2 Corintios 11

1Irmänucuna, wichaypa-uraypa rimacuptïpis, tantiyaycallämay, ari. 2Runa chayraj ashishan warmita llaquipashan-jina jamcunatapis sumaj llaquipaj. Alli cawanayquita munar, sumaj ricaycaj. Chaymi warmi majanpa maquinçhu cawashan-jina jamcunapis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanquiman. Washäcuj Jesúsllaman yupachicunquiman. 3Evata-jina supay maquichacushunayquitam ichanga manchacü. Supay maquichacushuptiqui, Washäcuj Jesúsman llapan shunguyquiwan mana yupachicunquipächu. 4Jamcunata mayna Jesúspita willapashcaj. Shimintapis çhasquicushcanqui. Espíritu Santupis maquinçhu puriycächishunqui. Chaypis ricashayqui runata wiyarcaycanqui: ‹‹Caymi rasunpa Jesúspita willacuycan›› nir. Chay pantachicujcuna purin: ‹‹Cay-niraj, wac-niraj ruraptiquiraj, Tayta Diosninchi yanapäshunqui. Ricay ñawinçhu alli cawanayquipaj caynuy-caynuy ruranquiman›› nir. Llutanta yaçhachishuptiquipis, cushishalla çhasquicuycanqui. 5Nuwata Tayta Diosninchi caçhacamasha shiminta willapäcunäpaj. Alli-tucuj caçhacunam ichanga: ‹‹Tayta Diosninchipa caçhan cä›› nirpis llullacur pantachicun. 6Nuwaga rimayta sumaj mana yaçharpis, llapanta tantiyä. Llapan tantiyashäta, alli cawashäta jamcunapis musyanqui. 7Chaymi Jesúspa shiminta willapashcaj Tayta Diosninchi alli ñawinwan ricashunayquipaj. Chaymi arushalläwan cawashcä. Mana imatapis mañacushcajchu. ¿Cananga chayllapitachuraj jamurpaycamanqui? 8Ima allish Jesúspa shiminta willapäcunäpaj juclä marcaçhu juturaj irmänunchicuna yanapämasha. 9Marcayquiçhu juyarpis pishipacushcä. Chaypis mana mañacushcajchu. Macedonia marca irmänunchicuna yanapallämasha pishipacushäcunata rantinäpaj. Jamcunata imatapis mana mañacushayquipächu. 10Imaman çhayaptïpis, Washäcuj Jesús shungüta musyan. Mana jillay-raycullarchu shiminta willacuycä. Chaymi Acaya quinrançhu pipis shimïta mana chapangapächu. 11Imata rimarpis, llapan shungüwan jamcunata llaquipaj. Tayta Diosninchipis shungüta musyan. 12Irmänucuna manchapacärinanta munar, pantachicujcuna achca-achcata mañacun. Chaynuy llallimayta munamaptinsi, mana jillay-raycullarchu Tayta Diosninchipa shiminta willapäcushaj. Mana yamacällar imaypis willapäcushaj. 13Paycunam ichanga Washäcuj Jesúspa caçhan-tucun. Willapäcur pantachicun. Quiquillanpita caçhaman tincuchicun. 14- 15Supaypis pantachicunanpaj: ‹‹Achquita apamuj anjil caycä›› nir Tayta Diosninchipa caçhan-tucun. Supaypa maquinçhu cawajcunapis alli-tucun. Ichanga juchata aparicushanman-tupu ñacaymanpis çhayanga. 16Sumaj tantiyacärinquiman. Mana shimïman çhayashantachu rimaycä. Upa-jina rimaptïsi, sumaj wiyacäramanquiman. Alli ñawiquipa ricamanquiman. 17Alli-tucur rimanätaçhi ichanga Tayta Jesús mana auningachu. 18Waquin runa alli-tucuptin, nuwapis alli-tucunä camacan. 19Jamcuna yarpay-sapa canqui, ¿au? Chaypis pantachicujcuna shiminman çhayashanta rimaptin, cushi-cushilla wiyaparanqui. 20Paycuna maquichacushuptiquisi, jillayniquita jiçhushuptiquisi, llullapäshuptiquisi, pampaman çhurashuptiquisi, ashllir ushyashuptiquisi, mana rimacunquichu. 21Nuwacunam ichanga rimarcuyllatapis mana camäpacushcächu chay-niraj canäpaj. Chaymi waquin alli-tucuptin, nuwapis alli-tucüman. 22Alli-tucujcuna Israel runa cashanman, Moiséspa shiminta çharcushanman, Abrahampa willcan cashanman yupachicun. Nuwapa papänïpis Israel runam. Yaçhachimashanchicunatapis llapanta çharcü. Abrahampis auquillümi. 23Upa-yupay shimïta mana jugarïmanchu. Ichanga: ‹‹Washäcuj Jesúspa shiminta willapäcushcä›› niptinsi, nuwarämi chay-tucuyçhu purir willapäcushcä. Willapäcur purishäpita carsilçhu achca cuti wiçhgarächimasha. Wascar ushyamasha. Achca cuti wañuchimaytapis munamasha. 24Israelcuna yawar-masï caycarsi, pichga cutipa quimsa çhunca isgunwan (39) maqui wascamasha. 25Quimsa cutipa Roma marcapa murucuncunapis wirumasha. Juc cutiçhu chiqui runa sajmamasha. Quimsa cuti bütiwanpis ticrashcä. Ichicllapita yacuçhu mana wañushcächu. Llucshiyta mana camäpacur, lamar yacuçhu pagas-junaj wampushcä. 26Chay-tucuypa purishcä. Chimpaycaptï, mayupis apamayta munamasha. Asaltanticunapis ichicllapita mana charimashachu. Yawar-masïcunapis, jäpa runacunapis sumaj wañuchimayta munasha. Çhacracunaçhüpis, marcacunaçhüpis juyu runacuna wañuchimayta yarpasha. Lamar yacuçhu puriptïpis, janäçhu wañuy caycasha. Janan shungulla yupachicuj irmänu-tucujcunapis wañuchimayta munasha. 27Sumaj arushcäpis. Ñacashcäpis. Puñuytapis mana tarishcächu. Paçhäpaj mana captin, yargaypita, yacunaypita sumaj ñacashcä. Janäpaj mana aypäpacur, jasaypita juyupa ñacashcä. 28Chay-tucuyçhu jutucaj irmänunchicunapäpis waran-waran yarpaçhacur llaquicü. 29Jishya charishuptiqui, shungüpis nananraj. Juchaman tunichishuptiqui, ullgü. 30Chaymi alli-tucur, alli-tucüman wañunächi-jina cashäpita. 31Mana llullacushäta Tayta Diosninchipis musyaycan. Payga Tayta Jesúspa Taytan. Chaymi payllata imaypis alliman çhurashun. 32Damasco marcaçhu Aretaspa mandajninshi niran: ‹‹Pabluta marcapita llucshiycajllata rïsu charicurcunqui.›› 33Chaypis waquin irmänunchicuna marca wajtallanpa jishpichimaran. Canistawan warcuyllapa mandajpa maquinpita jishpichimaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\