Hechos 13

1Chaura chay wichan Antioquía marcaçhüpis irmänucuna jutucaycaran. Waquin caran willacujcuna, waquinna yaçhajcuna. Chayçhu Bernabípis, ‹‹Yana Runa›› nishan Simeónpis, Cirene marca Luciupis, Saulupis, Manahempis caycaran. Irmänu Manahemga Galilea marcacunata mandaj Herodespa wiñay-masin caran. 2Juc junaj irmänucuna Tayta Diosninchita manchapacurcaycaptin, ayunarcaycaptin, Espíritu Santu musyachiran: ‹‹Bernabítawan Sauluta shimïta willacur purinanpaj raquicushcä. Jamcuna caçhacuy›› nir. 3Chaura ayunayta, mañacuyta ushyarcur, ishcanta Tayta Diosninchipa maquinman çhuraran. Umanta yataycur, niran: ‹‹Taytallau Tayta, cay runacuna aruyninta çharcunanpaj yanapaycullay, ari.›› Jinarcur, Bernabítawan Sauluta caçharcuran willapäcur purinanpaj. 4Chaura Espíritu Santu pushaptin, Bernabíwan Saulo Seleucia marcaman çhayaran. Chaypita bütiwan Chipre quinranman çhayaran. 5Chipre quinrançhu Salamina marcaman çhayar, Israelcunapa shuntacäna wasincunaçhu Jesúspa shiminta willapäcuran. Juan Marcospis yanapar purïshiycaran. 6Jesúspa shiminta willacur Chipre quinrançhu puriycashançhu Pafos marcamanpis çhayaran. Chayçhu musyapacuj Bar-Jesúswan tincusha. Paypis Israel runa caran. Achcaj runata riguichiran: ‹‹Tayta Diosninchipa willacujnin cä›› nir. 7Chipre marcapa mandajnin Sergio Pauluwanpis yaçhänacuran. Mandaj Sergio Pauluga yarpay-sapa runa caran. Tayta Diosninchipa shiminta wiyayta munar, Bernabítawan Sauluta jayachiran. 8Musyapacuj runam ichanga mandaj Sergio wiyacunanta mana munar, tucuy-jinanpa chapata ruraran. Griego rimajcuna musyapacujta: ‹‹Elimas›› nir ricsiran. 9- 10Chapata ruraptin Espíritu Santupa maquinçhu purir, Saulo musyapacuj runata ullgüparan. Saulullata griego rimajcuna: ‹‹Pablo›› nir ricsiran. ‹‹Pablo›› nishan Saulo musyapacujta ullgüpar, niran: ‹‹Llulla runa canqui. Pingacuytapis mana yaçhanquichu. Supaypa wawan canqui. Tayta Diosninchitapis tucuy-jinanpa chapata ruraycanqui. ¿Imaycamanraj llullacunqui: ‹Taytanchipa shiminta rimä› nir? 11Chay-niraj cashayquipita Tayta Diosninchi ñacachishunquipaj. Achicyaj pachatapis unaylla mana ricanquipächu.›› Chaynuy niptin, Elimas japrayacäcuran. Puriyta mana camäpacur, tumaycaçhaycaran pipis maquinpita purichinanta munar. 12Japrayashta ricar mancharir, mandaj Sergio tantiyacuran Tayta Jesús munayniyuj cashanta. Juclla shiminta çhasquicuran. 13Chaypita Pablo llapan yanaguincunawan bütiwan aywacuran Pafos marcapita Panfilia quinran Perge marcaman. Juanmi ichanga paycunata jaguiriycur, Jerusalén marcaman cuticuran. 14Pabluna yanaguincunawan Perge marcapita Pisidia quinran Antioquía marcaman çhayaran. Diyawarda captin, Israelcunapa shuntacäna wasinman aywaran. Çhayar ruriman yaycurir, jamacuycuran. 15Shuntacäna wasiçhu yaçhajcuna Moiséspa shiminta, willacujcunapa shiminta liguiycaran. Liguiyta ushyarcuptin, mayur runacuna Pablutawan Bernabíta niran: ‹‹Irmänucuna, shacyächimayta munar, juclla willapäramay, ari.›› 16Chaura jatarcur llapan runata upällaraycachir, Pablo niran: ‹‹Israel-masïcunapis, Tayta Diosninchita manchapacujcuna jäpa runacunapis, mä, shimïta wiyaycallämay. 17Unay Israel-masinchicunallatash Tayta Diosninchi wamrachacuran. Chayshi Egipto marcaçhu jurpay-tucullar puriptinpis, sumaj achcayänanpaj camacächiran. Chaypita munayniyuj cayninwan unay auquillunchicunata Egipto marcapita jishpichimuran. 18Chunyaj pachaçhu çhuscu çhunca (40) wata purir llutanta ruraptinpis, Tayta Diosninchi manash yamacaranchu. 19Manchäga Canaán marcaman çhayachimuran. Chayçhüshi jançhis marca runacunata ushyaran. Llapanta ushyariycurshi, çhacrantapis auquillunchicunata raquipuran. 20Wamrachacushanpita-pacha çhuscu paçhac pichga çhuncawan (450) watataräshi Canaán marcaçhu mirar shillaran. Chaypita Israel runacunata ricananpäshi mayur runacunata çhurapuran. Paycunapa maquillançhu juyaran willacuj Samuel cawashan wichancaman. 21Chay wichan unay auquillunchicuna Tayta Diosninchita mañacuran: ‹Llapanïta ricamänanpaj juc mandaj runallata çhuray. Llapanï cawashaj paypa maquillançhu› nirshi. Chayshi mandananpaj Tayta Diosninchi Saúlta çhuraran. Papäninshi caran Cis, auquillunnash Benjamín. Saúlga çhuscu çhunca (40) watash Israelcunata maquinçhu purichiran. 22Chaypita Saúlta jargurir, Davidtanash mandaj cananpaj çhuraran. Manaräsi mandaj cayman çhayaptillan, Tayta Diosninchi musyachicuran: ‹Jesépa wamran David shungüman tincun. Payraj shungü munashanta ruranga› nir. 23‹‹Chaura Tayta Diosninchi aunishanta çharcurshi, Davidpa willcanpita jucta çhuraran Israelcunata washänanpaj. Çhurashan runa Jesúsmi caran. 24Tayta Jesús manaraj ricarimuptillanshi, Ushyachicuj Juan llapan Israel runacunata anyaparan wanacunanpaj, ushyacunanpaj. 25Chaypita wañucunanpaj wallcana pishiycaptin, Ushyachicuj Juan niran: ‹Yarpaptiquipis, mana Washäcujchu cä. Jipätam ichanga munayniyuj shamunga. Munayniyuj captin, llanguinta llushtipuyllatapis manchapacü.› 26‹‹Israel-masicuna, Abrahampa willcan carpis, Tayta Diosninchita manchapacuj jäpa runa carpis, shimïta wiyaycallämay. Tayta Jesúspa shiminta çhasquicuptinchi, llapanchita washämäshun. 27Tayta Jesús Washäcuj cashanta Jerusalén marca runacunapis, mayur runacunapis manash tantiyacuranchu. Diyawardacunaçhu unay willacujcunapa shiminta liguiycarsi, manash tantiyacuranchu. Chayshi willacujcunapa shimin rimashanman-tupu Jesústa wañuycachisha. 28Wañuchiyta munar juchan mana caycaptinsi, ullgur mandaj Pilatuta mañacuran: ‹Jesústa wañuycachiy› nirshi. 29Willacujcunapa shimin rimashan-tupu rusçhu wañuchiran. Jinarcur pampaycäriran. 30‹‹Wañush pamparaycaptinsi, Tayta Diosninchi cawarachimusha. 31Cawarcamur, Galilea marcapita Jerusalén marcaman aywäshijcunata achca cutish ricaripuran. Aywäshijcunanash Israel-masinchicunata Jesúspita willapäcurcaycan. 32Unay auquillunchicunata Tayta Diosninchi auniran: ‹Washäcujta caçhamushaj› nirshi. Cananga Tayta Diosninchi aunishanta çharcucächishana. Chay alli willapata willacurcaycä. 33Shiminta çharcushpan Tayta Diosninchi Jesústa cawarachisha. Jesús cawarinanpaj ishcay-caj Salmuçhu nin: ‹Wawämi canqui. Nuwapita cawanqui.› 34‹‹Tayta Diosninchi nishannuylla änir Jesústa cawarachimusha. Yapay wañuyman çhayar ayan ismunanta mana camacächingachu. Shiminçhu nin: ‹Jamcunata sumaj yanapäshaj. Mandaj Davidta aunishäta llapanta çharcushaj› nir. 35Juc Salmuçhüpis isquirbiraycan: ‹Acrashayqui runapa ayan ismunanta mana camacächinquipächu› nir. 36‹‹Chaura mandaj David änirshi, Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla Israel-masincunata mandaran. Wañucuptinshi, unay yawar-masincuna pamparashallanman pampaycusha. Ayanpis ismur, ushyacaran. 37Jesústam ichanga Tayta Diosninchi cawarachiran. Ayanpis mana ismuranchu. 38- 39‹‹Israel-masïcuna, sumaj tantiyacushun. ‹Tayta Diosninchi alli ricamänanchipaj Moiséspa shimintaraj çharcushun› nir llapanta çharcuyta mana atipaptinchi, juchanchitapis Tayta Diosninchi yarparaycaranraj. Juchanchi jungacash cananpämi ichanga quiquin Jesús camacächisha. Paypa shiminta çhasquicuptinchi, juchanchita Tayta Diosninchi mana yarparanganachu. Alli ñawinpana ricamäshun. 40Chaymi unay auquillunchicuna çhayashanman çhayarunquiman. Unay willacujnincunawan Tayta Diosninchi musyachicuran: 41‹Wasguipämajcuna, wiyamanquiman. Mancharinquipämi. Illarinquipämi. Munaynïwan imatapis camacächishaj. Camacächishäta willashuptiquipis, mana tantiyacunquipächu› nir.›› 42Willacuyta ushyarcur, shuntacäna wasipita Pabluwan Bernabé llucshicuran. Llucshicuptin, llapan shungunwan runacuna mañacurcaycaran: ‹‹Shamuj diyawardapis willapämänayquipaj yapay cutimunqui, ari›› nir. 43Shuntacäna wasipita llapan llucshicur, Israelcunapis, Tayta Diosninchita manchapacuj jäpa runacunapis Pablutawan Bernabíta aywäshiran. Aywäshijcunata shacyächiran llaquipäcuj Tayta Diosninchipa shiminta mana yamacällar çharcunanpaj. 44Chaymi shamuj diyawarda junaj çhayamuptin, Tayta Diosninchipa shiminta wiyananpaj llapan-yupay runacuna shuntacaran. 45Chay-chicajta ricar, Israel runacuna ullgucarcäriran. Pabluta tincuparan. Ashllir ushyaran. 46Chaura Pabluwan Bernabé mana manchacullar niran: ‹‹Taytacuna, Israel runa car, Israel-masinchicunataraj Tayta Diosninchipa shiminta willaparä. Cananga shiminta wasguipashayqui-jina mana ushyacaj cawaytapis wasguipaycanqui. Chaymi cananpita-pacha jäpa runacunata willapäcushaj. 47Tayta Diosninchi llapan runata willapänäpaj musyachicuran: ‹Jäpa runacunata shimïta willapäcunayquipaj çhurashcaj. May-chayçhüpis willapäcushayquita çhasquicuptin, washäshaj› nir.›› 48Chayta wiyar, jäpa runacuna jatunpa cushicuran: ‹‹Tayta Diosninchi llaquipäcuj. Allipaj Jesúspa shiminta wiyashcanchi›› nir. Mana ushyacaj cawayta tarinanpaj Tayta Diosninchi acracushancuna Jesúspa alli willapanta çhasquicäriran. 49Chaynuypa chay marcacunaçhu Jesúspa shiminta willacurcaycaran. 50Waquin Israelcunam ichanga ullgucarcäriran. Chaymi waquin Tayta Diosninchita manchapacuj mama-warmicunatawan mayur runacunata shimiyaran Pablutawan Bernabíta chiquipacurcunanpaj. Chiquipayllawan marcanpitasi jarguran. 51Jarguriptin: ‹‹Wasguimashayquipita ñacayman çhayanquipaj›› nir çhaquinta pichacurir, Iconio marcaman aywacäriran. 52Aywacuptinsi, Tayta Jesúspa shiminta çhasquicujcuna cushi-cushilla cawarcaycaran. Maquinçhüpis Espíritu Santu puriycächiran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\