2 Pedro 2

1Sumaj tantiyacushun. Israel marcaçhüpis: ‹‹Tayta Diosninchipa willacujnin cä›› nir waquin runacuna quiquin yarpashallanta imatapis yaçhachiran. Canan wichanpis waquin irmänunchicuna pantachicur puriycan. Pantachicur, manacajcunallata yaçhachishunquipaj. Paycunapis rantish-yupay caycaptinsi, Taytanchi Jesústa wasguipan. Payga washänan-raycur wañuyman çhayasha. Wasguipaptinmi ichanga, quiquinpita juclla ushyacayman çhayanga. 2Pantachicujcuna juchata aparicur purishanta achcaj yaçhacunga. Chayta ricar, Tayta Diosninchipa wawancunatapis waquin runa pampaman çhuranga. 3Jillayniquita ushyapäshunayqui-cashallan imatapis willapäshunquipaj. Chay-niraj cashanpita ñacaypita mana jishpingachu. Chayman çhayananpaj unaypita-pacha Tayta Diosninchi camacächiran. 4Mana wiyacuj anjilcunatapis Tayta Diosninchi mana llaquiparanchu. Manchäga chacaj pachaman jaycuriran. Cay pacha ushyacänan junajcaman wiçhgaycuran. Chay junajraj juchanta jurgapanga. 5Noé cawashan wichanpis juchaçhu arujcunata Tayta Diosninchi mana llaquiparanchu. Ricay ñawinçhu Noélla alli cawaran. Payga marca-masincunata willaparan Tayta Diosninchita manchapacur alli cawananpaj. Marca-masincunam ichanga mana wiyacuranchu. Chaymi Tayta Diosninchi Noéllata jançhis castantinta jishpichiran. Juchaçhu arujcunatam ichanga yacuwan illarachiran. 6Sodoma marcawan Gomorra marca runacunatapis Tayta Diosninchi ushyaypa ushyaran. Uçhpayashancaman rupachiran jipa runacuna ricacunanpaj. 7Lottam ichanga Sodoma marcapita jishpichiran. Payga Tayta Diosninchipa shungun munashannuy cawaran. Sodoma runacuna juchata aparicullar cawaptin, marca-pingay cawaptin, Lot sumaj llaquicuran. 8Waran-waran jucha aparicushanta ricar, mayar, shungunpis nanasharaj. 9Sumaj tantiyacushun. Maquinçhu cawajcunata Tayta Diosninchi ñacaypita jishpichinanta musyanchi. Juchaçhu arujcunatam ichanga ñacaycächin ushyacay junaj çhayamunancaman. 10Sumaj ñacachinga warminar, runanar marca-pingayçhu cawajcunata, shimillan atipashcunata. Chay pantachicujcunapa manchapacuynillanpis mana canchu. Janaj pachaçhu tiyaj anjilcunatapis ashllir ushyan. 11Anjilcunam ichanga sumaj munayniyuj caycarsi, mana pitapis pampaman çhuranchu. Tayta Diosninchipa ñaupançhu caycar, pantachicujcunatasi mana rimapanchu. 12Chaura uywacuna yarpayniynaj cawashan-jina pantachicujcunapa yarpayninpis mana canchu. Paycuna shungun munashallanta imatapis ruran. Alli-tucursi imata rimashantapis mana tantiyanchu. Uywa-yupay ñacanallanpaj yurisha. Uywata wañuchishan-jina wañuyman çhayanga. 13Runa-masinta ushyapashanpita ñacayta taringa. Waran-waran runapa ricay ñawinçhu juchata aparicullar cushish cawan. Irmänucunawan micupacunayquipaj jutucaptiquipis, paycuna pingaypaj jucha rurashancunata rimar asicaçhan. 14Ricashan warmita munapan. Jucha aparicuyta mana yamacanchu. Lluta runacunatapis yaçhachin juchata aparicunanpaj. Runa-masinpa imancunatapis jiçhur ushyan. Pasaypa juyu runa. 15Tayta Diosninchipa shiminta musyaycarsi, mana wiyacunchu. Bosorpa wamran Balaam-jina jillay-raycullar llutanta ruran. 16Balaam llullacuj aywaycaptin, çhina bürun piñacuran. Upa yarpayninwan aywacuptin, miçharan. 17Pantachicujcuna chaquish pucyu-jina, pacacuj pucutay-jina pantachicun. Yananyaycaj chacajman Tayta Diosninchi wiçhgangapaj. 18Alli-tucullar, yaçhaj-tucullar, paycuna imatapis riman. Warmi-paçha runa-paçha canallanpaj pitapis shacyächin: ‹‹Tayta Diosninchi camacächisha›› nir. Pipis chayraj juchapita wanacush caycaptinpis, shimiyan yapay juchaman cutinanpaj. 19Jananmanpis nin: ‹‹Jucha mana maquichacamanchichu.›› Chaypis jucha aparicuyllaçhu arun. Juchaçhu arujcuna supaypa maquinçhu cawan. 20Chaymi pipis: ‹‹Taytanchi Jesucristupa maquinçhu cawä. Payga Washämajninchi›› nir supaypa maquinpita jishpishana cawan. Juchaçhüpis mana arunnachu. Juchaman cutirmi ichanga, juyupana juyuyacäcun. Ñaupapitapis mas juchata aparicun. 21Tayta Diosninchipa shiminta musyaycar pampaman çhuranallanpaj ama çhasquimanchu caran. Tayta Diosninchipa shungun munashanta ama musyanmanchu caran. 22Jucha rurayman cutijcunapaj rasuntaçhari rimaypis purin: ‹‹Allgu gumitashanta cutipanshi. Cuchita armachiptinsi, yapayshi mituçhu juçhparin›› nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\