1 Timoteo 5

1Mayur runacunata taytayquita-yupay alli shimillayquipa willapanquiman. Ama ullgüpanquichu. Müsucunatapis wauguiquita-yupay allilla ricanquiman. 2Mayur warmicunatapis mamayquita-yupay alli ricanquiman. Jipashcunatapis paniquita-yupay alli ricanquiman. Ama munapanquimanpishchu. 3Waccha biyüda captin, irmänucuna yanapanman. 4Biyüdapa wamrancuna, willcancuna captinmi ichanga, paycunaraj yanapanman. Tacsha captin, jishpichishanpita chachancunata ricanan camacan. Tayta Diosninchipa shungunmanpis tincun. 5Waccha biyüdacuna llapan shungunwan Tayta Diosninchiman yupachicun. Payllata jayaran. Pagas-junajpis mañacun. 6Llapanpa janançhu cawayta munaj biyüdacunam ichanga Tayta Diosninchita jungaycun. Chay-niraj biyüdacuna Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu wañush-yupay caycan. 7Chaymi pipis mana jamurpänanpaj irmänucunata piñapanquiman. 8Pipis castancunata, yawar-masincunata mana yanapaptin, Tayta Jesúspa maquinçhu cawashanpis mana musyacanchu. Chay-niraj runaga jäpa wamra-yupay caycan. Tayta Diosninchitapis mana manchapacunchu. 9Irmänucuna llapan biyüdata ama shuntanmanchu. Manchäga sujta çhunca (60) watayujpita janamanraj shuntanman. Chaypis shuntanman juc majallawan juyash captinraj, 10allillata rurash captinraj, wamrancunata alli ricash captinraj, pachächicuj cash captinraj, irmänucunata yanapash captinraj, ñacajcunata yanapash captinraj, Tayta Diosninchita manchapacur cawash captinraj. Chaynuy cawashanpita irmänucuna yanapänan camacan. 11Jipashllaraj biyüdacunata ama shuntanmanchu. Jipashllaraj cashpan majata munar Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawaycarpis, witicuringa. 12‹‹Mana yapapacushächu›› nirpis aunishanta mana çharcur, Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu juchata aparicun. 13Waquin jipash biyüdacuna mana imasi ruracuynin captin, jilla cayman çhayan. Wasin-wasin puricun. Wishllanta jaticächillar, imamanpis jatican. Washata rimallar purin. Manacajcunallata rimar chay-tucuyman çhayachin. 14Chaymi nuwapita alli canman jipash biyüdacuna yapay majachacaptin. Wamrancuna yuriptin, wasi ruraynincuna mana pishingachu. Chaura achäqui mana cangachu pipis jamurpänanpaj. 15Waquin jipash biyüdacuna imamanpis runapa-cajllanman jaticar, Supay munashallanta rurarcaycan. 16Juc irmänapa yawar-masin biyüda captin, wañupacushta yanapanman. Chaura jutucaj irmänucunapa umanta mana nanächinganachu. Juc biyüdapa pïninpis mana captinraj, waccha captinraj, irmänucuna shuntanman. 17Irmänucunata alli ricashanpita mayur irmänucunata sumaj manchapacunquiman. Paycuna Tayta Diosninchipa shiminta sumaj willapäshunqui. Sumaj tantiyachishunqui. Chaymi alli ricanayquipis, tarichinayquipis camacan. 18Tayta Diosninchipa shiminçhüpis nin: ‹‹Türuta ama aruchinquichu shiminta watarcur.›› Jananmanpis nin: ‹‹Arupacujcuna arushanpita çhasquinman.›› 19Chaynuypis: ‹‹Mayur irmänush juchata aparicusha›› niptin, ama çhasquipanquichu. Manchäga ishcay-quimsa irmänucuna ricash captinraj, çhasquinquiman. 20Rasunpa juchanpita mana wanacuptin, llapan irmänupa ricay ñawinçhu piñacunquiman waquincunapis manchapacunanpaj. 21Timoteo, sumaj wiyacamay. Irmänucunata llapantapis juc ñawillawan ricanquiman. Shunguyquiman tincuptinsi, mana tincuptinsi, alli ricanquiman. Caycunata willapaycaj Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhüpis, Washäcuj Jesúspa ricay ñawinçhüpis, anjilcunapa ricay ñawinçhüpis. 22Maygan irmänutapis cargunman çhurar, maquiquita umanman juclla ama çhuranquimanchu. Manchäga imanuy cawashantapis sumajraj musyapanquiman. Mana musyayniquiwan juchaçhu aruj irmänuta çhuraptiqui, jamtapis jamurpäshunquipaj: ‹‹Timoteupis juchacäshiycan›› nir. Ima juchamanpis ama jaticaychu. Manchäga Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla caway. 23Jishyaçhu runa cashayquita, paçha nanaywan jishyaycashayquita musyashcä. Chaymi yacullata ama upunquichu. Manchäga ichicllatapis bïnuta upunquiman. 24Waquin irmänucuna unaycaman juchanta pacarächicun. Waquin irmänupa juchanmi ichanga pipis mana jurgapaycaptinsi, juclla musyacan. 25Chay-jina waquin irmänucuna allillata rurashan musyacan. Waquin irmänucuna alli rurashanta pipis mana ricanchu. Chaypis imay-imayllapis alli rurashancuna llapanmi ricacanga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\