2 Corintios 6

1Nuwacuna Tayta Diosninchipa caçhan carcaycä. Llaquipaycämaptinchi, shiminta wiyacushuwan. Camapämashanchita ama jungashuwanchu. 2Shiminçhu nin: ‹‹Jitapashä junajçhu mañacamashayquita wiyashcaj. Jishpichinä camacaptin, chay junaj washashcaj.›› Sumaj tantiyacushun. Cananpis mañacushanchita Tayta Diosninchi wiyaycan. Washämänanchi junajpis çhayamushana. 3Irmänucuna, Washäcuj Jesúspita willapäcushä-janan pipis pampaman ama çhuramanmanchu. Achäqui mana cananpaj Tayta Diosninchita manchapacur cawarcaycä. 4Caçhan cashpä llapanpa ricay ñawinçhu Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurarcaycä. Chaymi ñacayman çhayarsi, llaquicuyman çhayarsi, tincupacayman çhayarsi, mana yamacächu. 5Runacuna wascar ushyamaptinpis, carsilarächimaptinpis, jargur ushyamaptinpis, mana jamaypa arurpis, mana puñuyta tarirpis, paçhäpaj mana tarirpis, Tayta Diosninchita mana jungächu. 6Manchäga paypa shungun munashannuylla cawarcaycä. Shungun yarpashanta musyapar, pitapis tantiyapä. Llaquipä. Chayta ruranäpaj Espíritu Santu shacyächiman. Chaynuypis llapan shungüwan pitapis llaquï. 7Tayta Diosninchipa shimillanta willapäcü. Munayniyuj cashpan shacyächiman. Llapantapis rurarcaycä Tayta Diosninchiman runacuna yupachicunanpaj. Wasguiyta munaptinpis, achäquita mana çhurapashcächu. 8Waquin runa alli ricamaptinpis, waquinga juyu ñawinpa ricaman. Waquin alliçhu jurgamaptinpis, waquinga ashllir ushyaman. Tayta Diosninchipa shimillanta willapäcuptïpis, waquinga llullata-yupay ricaman. 9Ricsish runa captïpis, waquinga jäpa runata-yupay ricaman. Illarachimayta munaptinpis, cawaycäraj. Wascar ushyamarpis, mana wañuchimanrächu. 10‹‹Llaquish cawan›› nimaptinpis, shungü mana llaquicunchu. ‹‹Pishipacuj›› nimaptinpis, achcajta yanapashcä. ‹‹Jalapaçha›› nimaptinpis, imapis mana pishïmashachu. 11Corinto marca irmänucuna, imatapis mana pacallar cartacaycämü. Llapan shungüwan willapaycaj. 12Jamcunata llapan shungüwan llaquij. Jamcunam ichanga ricamaytapis mana munanquichu. 13Chaypis wawä-yupay carcaycanqui. Llaquishaj-jina llaquimänayqui camacan. Chaymi llaquipänacur cawashuwan. 14Tayta Diosninchita wiyacur, juchaçhu arujcunapa llupinpa ama jatishunchu. Paycunawan shungunchi mana tincunchu. Mä, tapushayqui. ¿Rasun rimajwan llulla rimajpis tincungachuraj? Mana. ¿Chacajwan achicyajpis tincungachuraj. Mana. 15¿Washäcuj Jesúswan Supaypis tantiyanacungachuraj? Mana. ¿Tayta Diosninchita wiyacujcunawan wasguipajcunapis juc shungulla cawanmanchuraj? Mana. 16¿Juc wasillaçhu Tayta Diosninchitapis, jircacunatapis manchapacushuwanchuraj? Mana. Sumaj tantiyacushun. Wasi wamracuna taytanpa maquinçhu cawan. Chay-jina nuwanchipis Jesúspa shiminta çhasquicuyninchipa Tayta Diosninchipa maquinçhu cawaycanchi. Payga cawanmi. Quiquinmi niran: ‹‹Paycunawan juyäshaj. Waran-waran yanagäshaj. Tayta Diosnin caycaptï, nuwallata manchapacamanga. Paycunata maquïçhu purichishaj.›› 17Jananmanpis niran: ‹‹Juchaçhu arujcunapa llupinpa ama jatinquichu. Paycunawan ama juturanquichu. Marca-pingay ama cawanquichu. Chayraj alli ñawïpa ricashayqui. 18Warmitapis, ullgutapis llapaniquita wamrachacushayqui. Jamcunapis Taytachacamanquipaj. Nuwallam Tayta Diosniqui caycä. Nuwallam munayniyuj caycä.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\