Hechos 22

1‹‹Taytacuna, Israel marca mayur runacuna, chapacur rimashäta mä, wiyaycallämay.›› 2Chaura hebreo shimipa rimajta wiyar, llapan upällacaycäriran. 3Upällacaycäriptin, Pablo niran: ‹‹Nuwapis Israel runa cä. Cilicia quinran jatun Tarso marcaçhu yurishcä. Cay Jerusalén marcaçhu wiñashcäpis. Unay auquillunchicuna-jina cawanäpaj yaçhaj-sapa Gamalielpa shiminpita imatapis yaçhacushcä. Jamcuna-jina Tayta Diosninchipa shiminta çharcuycä. 4Paypa shiminta çharcur, Jesúspa shiminta çhasquicuj irmänucunata wañuy-caway jaticaçhar ushyarä. Warmi ullgutapis watacurcur, carsilman apachirä. 5Imata ruranäpäpis mayur cüra, mayur Israel runacuna sisyunçhu aunimasha. Paycuna llapanta musyan. Quiquincuna Damasco marcaçhu Israel mayur-masinchicunapaj urdinta jumaran. Chaywanraj Tayta Jesúspa shiminta wiyacuptin, pitapis charinä caran. Wascananpäpis Jerusalén marcaman apamunä caran. 6‹‹Chaymi Damasco marcaman lasdüsi yaycupaycaptï, janaj pachapita achqui illajpita chillapyamuran. 7Chaura pampaman tunicurä. Jitaraycashäçhu wiyarä: ‹Saulo, Saulo, ¿imanirtaj chiquimar jaticaçhaycämanqui?› nimujta. 8Nimuptin, tapurä: ‹¿Pitaj canqui, Tayta?› nir. Chaura nimuran: ‹Nazaret marca Jesúsmi cä. Chiquimar jaticaçhaycämanqui.› 9Yanaguïcunapis achqui chillapyamujta ricaran. Parlapämashantam ichanga mana wiyaranchu. 10Nuwana nirä: ‹¿Imataraj ruräman, Tayta?› Chaura nimaran: ‹Jatariy. Damasco marcaman ayway. Chayçhu imata ruranayquipäpis willashunquipaj.› 11‹‹Achqui chillapyamashanpita japrayacäcurä. Puriytapis mana camäpacurächu. Chaymi maquilläpita yanaguïcuna Damasco marcacaman apamaran. 12Chay marcaçhu Israel runa Ananías juyaran. Moiséspa shiminta wiyacur Tayta Diosninchita manchapacuj captin, jinançhu tiyaj Israel-masincuna allipa ricaran. 13Lädüman sharcamur, pay nimaran: ‹Irmänu Saulo, japrayash ñawiqui quiçhacangana.› Chaymi ñawï quiçhacäcuptin, Ananíasta ricarä. 14Pay nimaran: ‹Manaräsi yuriptillayqui, unay auquillunchicuna manchapacushan Tayta Diosninchi acracushurayqui shungun munashanta ruranayquipäpis, Tayta Jesústa ricanayquipäpis, shiminta wiyanayquipäpis. 15Chaymi ricashayquitapis, wiyashayquitapis chay-tucuyçhu willapäcunquipaj. 16Cananga Tayta Jesúspa shiminta çhasquicuy. Ushyacuy. Tayta Diosninchitapis mañacuy jucha aparicushayquita jungacaycur mana yarparänanpaj.› 17‹‹Chaypita Jerusalén marcaman cutimur, Tayta Diosninchipa wasinman aywarä. Tayta Diosninchita mañacuycashäçhu ricapacurä. 18Ricapacuynïçhu Tayta Jesús nimaran: ‹Jerusalén marcapita juclla jishpicuy. Shimïta willacuptiquisi, runacuna mana çhasquishunquipächu.› 19Nuwana nirä: ‹Tayta, shimiquita çhasquicujcunata ñacachishäta, shuntacäna wasicunapita jurgurcur-jurgurcur carsilman apashäta, magar ushyashäta musyan. 20Willacujniqui Estebanta wañuycachiptinpis, aunirä. Wañuchicujcunapa müdanantapis ricapurä.› 21Paymi ichanga nimaran: ‹Caypita aywacuy. Jäpa runacunata willapäcunayquipaj carupa caçhacushayqui.› ›› 22Chaynuy niptin, runacuna ullgucarcäriran. Mana wiyarannachu. Manchäga japarparan: ‹‹Pabluta juclla wañurachishun. Ama cawachishunchu›› nir. 23Chigaypa ullgur müdanancunatapis llushticuycaptillan, allpacunatapis aspircur-aspircur wicapaycaptillan, 24murucucunapa cumandantin niran: ‹‹Carsilman wiçhgarcur, Pabluta sumaj wascay. Runacuna ullgünanpaj imallapis achäqui canga. Juchanta pashtapacunanpaj wascay.›› 25Chaura wascananpaj wataraycächiptin, capitanta Pablo tapuran: ‹‹Juchayuj cashätapis, mana juchayuj cashätapis mana musyallar Roma runa caycaptï, ¿wascamänayqui camacanchu?›› nir. 26Niptin, cumandantinta willaran: ‹‹Cumandanti, cay runa Roma runash. ¿Canan imataraj ruranqui?›› nir. 27Chaura cumandanti aywarcur, Pabluta tapuran: ‹‹¿Rasunpachu Roma runa canqui? Mä, willamay›› nir. Tapuptin niran: ‹‹Au. Rasunpa Roma runa cä.›› 28Cumandantina niran: ‹‹Chay-chica jillaywanraj Roma runa cayman çhayashcä.›› Pabluna niran: ‹‹Nuwam ichanga yuriynïpita-pacha Roma runa cä.›› 29Chaynuy niptin, Pabluta wascananpaj caycashançhu witicäriran. Cumandantipis mancharicäcuran: ‹‹¿Roma runatarächu cadinawan wancushcanchi?›› nir. 30Warannin junaj cadinawan wataraycächishançhu Pabluta pascaran. Mayur Israel runacuna imapita dimandashantapis sumaj musyayta munar, llapan mayur Israel runacunata, mayur cüracunata cumandanti jayachiran. Çhayaptin, Pabluta carsilpita jurgurcur, tincuchiran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\