2 Corintios 5

1Cay pachaçhu chuclla wasi ushyacaj-jina nuwanchipis ushyacajlla caycanchi. Runa rurashanpis ushyacajlla. Wañur ushyacaptinchim ichanga, Tayta Diosninchi camacächishan wasiçhu cawachimäshunpaj. Janaj pachaçhu wasiga mana ushyacajmi. 2- 3Cay pachaçhu cawar, ñacanchi. Juyupa llaquicunchi: ‹‹Maynapis janaj pachaman aywacüman. Wasiynaj mana juyämanchu›› nir. 4Cay pachaçhu juyar, juyupa llaquicunchi. Sumaj ñacanchi. Chaypis wañuyman çhayayta mana munanchichu. Manchäga mana wañujmanna juclla Tayta Diosninchi ticrachimäshun. 5Janaj pachaçhu cawananchita mayna shuyaraycanchi. Camacächishanta Espíritu Santuwan Tayta Diosninchi musyachimashcanchi. 6Chaymi ima captinpis, Tayta Diosninchiman sumaj yupachicunchi. Cay pachaçhu cawashanchicaman Tayta Jesúswan mana ricanacushunrächu. Yata-yata-yupaymi juyaycanchi. 7Mana ricarsi, llapan shungunchiwan payman yupachicunchi. 8Maynapis wañucushuwan Tayta Jesúswan tincunanchipaj. 9Chaymi cay pachaçhu cawarpis, wañuy jananchiçhu captinpis, Tayta Jesúspa shungun munashallanta rurar cawashun. 10Janaj pachaçhüga Washäcuj Jesús ima-imatasi sumaj tapumäshunpaj. Llapanchita imatapis rurashanchiman-tupu allimanpis, mana allimanpis çhayachimäshunpaj. 11Chaymi Tayta Jesús tapumänanchita musyaycar, manchapacur cawashuwan. Runa-masinchitapis tantiyachishuwan Tayta Jesúspa maquinçhu cawananpaj. Nuwacunapa shungüta Tayta Diosninchi sumaj musyapan. Jamcunapis musyapämanquiman. 12Waquin runa çhayamuptinpis, shunguntaraj musyapanquiman. Paycuna janan shungulla imatapis ruran; nuwacunam ichanga mana. Chaypis mana jatun-tucuycächu. Manchäga Tayta Diosninchipa shungun munashanta ruraptï, alli ricamanquiman: ‹‹Paycuna rasunpa Tayta Diosninchita manchapacun›› nir. 13Waquin runa riman: ‹‹Purïshij-masincunawan-ima Pablo lücuyash caycan›› nir. Jamcunam ichanga mana lücuyash caycashäta musyanqui. Jamcuna-raycur maquinçhu Tayta Diosninchi purichiman. 14- 15Washäcuj Jesúspis llaquipämashpanchi maquinçhu charaycämanchi. Nuwanchi-raycur wañuytapis tarisha. Chaymi nuwanchisi wañush-jina juchata ama aparicushunchu. Jesúsga llapan runata washänan-raycur wañuyman çhayasha. Tayta Diosninchim ichanga cawarachimusha. Chaymi shungunchi munashallanta ama rurashunchu. Manchäga Tayta Jesúsllata wiyacushun. Payga llapanchipaj wañuyman çhayasha. Paytam Tayta Diosninchi cawarachimusha. 16Ñaupata runa-masinchitapis, Jesústapis: ‹‹Wañucujlla›› nir ricashcanchi. Cananmi ichanga Washäcuj Jesús mana wañucuj cashanta tantiyacushcanchi. 17Cananga Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawar, mana unay cawashanchinuychu cawarcaycanchi. Manchäga Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla cawaycanchi. Shungunchipis jucha aparicuyta mana munanchu. 18Alli shungu cawananchipaj quiquin Tayta Diosninchi camacächisha. Chaymi Washäcuj Jesústa caçhamusha. Alli ricanacunanchipaj Jesús wañuyman çhayasha. Llapan runawan alli ricanacuyta munar, nuwacunatapis shiminta willapäcuj caçhacamasha. 19Washäcuj Jesúspita llapan runawan Tayta Diosninchi alli ricanacun. Juchata aparicushantapis mana yarparannachu. Chay willapata willapäcunäpaj nuwacunatapis caçhacamasha. 20Chaymi Washäcuj Jesúspa shiminta willapäcuycä. Shiminta willapäcuptï, quiquin Tayta Diosninchi willapaycäshunqui. Chaymi Washäcuj Jesústa wiyacushpayqui wanacur, Tayta Diosninchiwan alli ricanacunquiman. 21Jesús ima juchatapis mana aparicuranchu. Chaypis nuwanchi-janan juchayujta-yupay Tayta Diosninchi ricaran. Cananga Jesúspita juchaynajta ricaycämanchi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\