2 San Juan 1

1Mamallau mama, wawantiquiman cartacallämü. Ima allish Tayta Diosninchi acracushcashunqui maquinçhu cawanayquipaj. Mayur irmänu car, waquin irmänucunawan-ima cartacamü. Paycunawan llapanï Tayta Diosninchipa shiminta çhasquicush caycar, jamcunatapis llapan shungüwan llaquij. 2Tayta Diosninchipa shimin shungunchiman çhayasha. Imaypis mana jungaycushunnachu. Chaymi llapaniquita llaquij. 3Tayta Diosninchipis, Wawan Washäcuj Jesúspis yanapayculläshunqui. Llaquipayculläshunqui. Allilla juyaycachilläshunqui. Chaynuy cawachimäshun shiminta wiyacunanchipäpis, llaquinacunanchipäpis. 4Waquin juturpashayqui irmänunchicuna tincuptï, willamaran: ‹‹Irmänunchicuna Tayta Diosninchipa shungun munashannuy llaquipänacurcaycan›› nir. Willamaptin, sumaj-sumaj cushicushcä. Chaynuy cawananchipaj Tayta Diosninchi shiminta musyachicur tantiyachimanchi. 5Mamallau mama, cananga mañacushayqui. Jucninchi-jucninchipis sumaj llaquipänacärishun. Cartacamushäçhu mana juc-niraj willapatachu willapaycämuj; manchäga unaypita-pacha Tayta Diosninchipa shiminta wiyashallanchita. 6Llaquipänacujcuna Tayta Diosninchipa shiminta llapanta çharcunman. Llaquipänacur cawananchipaj unaypita-pacha wiyashcanchi. 7Cay pachaçhu achcaj runa pantachicur purircaycan: ‹‹Jesús mana runachu caran. Mana Washäcujninchichu caran›› nir. Pantachicujcunawan Jesústa ticrapujcuna chayta riman. 8Pantachishunayquipita maygantapis ama çhasquipanquichu. Manchäga Jesúspa shiminta willapäcushanchisi yangallapaj canga. Çhasquipar-imarga, Tayta Diosninchi tarichimänanchi cashantapis mana çhasquishunpächu. 9Pipis Washäcuj Jesúspa shiminta mana wiyacur jucta çhasquipar, mana Tayta Diosninchipa maquinçhüchu cawan. Wiyacujcunam ichanga Tayta Diosninchipa maquinçhu, Wawan Jesúspa maquinçhu cawan. 10Pipis juc willapata willapäcuycar çhayapushuptiqui, ama jamachinquichu. Ama: ‹‹Wasi caycällan›› ninquipishchu. 11‹‹Wasi caycällan›› nir çhasquiparga, juyu rurashancunamanpis jaticaycanqui. 12Willapänajpaj achcaraj caycan. Ichanga isquirbiyllapa llapanta mana isquirbimümanchu. Manchäga watucuj shamurna, llapanta willapäshayqui. Tincur, cushish juturpäshunpaj. Pishiycashantapis llapanta willapäshayqui. 13Ñañayquipis Tayta Diosninchi acracushpan llapan wawantin wamayäshunqui. Chayllana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\