunan junaj cawaycarpis, wañushcunata mana ñaupapäshunchu. 16Janaj pachapita Tayta Jesús cutimur, wañushcunata cawarachimunga. Tayta Diosninchipa mayur anjilninwan jayachimunga. Juc anjilpis curnïtanta tucamunga. Chay junaj wañushcunata payman yupachicush captin, cawarachimunga. 17Jinarcurraj nuwanchi cawaycajcunatapis illajpita apacamäshun paycunawan tincunanchipaj. Pucutay janançhu Tayta Jesúswan tincushunpaj. Tincur, imaycamanpis Tayta Jesúspa ñaupallançhu juyäshunpaj. 18Chaymi cayta musyashpayqui jucniqui-jucniquipis shacyächinacärinquiman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\