Hechos 10

1Chay wichan Cesarea marcaçhu Cornelio tiyaran. Payga ‹‹Italia batallun›› nishan murucucunata mandaran. 2Wasinpa Cornelio Tayta Diosninchita manchapacuran. Manchapacushpan Israel runacunatapis yanapaj. Tayta Diosninchitapis mañacuj. 3Juc junaj jatun mallway inti mañacuycaptin anjil ricariparcur, jayacuran: ‹‹Cornelio›› nir. 4Chaura mancharish ricapaycashançhu niran: ‹‹¿Imallaraj, Tayta?›› Anjilna niran: ‹‹Cornelio, mañacushayquita Tayta Diosninchi wiyashcashunqui. Wacchacunata yanapashayquitapis alli ñawinwan ricasha. 5Cananga Jope marcaman caçhacuy ‹Pedro› nishan Simónta pushamunanpaj. 6Payga suyla-ruraj Simónpa wasinçhu pacharaycan. Wasin yacu cantullançhu caycan.›› 7Anjil illaricäcuptin, Cornelio ishcaj mincaynintawan juc murucuta jayachiran. Chay murucu Corneliuta ricaj. Tayta Diosninchitapis manchapacuj. 8Jayarcachir llapanta willapariycur, Jope marcaman caçharan. 9Warannin junaj Corneliupa caçhancuna Jope marcaman çhayarcaycaptin, Pedro Tayta Diosninchita mañacuycaran. Mañacunanpaj mirinday üra wasi altusman jigaran. 10Micuy mana çhayaptillan, yarganaycashançhu Pedro ricapacuran. 11Ricaran janaj pachapa puncun quiçhacäcamujta, jatun jacu çhuscun puntan icsish yarpaycämujta. 12Ñaupanman çhayamuptin, tucuy-niraj uywacunata, paçhanpa purijcunata, altullapa pärijcunata ricaran. 13Ricapaycaptin, janaj pachapitana nimuran: ‹‹Pedro, micunayquipaj llapanta pishtay.›› 14Pedruna niran: ‹‹Mana micümanchu, Tayta. Millanäcushayqui, asyächicushayqui uywacunata imaypis mana micushcächu.›› 15Chaura yapay nimuran: ‹‹Tayta Diosninchi alli ricashanta ama millanäcunquichu.›› 16Chaynuylla quimsa cutiparaj nimuran. Jinarcur jacuta janaj pachaman chutacurcuran. 17Ricapacushanta Pedro yarpaçhacuycaptillan, Corneliupa caçhancuna tapucurir-tapucurir çhayaran suyla-ruraj Simónpa wasi puncuncaman. 18Puncupita jayacuriran: ‹‹ ‹Pedro› nishan Simón, ¿cayçhüchu pacharaycan?›› nir. 19Ricapacushanpita yarpaçhacuycaptillan, Espíritu Santu niran: ‹‹Pedro, quimsaj runa ashiycäshunqui. 20Juclla yarpuy. Mana manchacullar aywäshiy. Quiquï caçhamuptï, shamusha.›› 21Chaura altuspita yarpuriycur, caçhacunata Pedro niran: ‹‹¿Nuwatachu ashiycämanqui? ¿Imallapäraj ashiycämanqui?›› 22Paycuna niran: ‹‹Capitan Cornelio caçhacamasha. Payga Tayta Diosninchita manchapacun. Israel runacunapis alli ñawinpa rican. Jayachishunayquipaj Tayta Diosninchipa anjilninshi willapasha. Wasinmanshi aywanqui shimiquita wiyananpaj.›› 23Chay chacay Corneliupa caçhancunata Pedro pachächiran. Warannin tuta aywacäriran. Aywacuptin, Jope marcaçhu irmänucunapis yanagaran. 24Waranninna Cesarea marcaman çhayaran. Cornelio shuyaraycaran waquin ricsinacushancunata, yawar-masincunata shuntacuycur. 25Wasinman çhayaptin, manchapacushpan Pedrupa ñaupanman jungurpacuycuran. 26Pedrum ichanga jatarcachiran: ‹‹Alliman ama çhuramaychu. Nuwapis runa-masillayquim cä›› nir. 27Chaypita Corneliuwan wamayänacur wasi ruriman yaycur, chay-chicaj runata tariran. 28Paycunata Pedro niran: ‹‹Musyashayquinuypis Israel runacuna Moiséspa shiminta wiyacun. Tayta Diosninchiwan alli ricanacuyta munar, jäpa runacunawan mana jutucanchu. Wasinmanpis mana yaycunchu. Tayta Diosninchim ichanga tantiyachimasha pitasi mana millanäcunäpaj, mana asyächicunäpaj. 29Chaymi jayachimaptiqui, juclla shamushcä. Cananga mä, willamay. ¿Imapätaj jayachimashcanqui?›› 30Corneliuna niran: ‹‹ Tayta Diosninchita mañacuycaptï, caynuy üra achic-achicyaycaj müdanash runa ricaripamasha. Jatun mallway inti caycasha. Ricaripamashan çhuscu junajna. 31Ricaripamaj runa nimaran: ‹Cornelio, mañacushayquita Tayta Diosninchi wiyasha. Wacchacunata yanapashayquitapis ricasha. 32Cananga Jope marcaman caçhacuy. ‹‹Pedro›› nishan Simónta jayachimuy. Pacharaycan suyla-ruraj Simónpa wasinçhu. Wasin yacu cantullançhu caycan.› 33Chaynuy nimaptin, juclla caçhacamushcä. Allipaj shamushcanqui. Tayta Diosninchipa ñaupançhu juturpaycanchi. ¿Imata willapämänayquipätaj Tayta Diosninchi caçhamushcashunqui? Mä, willamay.›› 34Chaymi Pedro niran: ‹‹Tayta Diosninchi pï-maytapis llaquipashanta tantiyacüna. 35May-chayçhu juyaptinpis llaquipashpan manchapacujcunata, shungun munashanta rurajcunata wamrachacun. 36Israel runacuna Jesúspa shiminta wiyacuptin, allilla cawachinga. Shiminta willapäcunanpaj Washäcuj Jesústa caçhamuran. Taytanchi cashpan llapan runata maquinçhu purichin. 37Juan ushyachicur willapäcushanpita-pacha Galilea quinranpita Judea quinrancaman Jesúspa willapan purishanta musyanqui. 38Tayta Diosninchi camacächiptin, Nazaret marca Jesústa Espíritu Santu charicurcuran. Chaymi munayniyuj ricacuran. Marcan-marcan purir, allita ruraran. Supay pucllacushan runacunatapis allchacächiran. Tayta Diosninchipa maquinçhüpis cawaran. 39Judea quinran marcacunaçhüpis, Jerusalén marcaçhüpis nuwacuna Jesúswan purishcä. Chaynuypa Jesús ima-imata rurashantapis willacü. Rusçhu wañuycachishantapis ricashcä. 40Ichanga quimsa junajta Tayta Diosninchi cawarachimusha runacunawan tincunanpaj. 41Mana llapan runatachu ricaripusha; manchäga unaypita-pacha Tayta Diosninchi acracushan runacunallata. Nuwacunata ricaripamasha paypita willapäcunäpaj. Chaymi cawarcamuptinpis, Jesúswan micupacushcäraj. 42Chaypita pï-maytapis willapäcunäpaj Tayta Jesús caçhacamasha: ‹Wañushcunapa, cawajcunapa juchantapis jurgapänäpaj Tayta Diosninchi çhuramasha› nir. 43Tayta Diosninchipa unay willacujnincunapis Jesúspita willacuran: ‹Pipis shiminta çhasquicuptin, Tayta Diosninchi juchancunata mana yarparanganachu. Runacunata washänan-raycur shamur, llapanta camacächin› nir.›› 44Pedro rimaycaptillan, Corneliupa wasinçhu juturpaycajcunata Espíritu Santu charicurcuran. 45Jäpa runacunatapis Espíritu Santu charicurcuptin, Jope marcapita yanagaj Israel irmänucuna tantiyacuyta mana atiparanchu. 46Espíritu Santu charicurcushanpita jäpa runacuna juc-niraj rimaytapis rimaran. Tayta Diosninchitapis alliman çhuraran. 47Tantiyayta mana atipaptin, yanagajcunata Pedro niran: ‹‹Jäpa runacunatapis nuwanchita-jina Espíritu Santu charicurcush caycaptin, juclla ushyachishun.›› 48Chaynuy nir Jesucristupa jutinçhu ushyachiran. Ushyacujcunana Pedruta mañacuran: ‹‹Tayta, ishcay-quimsa junajllapis juyapärishun, ari›› nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\