2 Corintios 3

1Llapantapis rimä mana jatun-tucushpächu. Çhayamur, numramintu papilta mana ricachishcajchu: ‹‹Cay runa Washäcuj Jesúspa caçhan›› nimänayquipaj. Jucläpa aywanäpäpis: ‹‹Papilta rurapämay›› nir mana mañacushcajchu. Waquinmi ichanga alli-tucur, numramintu papilninwanraj purin. 2Nuwacunam ichanga papilwanrächu mana purï. Manchäga jamcuna numramintu papil-yupay carcaycanqui. Washäcuj Jesúspita willapaptij shunguyquiman çhayaptin, shungun munashannuyna cawarcaycanqui. Chaynuy cawashayquita ricar, Washäcuj Jesúspa caçhan cashäta runacuna tantiyacunga. 3Shungun munashannuy cawanayquipaj quiquin Washäcuj Jesús camacächisha. Nuwacunawan shiminta willacachisha. Shiminta mana papilçhüchu, mana läja rumiçhüchu isquirbichisha. Manchäga Espíritu Santuwan cawaj Tayta Diosninchi shunguyquiman çhayachisha. 4Tayta Diosninchi nuwacunata rasunpa caçhacamasha. Jamcunapis Washäcuj Jesúspa shiminta çhasquicur, Tayta Diosninchipa shungun munashannuy cawarcaycanqui. 5Chaynuy cawanayquipaj mana quiquilläpitachu willapäcü; manchäga Tayta Diosninchi yanapämaptin. 6Paymi camacächisha alli willapata willapäcunäpaj. Alli willapa mana Moiséspa shiminchu. Moiséspa shiminta mana çharcujcunata wañuchipäcuj. Alli willapata çhasquicuptinchim ichanga, Espíritu Santu imaycamanpis cawachimanchi. 7Unay Israel runacunawan parlanacuptin, läja rumiçhu Tayta Diosninchipa shimin isquirbiraran. Isquirbishan shiminta Moisés çhayachiptin, jajllanpis achic-achicyaycaran. Chaymi runacuna cushicuran: ‹‹Ima allish Tayta Diosninchiwan tincusha. Tincushanpita jajllanpis achic-achicyaycan›› nir. Chaypis achicyashan cashgallanman cuticuriran. Chay-jina Moisés çhayachishan shiminta çharcuyta mana camäpacur, runacunapis alli cawaypita wañuyman çhayaran. 8Tayta Diosninchi shiminta musyachicur, Moiséspa jajllantapis achic-achicyächiran. Chayta ricar, unay runacuna sumaj cushicuran. Cananga Espíritu Santu paypa shiminta musyaycächimanchi. Chayga sumaj-sumaj cushicuypämi. 9Unayga Tayta Diosninchipa shiminta çhasquicur, runacuna sumaj cushicuran: ‹‹Cananga Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu allina cawashunpaj›› nir. Chaypis shiminta çharcuyta mana camäpacur, juchaçhu cawashanpita wañuyman çhayaran. Cananmi ichanga Washäcuj Jesústa çhasquicuptinchi, juchaynajta alli ñawinpa Tayta Diosninchi ricamanchi. Chaypita jatunpa cushicunchi. 10- 11Sumaj tantiyacushun. Unay parlanacushan sumaj alli carsi, yupash watacunallapaj caran. Washäcuj Jesúspa shiminta çhasquicuptinchim ichanga, imaycamanpis maquinçhu Tayta Diosninchi cawachimanchi. Chaymi Washäcuj Jesúspa shiminman unay parlanacushan mana tincunchu. 12Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayayta yupachicur, imatapis mana manchacullarna shiminta willapäcur puriycä. 13Tayta Diosninchiwan tincushanpita Moiséspa jajllan achicyacäcuran. Chaymi Israel marca-masincuna mana ricananpaj chapacurcuran. Ichanga yupash junajlla achicyaptin, unay parlanacushanpis yupash watallapaj cashanta tantiyacunchi. 14- 16Unay Israel runacuna chayta mana tantiyaranchu. Rumi shungu caran. Canancamanpis Tayta Diosninchipa shiminta liguir, mana tantiyanchu. Ñawin chapash-yupay cawan. Washäcuj Jesúsman yupachicuptinchim ichanga, Tayta Diosninchi tantiyachimanchi. Shiminpis shungunchiman çhayan. 17Chaymi: ‹‹Tayta Diosninchi tantiyachimanchi›› nir Espíritu Santuwan yanapaycämashanchita musyanchi. Paymi jishpichimanchi. Shungun munashannuy cawananchipäpis yanapämanchi. 18Chaynuy cawaptinchi, ricamashpanchi runacuna ninga: ‹‹Paycuna rasunpa Tayta Diosninchipa maquinçhu cawan.›› Paypa maquinçhu cawar manchapacur, shungunman-tupu cawashunpaj. Chaypämi waran-waran Espíritu Santu yanapaycämanchi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\