2 Tesalonicenses 1

1Tesalónica marcaçhu jutucaj irmänucuna, nuwa Pablo, Silvanuwan, Timoteuwan-ima cartacallämü. Ima allish Tayta Diosninchipa maquinçhu, Tayta Jesucristupa maquinçhu cawarcaycanqui. 2Tayta Diosninchipis, Tayta Jesucristupis llaquipäshushpayqui yanapayculläshunqui. Allilla cawaycachilläshunqui, ari. 3Irmänucuna, jamcunapita cushicunä camacan. Chaymi Tayta Diosninchita imaypis nï: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish Tesalónica irmänucunata yanapaycanqui. Paycuna sumaj-sumaj yupachicurcaycäshunqui. Quiquin-purapis sumaj llaquipänacurcaycan.›› 4Chaymi juclä marcacunaçhüpis jutucaj irmänunchicunawan tincur, cushish willapä: ‹‹Tesalónica irmänucuna Tayta Diosninchipita mana witicunchu runacuna juyupa ñacachiptinsi, chiquiptinsi›› nir. 5Llapan ñacaycunata içhipur, Tayta Diosninchi mana caçharishushayquita tantiyacunquipaj. Payga llapan runapa juchanta jurgapanga. Chaymi runa ñacachimaptinchisi, Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurashun. 6Tayta Diosninchi allillata rurar, ñacachishujniquicunata ñacachinga. 7- 8Tayta Jesús ricsichicushan junaj nuwacunata-jina jamcunatapis alli cawayman çhurashunquipaj. Janaj pachapita anjilnincunawanpis, warau-warauyaycaj ninawanpis, Jesús achic-achicyaycar cutimuptin, llapantapis Tayta Diosninchi camacächinga. Juchaçhu arujcunata unyanta cutichinga. Mana manchapacujcunatapis, Taytanchi Jesúspa shiminta mana çhasquicujcunatapis ñacayman çhayachinga. 9Mana wiyacujcunata ushyaypa illararachinga. Paycuna Tayta Jesúspa ñaupanman imaypis mana çhayangapächu. Achic-achicyaycaj ñaupançhüpis mana cawangapächu. 10Cutimushan junaj llapan irmänucuna Tayta Jesústa alliçhu jurgunga. Llapan shiminta çhasquicujcuna alli ñawinpa ricanga. Jamcunapis shiminta willapaptï çhasquicush caycar, alliçhu jurgunquipaj. 11Chaymi nuwacuna Tayta Diosninchita mañacuycä paypa maquinpita mana witicunayquipaj. Payga yanapäshunqui shungun munashannuy cawanayquipaj. Runa-masiquiwan alli ricanacunayquipäpis shacyächishunqui. 12Alli cawaptiqui, llapan runa Taytanchi Jesústa alliman çhuranga. Chaymi Jesúspis jamcunata sumaj alli ricashunqui. Chaynuy cawananchita munan llaquipäcuj Tayta Diosninchipis, Tayta Jesucristupis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\