2 Timoteo 2

1Wawallau Timoteo, Washäcuj Jesúsga llaquipäcujmi. Payga imaçhüpis shacyächishunqui. 2Llapan runapa ricay ñawinçhu willapäcushäcunata alli shungu runacunata willapanquiman. Paycunapis Tayta Diosninchipa shiminta tantiyachicunman. 3Shiminta willapäcushanchipita tincuchiypa tantiyacushun. Alli murucucuna ñacashan-jina nuwanchipis Washäcuj Jesús-janan ñacayta çhasquicushuwan. 4Murucu cashancaman capitannin alli ricananta munar, çhacrançhüpis manash arunchu. 5Pucllajpis gänananpaj siñalashan räya çhaupillançhüshi pucllan. 6- 7Çhacra runapis murupacushan puguptin, quiquinräshi puntata micun. Tincuchiypa willapashajcunata tantiyacunquiman. Tayta Diosninchipis yanapäshunquipämi sumaj tantiyacunayquipaj. 8Unay mandaj Davidpa willcan Washäcuj Jesústa ama junganquichu. Payta wañushanpita Tayta Diosninchi cawarachimusha. Chay alli willapata willapäcur puriycä. 9Jesúspa shiminta willapäcur purishäpita ñacaycächiman. Cadinarcurmi juyu runata-jina carsilaraycächiman. Tayta Diosninchipa shimintam ichanga carsilarächiyta mana camäpacunchu. 10Chaymi imaman çhayarpis, Tayta Diosninchipa shiminta willacur purinä-cashan mana rimacüchu. Chaynuy ruraptï, acracushan runacunatapis Washäcuj Jesús jishpichinga. Shiminta çhasquicuptin, Tayta Diosninchipis ñaupançhu mana ushyacaj cawayta tarichingapaj. 11Rasuntaçhi rimapäcunpis: Jesús-janan wañush carga, Jesúswanmi imaycamanpis cawashunpaj. 12Jesús-janan mana yamacällar ñacarpis, Jesústa mandäshishunpaj. Wasguiptinchim ichanga, Jesúspis wasguimäshunpaj. 13Shiminchita mana çharcuptinchisi, Jesús shiminta çharcun. Alli shungu cashannuylla imay-imaypis cawacun. 14Willapashajta Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu irmänucunata willapanqui. Llapanta yarpächinqui. Quiquin-pura ama tincupänacuchunchu. Tincupänacurga, imatapis mana jurgunchu. Wiyajcunapis Tayta Diosninchiman mananaçhi yupachicunganachu. 15Chaymi Tayta Diosninchipa shungunman tincunayquipaj alli aruj runa-jina aruyniquita sumaj mirachinqui. Willapäcurpis, Tayta Diosninchipa shimillanta tantiyachinquiman pingayman mana çhayanayquipaj. 16Tayta Diosninchita wasguipajcuna-jina ama rimanquichu. Paycunaga mana musyayninwan shimin atipashallanta riman. Tayta Diosninchitapis mana manchapacunchu. 17Tincupänacujcunapa yarpashanga jiri-jina miran. Paycunapa llupinpa jatirmi, Himeneuwan Filetupis 18llutanta rimar puriycan. ‹‹Wañushcuna mayna cawarimusha›› niptin, waquin irmänunchicunapis Jesúsman manaçhi yupachicunganachu. 19Tayta Diosninchi yarpashanmi ichanga mana imaypis rucacanchu. Paypa shiminçhu nin: ‹‹Maquinçhu cawajcunata Tayta Diosninchi ricsin.›› Chaynuypis nin: ‹‹Tayta Diosninchita jayarajcuna jucha aparicuypita ashucunman.›› 20Tincuchiypa tantiyacushun. Puchuy-puchuy janançhu cawaj runapa wasinçhu achcash lätuncuna caycan: waquinga juripitash, waquinnash jillaypita. Waquinshi ichanga jirullapita, mitullapita. Waquintash alli ñawinpa rican, waquintanash mana. Chay-jina runacunapis. 21Juchanpita wanacuptin, alli ñawinpana Tayta Diosninchi pitapis ricanga. Paypa shungun munashannuylla cawar, shungunmanpis tincunga. Shungun munashallanta rurar, cawanga. 22Müsucuna shungun munapashallanta ruran. Jammi ichanga Tayta Diosninchipa shungun munashallanta ruranquiman. Payllaman yupachicunquiman. Runa-masiquita llaquipanquiman. Llapan irmänucunawan allilla cawanquiman. Paycuna llapan shungunwan jayarar, Tayta Diosninchita manchapacun. 23Runa tincupänacushanman ama jaticanquichu. Paycuna upa cayninwan, mana musyayninwan chiquinacuyllaman çhayan. 24Tayta Diosninchipa maquinçhu cawaj runa runa-masinwan ama tincupänacunmanchu. Manchäga llapanwan alli tantiyanacunman. Alli shimillanpa tantiyachinman tantiyayta mana atipaptinsi. 25Tincupajcunataga alli shimillanpa piñacunman. Capasçhari Tayta Diosninchi camacächiptin, wanacunga. Wanacuptinga, shiminpis shungunman çhayanga. 26Chayrämi supaypa maquinçhu cawashanpita Tayta Diosninchi jishpichinga. Supaypis maquinçhu mana purichinganachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\