1 Timoteo 3

1Allitam rimaycä. Pipis mayur irmänu cayta munar, sumaj allita yarpaycan. 2Mayur irmänu llapan runapa ricay ñawinçhu alli ricash runa canman. Juc warmillawan juyanman. Alli shungu canman. Yarpayyuj canman. Imatapis sumaj tantiyacunman. Jurpanta cushishalla pachächinman. Sumaj tantiyachicunman. 3Upyallaçhu, maganacuyllaçhu ama arunmanchu. Manchäga llaquipäcunman. Jaucalla cawanman. Jillay-raycullar imatapis ama ruranmanchu. 4Warmintapis, wamrancunatapis sumaj ricanman. Wamrancunata yaçhachinman wiyacuj cananpaj, pitapis manchapacunanpaj. 5Warminta, wamrancunata ricayta mana yaçharga, ¿imanuyparaj jutucaj irmänucunata ricanman? 6Mayur irmänu cananpaj, sumaj-sumajraj Tayta Diosninchiman yupachicunman. Chaymi mushuj irmänuta ama çhuranmanchu mayur irmänu cananpaj. Alli-tucuptin-ima, supayta ñacachishan-jina Tayta Diosninchi ñacayman jaycuringa. 7Mayur irmänuta llapan runa alli ricanman. Tayta Diosninchiman mana yupachicuj runacunapis alli ricanman. Chaura pipis pampaman mana çhurangachu. Supaypis achäquita mana taringachu maquichacunanpaj. 8Yanapäcuj irmänucunapis alli shungu canman. Shiminta çharcunman. Upyallaçhu ama arunmanchu. Jillayllapaj ama wañunmanchu. 9Jesúspita Tayta Diosninchi musyachicushantapis llapan shungunwan çhasquicunman. Shungullançhu jucha aparicuyta ama yarparanmanchu. 10Pitapis yanapäcuj irmänu cananpaj çhurananpäga shunguntaraj sumaj musyapanman. Imanuy cawashantapis sumajraj ricanman. Alli cawashanta ricarraj, cargunman çhuranman. 11Yanapäcuj irmänacunapis alli shungu canman. Pipa washantapis ama rimanmanchu. Manchäga yarpaçhacurir-yarpaçhacurir imatapis rimanman. Imata aunishantapis çharcunman. 12Yanapäcuj irmänucunaga juc warmillawan juyanman. Warmintapis, wamrancunatapis sumaj ricanman. 13Yanapäcuj irmänucuna cargunta sumaj çharcuptin, llapan runa alli ñawinpa ricanga. Washäcuj Jesúsmanpis sumaj yupachicunga. 14- 15Timoteo, jamwan sumaj tincuyta munaycä. Chaypis juclla mana shamuptï cay cartata liguir, musyanquipaj jutucaj irmänucuna imanuypa juyänantapis. Llapanchi cawaj Tayta Diosninchipa wawan caycanchi. Paypa shungun munashannuylla cawaptinchi, Tayta Diosninchi pï cashantapis runacuna tantiyacunga. Llapanchita çhuramashcanchi pï-maytapis shiminta tantiyachicunanchipaj. 16Jesúspita Tayta Diosninchi musyachicushanga tantiyayta mana atipaypa caycan. Tayta Jesús runa yurisha. Wawan cashanta Espíritu Santu musyachicuran. Janaj pachaçhu anjilcuna Jesústa ricaran. Cay pachaçhu paypa shiminta may-chayçhüpis willapäcuran. Runacunana shiminta çhasquicuran. Tayta Diosninchi ñaupanman shuntacuran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\