2 Timoteo 1:10

10Tayta Diosninchi llaquipäcuj cashanta tantiyacushcanchina. Washäcuj Jesús ricarimushana. Payga Washämajninchi. Wañuytasi illarachisha. Alli willapatapis tantiyachimashcanchi. Shiminta wiyaptinchi, shungunchipis achicyacäcusha. Mana ushyacaj cawaytapis tarichimanchi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More