1 Tesalonicenses 5

1Irmänucuna, Jesús cutimunanta mayna musyanqui. Imay wichan cashantapis, imanuy canantapis tantiyashcanqui. ¿Imapänataj willapäshayqui? 2Suwa-jina chacaypa mana yarpashpita Tayta Jesús cutimunanta musyanqui. 3Cutimunan junaj mana wiyacujcuna cushish cawarcaycangapaj: ‹‹Cananga allilla cawarcaycanchi. Mana imapis canchu›› nir. Niycaptillan, mana yarpashpita paycunaman ñacay çhayamunga. Llapanta ushyaringa. Mayganpis mana jishpingachu. Jishyaj warmita mana yarpashpita nanay charishan-jina ñacay çhayapunga. 4Chaymi chacajçhu-jina juchaçhu ama puriychu. Tayta Jesús suwa-jina mana yarpashpita cutiramunga. 5Llapaniqui achquiçhu-jina puriycanqui Tayta Jesúspa maquinçhu cawashpayqui. Llapan ricay allillata rurar cawarcaycanqui. Mana chacajçhünachu llutanta rurar purircaycanqui. 6Chaymi ima juchatapis ama aparicunquichu. Juchaçhu arujcuna mana imasi jucullar, puñucash runa-jina juyäcun. Nuwanchim ichanga Jesúswan tincunanchipaj shungun munashannuy cawar shuyaj-shuyajlla caycäshun. 7Jesús cutimunanta mana imasi jucujcuna chacajçhu-jina cawan. Puñucash runa-jina cawan. Upyallaçhu arun. 8Nuwanchim ichanga achquiçhu-jina cawar, shuyaj-shuyajlla caycar, allillata rurashun. Tayta Diosninchiman sumaj yupachicushun. Llaquipänacur cawashun. Maquillançhu cawaptinchi, imapitapis jishpichimäshun. 9Nuwanchita acracamashcanchi mana ñacayman çhayachimänanchipächu; manchäga Washäcuj Jesúswan jishpichimänanchipaj. Payga Taytanchi. 10Paymi jishpichimänanchi-raycur wañuyman çhayasha. Tayta Diosninchipa maquinçhu cawaptinchiga, wañushtapis, cawaycajtapis Jesús apacamäshun iwal cawananchipaj. 11Chaymi shacyächinacur, cawaycashayqui-jina shacyächinacunqui. Willapäshaj-jina tantiyachinacur cawanqui. 12Irmänucuna, Tayta Diosninchipa shiminta willapäcujcunata alli ñawiquipa ricanquiman. Paycuna sumaj ricashunqui. Tayta Jesúspa maquinçhu cawashayquipita piñapäshunquipis. 13Paycunata sumaj llaquipanquiman. Llapan rurashanpita alli ricanquiman. Quiquiqui-purapis alli ricanacunquiman. 14Irmänucuna, shimïta sumaj wiyacunquiman. Jillacunata piñacunquiman imatapis rurananpaj. Llaquishcunatana shacyächinquiman. Jishyaçhucunatapis yanapanquiman. Tantiyanacur, llapan runacunawan alli ricanacunquiman. 15Pipis llutanta ruraptin, ayninta ama cutichinquimanchu. Manchäga quiquiqui-purapis, wajta runacunawanpis alli ricanacur yanapänacunquiman. 16Ima captinpis, cushishalla cawanquiman. 17Mana yamacällar Tayta Diosninchita mañacunquiman. 18Imamanpis çhayar, ninquiman: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawanäpaj camacächishcanqui.›› 19Espíritu Santuta chapata ama ruranquimanchu. 20Tayta Diosninchipa willacujnincunapa shiminta pampaman ama çhuranquimanchu. 21Ichanga sumajraj mayapanquiman. Llutanta rimaptin, ama çhasquipanquichu. Allita rimaptinmi ichanga, çhasquicunquiman. 22Ima juchapitapis witicunquiman. 23Cananga allilla cawachicuj Tayta Diosninchi yanapayculläshunqui shungun munashannuylla cawanayquipaj. Taytanchi Jesucristu cutimunancaman maquillançhu puriycächishunqui ima juchaman mana çhayanayquipaj. 24Paymi acracushcashunqui. Shiminta çharcur, llapançhu yanapäshunqui. 25Irmänucuna, nuwacunapäpis Tayta Diosninchita mañacärinqui, ari. 26Irmänu-purapis llapan shunguyquiwan wamayänacärinqui. 27Tayta Jesúspa caçhan caycaptï, shimïta ama jungaychu. Cartacamushäta llapan irmänunchicunata liguipay. 28Llaquipäcuj Taytanchi Jesucristu yanapayculläshunqui. Chayllana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\