Hechos 16

1Chaypita Derbe marcaman, Listra marcaman çhayaran. Listra marcaçhu Tayta Jesústa wiyacuj Timoteuwan tincuran. Timoteupa maman Israel warmi caran. Tayta Jesústapis manchapacuj. Papäninmi ichanga griego runa caran. 2Listra marcaçhu irmänucunapis, Iconio marcaçhu irmänucunapis Timoteuta allipa ricaran. 3Griego runapa wamran carmi ichanga, jïrucüni caran. Chaymi purïshinanta munar Israel-masincuna mana jamurpänanpaj Timoteuta Pablo jïrucachiran. 4Chaypita Pabluwan-ima marcan-marcan purir, willaparan: ‹‹Jerusalén marcaçhu Jesúspa caçhancunawan mayur irmänucuna parlanacushanta wiyacunquiman›› nir. 5Chayta wiyar jutucaj irmänucuna sumaj shacyäcuran. Waquin runacunapis waranmaylla Tayta Jesúspa shiminta çhasquicäriran. 6Chaypita Asia quinrançhu Pablo willapäcunanta Espíritu Santu miçhaptin, Frigia quinranpa, Galacia quinranpa aywar, 7Misia marcapa mujunninman çhayaran. Bitinia marcaman aywayta munaran. Munaptinsi, Tayta Jesús caçhamushan Espíritu Santu miçharan. 8Chaymi Misia uranpa yarpuran Tróade marcacaman. 9Chay marcaçhu puñuycaptin, Pabluta Tayta Diosninchi ricapacachiran. Macedonia marca runa mañacuycaran: ‹‹Yanapaycallämay. Macedonia marcaman shaycallämuy, ari›› nir 10Ricapacuyninçhu shiminta willacunäpaj Tayta Diosninchi pushaycämashanta tantiyacärishcä. Chaymi Macedonia marcaman aywanäpaj juclla camaricärirä. 11Chaura Tróade marcapita aywacur, Samotracia marcaman bütiwan çhayashcä. Warannin Neápolis marcaman çhayashcä. 12Chaypita Filipos marcamanna çhayashcä. Filipos marca Macedonia quinranpa jatun marcan car, Roma runacunapa marcan caran. Chay marcaçhu juyapärishcäraj. 13Diyawarda junaj captin, Tayta Diosninchita mañacunanpaj Israelcuna jutucänanta yarpar, mayu cantunman aywarä. Warmicunallata jutucashta tarir, Tayta Diosninchipa shiminta willaparä. 14Chayçhu juturaycaran mama Lidiapis. Payga Tiatira marcapita caran. Achic-achicyaycaj rusïllaman tiñish bayïtacunata ranticuj. Manchapacuj warmi captin, Tayta Diosninchi shacyächiran Jesúspa shimin shungunman çhayananpaj. Chaymi Pablupa willapäcushanta cushish çhasquicuran. 15Chaymi llapan yawar-masintin ushyacuran. Jinarcur nimaran: ‹‹Tayta Jesústa llapan shungüwan wiyacushäta musyanqui. Wasïman aywashun. Pachächishayqui›› nir imanaypapis wasinman pushamaran. 16Juc junaj Tayta Diosninchita mañacuj aywarcaycashäçhu supay maquichacushan jipashwan tincurä. Supaypa maquinçhu purir, llapanta musyaj. Tucuyta musyapacur, mandajnincunata chay-chica jillayta gänachij. 17Chay jipash jipäta japaraycar puriran: ‹‹Paycuna Llapanta Camaj Tayta Diosninchipa maquinçhu cawan. Tayta Diosninchi jishpichishunayquipaj willacuycan›› nir. 18Chaynuylla waran-waran umäta nanächiran. Alläpa umäta nanächiptin, içhiycur, Pablo piñacuran: ‹‹Supay, cay jipashta caçhariy. Jesucristu nishannuylla jarguj›› nir. Jarguptin, jipashta supay caçhariycuran. 19Chaura jipashpa mandajnincuna mana gänarannachu. Jillay maquinman mana çhayaptin Pablutawan Silasta charircur, auturdäpa dispächuman aparan. 20Auturdäman çhayarcachir, niran: ‹‹Caycuna Israel runa. Marca-masinchicuna ticrapanacunanpaj shimiyaycan. 21Yarpashanchita pampaman çhurar, quiquin yarpashanta yaçhacunanchita munan. Munaptinpis, mana çhasquishunpächu. Roma runa caycar, ¿imapätaj wiyaycäshunpis?›› 22Niptin, llapan runa Pablutawan Silasta chiquipacarcäriran. Ullgucaycäriran. Chaymi auturdäcunapa shiminta wiyaycur, jalapaçhaycur Pablutawan Silasta sumaj wascaran. 23Wascayta ushyariycur, carsilman wiçhgaycuran. Carsil täpaj runapa maquinman çhuraran: ‹‹Sumaj ricanqui. Jishpirunman›› nir. 24Chaymi carsil täpaj Pablutawan Silasta sumaj rurimanraj wiçhgaran. Çhaquincunatapis jirucunawan amurcachiran. 25Pullan-pagasna carsil junta Pabluwan Silas alabansacunata cantaycaran. Tayta Diosninchitapis mañacurcaycaran. Llapan wiçhgarajcunapis wiyaycaran. 26Niycaptillan, illajpita pacha sicsicyaran. Pacha sicsicyaptin, carsiltapis cuyurachiran. Llapan puncucunapis quiçhacäcuran. Carsilçhu wiçhgarajcunata watarächishan cadinacunapis pascacäcuran. 27Carsil täpaj runa ricchapacurir, llapan puncu quiçharaycajta ricaran. Chaymi wiçhgarajcuna jishpicushanta yarpar, cuchilluwan tucsicuriyta munaran. 28Wañuchicuyta munaycaptin, Pablo jayacuriran: ‹‹Ama tucsicuychu. Pipis mana jishpishachu›› nir. 29Niptin, täpaj-masincunata niran: ‹‹Achquita ratachimuy.›› Achquita ratachipuptinga, sicsicyaycar juclla aywarcur, Pablupa Silaspa ñaupanman jungurpacuycuran. 30Jinarcur, jucläman pusharcur tapuran: ‹‹Taytacuna, ¿imataraj ruräman Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanäpaj?›› nir. 31Paycuna niran: ‹‹Tayta Jesúspa shiminta çhasquicuptiqui, Tayta Diosninchi jishpichishunquipaj. Llapan yawar-masintiqui Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanquipaj.›› 32Chaynuy nir wasinpa carsil täpaj runata Tayta Diosninchipa shiminta willaparan. 33Willapaptin, Pablupawan Silaspa janan raçhir ushyash captin, juclla jampipuran. Chay chacaylla wasinpa ushyacuranpis. 34Wasinman pusharcur jararan. Tayta Diosninchipa shiminta çhasquicushanpita cushicuywan juc shungulla micupacäriran. 35Pacha wararcuptin, auturdäcuna carsilman murucucunata caçharan Pablutawan Silasta caçhariycunanpaj. 36Chaura carsil täpaj runa Silastawan Pabluta willaran: ‹‹Caçhariycunajpaj auturdäcuna willachimasha. Chaymi mana manchacullar llucshicuy›› nir. 37Pablum ichanga çhayaj murucucunata niran: ‹‹Nuwacuna Roma runa caycä. Mana tapumällar, llapan runapa ricay ñawinçhu wascar ushyamasha. Wiçhgachimasha. Jinarcur pacayllapa caçhariycuyta munaycäman, ¿au? Munaptinpis, mana llucshishächu. Wiçhgachimashannuylla quiquincunaraj jurgamächun.›› 38Chaynuy niptin, cutircur auturdäcunata willaycuran. Roma runa cashanta mayar, auturdäcuna mancharicäcuran. 39Chaymi Pablutawan Silasta carsilpita jurgurcur, niran: ‹‹Taytacuna, mana musyaynïwan llutanta rurashcä. Cananga cay marcapita aywacuy, ari.›› 40Carsilpita llucshirir, mama Lidiapa wasinman çhayaran. Llapan irmänucunata shacyächipärir, aywacuran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\