1 Timoteo 2

1Timoteo, Tayta Diosninchita jayaranquiman. Llapan runacunapaj mañacunquiman. Paycunapaj mañacapunquiman: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish llapan runata ricaycanqui. Llapanta yanapaycullay, ari›› nir. 2Jatun auturdäcunapäpis, tacsha auturdäcunapäpis mañacapunquiman. Paycuna alli mandaptin, nuwanchipis jaucalla cawashunpaj. Allilla juyäshunpaj. Tayta Diosninchita manchapacur, shungun munashannuylla cawashunpaj. 3Caynuy mañacapunanchi camacan. Tayta Diosninchipa shungunmanpis tincun. Payga jishpichicujninchi. 4Llapan runa maquinçhu cawanantapis, shiminta tantiyacunantapis munan. 5- 6Tayta Diosninchi jucnayllam. Payman çhayananchipaj parlapämajninchipis jucnayllam. Parlapämajninchi Washäcuj Jesús. Payga runa-masinchim. Washämänanchi-raycur caway-bïdantapis Tayta Diosninchita jarasha. Chayta willapäcunanchipaj shungun munashan wichan Tayta Diosninchi llapanta camacächiran. 7Tayta Jesús nuwanchi-raycur caway-bïdanta jarashanpita jäpa runacunata willapäcunäpaj Tayta Diosninchi caçhacamasha. Imata nimaptinpis, mana llullacuycächu. Rasullanta willapäcuycä. Paypa shiminta may-chayçhüpis willapäcuycä. Jäpa runacunatana sumaj tantiyaycächï. 8Chaymi may-chayçhu jutucarpis, llapan irmänucuna Tayta Diosninchita mañacärinman. Mañacunanchipaj Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla cawashuwan. Piwanpis ama ticshaparänacushuwanchu. Ama tincupänacushuwanchu. 9Irmänacunapis warmi cayninçhu juyanman. Rucapäcuycällar, munapächicuycällar, ama purinmanchu. Juricunallata, achic-achicyaycaj piñicunallata, çhaninyuj müdanacunallata ama ushtucunmanchu. 10Manchäga Tayta Diosninchita manchapacuj warmicuna-jina allillata rurar cawanman. Alli rurashanmi warmita camarächin. 11Willapashantapis sumaj tantiyacunman. Yaçhachicujcunata ama ticrapunmanchu. Shimintapis ama jugarinmanchu. 12Ullgucunata tantiyachinanpis mana camacanchu. Runantapis ama micuypa micunmanchu. Manchäga upällacunman. Jasilla cacunman. 13Musyashanchinuypis Adánta puntata Tayta Diosninchi ruraran; jinarcurraj warmin Evata. 14Mana Adántachu supay llullapasha juchaman çhayananpaj; manchäga warmin Evata. Llullapashanta çhasquir, Eva juchata aparicusha. 15Chaypis warmicunata Tayta Diosninchi jishpichinga. Paypa maquinçhu cawananpaj wamrancunata alli ricanman. Tayta Jesúsman llapan shungunwan yupachicunman. Runa-masinta llaquipanman. Mama-warmicuna-jina Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla cawanman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\