2 Corintios 4

1Chaymi Tayta Diosninchipa shiminta willapäcur, mana yamacächu. Llaquipämashpan payga nuwacunata caçhacamasha. 2Pitapis mana chapata rurashcächu: ‹‹Pampaman çhuramasha›› nir. Mana cushichipayllapachu willapäcushcä. Manchäga runacunapa ricay ñawinçhüpis Tayta Diosninchipa shimillanta willapäcü. Chayta pï-maypis musyar, nuwacunaman yupachicamanman. 3Jesúspa alli willapanta llapan runata willapaycä. Shungunman mana çhayaptinmi ichanga, shiminta mana çhasquicushanpita Tayta Diosninchi mana jishpichingachu. 4Paycunata supay maquichacusha rumi shungu cananpaj. Chaypita Washäcuj Jesúspa alli willapanta mana tantiyacunchu. Washäcuj Jesús quiquishllan car, Tayta Diosninchipa shunguntapis musyachimanchi. 5Nuwacuna mana jatun-tucurchu willapäcü. Manchäga Taytanchi Jesucristuta alliman çhuraycä. Paypa maquinçhu cawanchi. Jamcunata llaquipaywan willapäcur purircaycä. 6Tayta Diosninchi cay pachata camar achqui mana caycaptinraj, niran: ‹‹Achicyächun.›› Chay-jina Washäcuj Jesúspa shimin shungunchiman çhayaptin, shungunchipis achicyacäcun. Quiquin Washäcuj Jesúsnam musyachimanchi Tayta Diosninchi sumaj alli cashanta, munayniyuj cashanta, llaquipäcuj cashanta. 7Mitu manca ushyacajlla caycashan-jina nuwanchipis ushyacajlla caycanchi. Chaypis Tayta Diosninchipa shimin shungunchimanraj çhayasha. Quiquinmi yanagaycämanchi. Chaymi shiminta willapäcuptï, waquin runapa shungunman çhayananpaj mana nuwacunachu camacächï. Chaytaga quiquin Tayta Diosninchi camacächin. Paylla munayniyuj. 8Chaymi ima ñacayman runacuna çhayachimaptinsi, mana ushyacächimanchu. Tantiyayta mana atiparsi, mana llutäpacüchu. 9Chiquir ushyamaptinsi, imaman jitarpamaptinsi, Tayta Diosninchi mana caçharimanchu. Willapäcunäpäpis tucuypita washäman. 10- 11Maypa puriptïpis, Jesús-janan runacuna ñacaycächiman. Jesústa wañuchishan-jina nuwacunatapis wañuchimayta munan. Jesúsmi ichanga munayniyuj cayninwan washäman. Maquinçhu cawachimashanchitapis runacuna tantiyacunga. 12Wañuy janäçhu caycaptinsi, jamcunata Jesús cawaycächishunqui. 13Salmos libruçhu nin: ‹‹Tayta Diosninchiman yupachicü. Chaymi mana upällacüchu.›› Chay runa yupachicushan-jina nuwacunapis Tayta Diosninchiman yupachicü. Shimintapis willapäcuycä. 14Paymi Taytanchi Jesústa cawarachimusha. Chaynuy nuwacunatapis cawarachimanga. Jesúspa ñaupançhu cawananchipaj nuwacunatapis, jamcunatapis shuntamäshunpaj. 15Allipämi jamcuna-raycur ñacayman çhayashcä. Shiminta wiyar, Tayta Diosninchi llaquipäcuj cashanta tantiyacushcanqui. Jamcunapitapis achcaj runa tantiyacäringa. Tantiyacur, chay-chicaj runa cushicuywan Tayta Diosninchita alliman çhuranga. 16Chaymi ñacachimaptinsi, mana yamacächu. Janä ushyacaypa aywaptinsi, shungü mañaj-mañajlla caycan Tayta Diosninchiman yupachicunanpaj. 17Cay pachaçhu yupash watalla ñacanchi. Janaj pachaçhümi ichanga achic-achicyaycaj pachaçhu imaycamanpis cawashunpaj. Cushi-cushilla juyäshunpaj. 18Cay pachaçhu ñacaycunapis, llapan ricashanchicunapis ushyacajlla; janaj pachaçhümi ichanga mana. Chaymi ushyacänäta musyar, janaj pachaçhu camapämashanman yarparaycä.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\